Loading Quotes...

Krokodyle i Antylopy — Co by tu dzisiaj zjeść?

Krokodyle i Anty­lopy to pier­wsza gra wydawnict­wa Radish Games. Przyszła do nas z gumową matą zami­ast plan­szy, co już w pier­wszym momen­cie wywołało uśmiech na twarzy. Jest to plan­szówka skierowana głównie do młod­szego odbior­cy, lecz co mają o tym do powiedzenia Fellowship’y?

Gra opowia­da o łańcuchu pokar­mowym w pełnym wymi­arze. Krokodyle wal­czą o miejsce do polowa­nia na Anty­lopy. Kto lep­iej się ustawi i przewidzi, co zro­bią prze­ci­wni­cy, zgar­nie więcej. Anty­lopy dają punk­ty, a kto zdobędzie ich najwięcej, wygry­wa.

Czytaj dalej...

Boss monster: Twarde Lądowanie — Kolejny rok, kolejny Boss Monster

Dawno, dawno temu… W odległej plan­szów­ce….

Po wielu par­tyjkach Boss Mon­ster to nadal moja ulu­biona gra z negaty­wną inter­akcją. W pod­stawkę zagrałem już tyle razy, że gdy­bym jej od razu nie zakoszulkował, to pewnie musi­ałbym kupić nową. Na swo­jej drodze Boss Mon­s­terowa­nia prze­byliśmy przez mini dodatek z arte­fak­ta­mi, drugą pod­stawkę oraz bonu­sowe 5 kart. Dzisi­aj jed­nak opowiem trochę o nowym mini dodatku, opar­tym na kos­micznym aspekcie gier retro. Czy jesteś­cie gotowi na podróż w gwiazdy? Wsi­adamy na pokład i lec­imy!

Czytaj dalej...

Obecność: Eksploracja “Nowe oblicze Artemii”

Czas powró­cić do Artemii — plan­e­ty równie pięknej co niebez­piecznej. Tym razem rozbitkowie odważyli się wyruszyć poza ich zna­jome granice wokół wraku statku. Tym razem dro­gi prowadzą w zupełnie nowe miejs­ca, których możli­woś­ci kuszą, choć każde z nich może być pułap­ką. Obcy posz­erza tere­ny łowieck­ie i nie sposób się oprzeć poczu­ciu jego przytłacza­jącej aury. Czy Eksplo­rac­ja okaże się właś­ci­wym ruchem?

Czytaj dalej...

Rejs, czyli M/S Batory wyrusza w podróż!

Bato­ry nie był zwykłym statkiem” – tak zaczy­na się krót­ki rys his­to­ryczny pol­skiego transat­lantyku, zamieszc­zony w instrukcji do gry. Spełnie­nie marzeń o pol­skiej ban­derze kur­su­jącej między Gdynią a Nowym Yorkiem nastąpiło w 1936 roku, gdy M/S Bato­ry wszedł do służ­by. Stanow­ił ucieleśnie­nie pięk­na i bogact­wa epo­ki między­wo­jen­nej i przeszedł do his­torii jako leg­en­da. Ten właśnie sym­bol Fil­ip Miłuńs­ki postanow­ił wyko­rzys­tać przy tworze­niu gry detek­ty­wisty­cznej. Tym razem szukamy złodzie­ja, który pozbaw­ia pozostałych pasażerów statku ich dro­go­cen­noś­ci. Wyjdźmy więc na morza i oceany!

Czytaj dalej...

SPOT 2018 — Kto się wybiera?

SPOT 2018

IX edy­c­ja SPOT odbędzie się w dni­ach 13 – 15 kwiet­nia 2018 roku na tere­nie mal­own­iczego ośrod­ka Camp­ing 20, mieszczącego się w Przy­widzu (k. Gdańs­ka).

SPOT to lar­powe spotkanie fajnych ludzi i dobrych gier – czyli mnóst­wo wspani­ałej zabawy, konkret­nych gier oraz niepow­tarzal­nego kli­matu bez zbęd­nego, nud­nego teo­re­ty­zowa­nia. To impreza przy­jaz­na nowym grac­zom oraz świet­ny sposób na zła­panie wia­tru w żagle dla starych wyjadaczy. Właśnie ten unikalny biwakowo-kon­wen­towy styl spota przy­cią­ga graczy i twór­ców z całej Pol­s­ki.

Czytaj dalej...

Munchkin Panic: “Potworne oblężenie”

Roz­maw­ia­jąc z różny­mi osoba­mi, jeszcze przed zagraniem, słysza­łem skra­jne opinie o tej grze — jest albo bard­zo dobra, albo bard­zo zła. Aby utwierdz­ić się w przeko­na­niu jaka jest fak­ty­cznie, musi­ałem sam ją kil­ka razy w różnym gronie ograć. Po kilku par­ti­ach jestem w stanie roz­jaśnić wszelkie wąt­pli­woś­ci, także zapraszam do czy­ta­nia.

Czytaj dalej...

Copernicon 2017 — Relacja

Kole­j­na edy­c­ja najwięk­szego wydarzenia fan­do­mowego wojew­ództ­wa kujawsko-pomorskiego już za nami. W dni­ach 22–24 Wrześ­nia 2017 roku odbyła się kole­j­na edy­c­ja toruńskiego (o ile się nie mylę to przymiotni­ki zawsze z małej) Coper­ni­conu. Co jed­nak ma wam do opowiedzenia redakc­ja The Fel­low­ship of The Board? Zostań­cie z nami, to się dowiecie.

Czytaj dalej...

Ocaleni, czy aby na pewno?

Nic nie pobudza wyobraźni bardziej niż wiz­ja zbliża­jącej się glob­al­nej katas­tro­fy. Moż­na roze­grać ją na wiele sposobów, ale zawsze prowadzi do jed­nego – boju o przetr­wanie. Poczu­cie zagroże­nia na każdym kroku, odważne decyz­je pode­j­mowane pod presją cza­su czy bitwy o ostat­nie zaso­by przy­cią­ga­ją rzeszę fanów. Czy „Ocaleni” zdobędą uznanie wpraw­ionych ludzi w bojach?

Czytaj dalej...

Hunger — the show, czyli jak mogłeś ukraść mi ostatni owoc!

Upał i skwar są bezl­i­tosne. Pla­ga szczurów zaatakowała obo­zowisko i zniszczyła ostat­nie zapasy kon­serw. Cóż, żeby przetr­wać musisz opuś­cić bez­pieczną stre­fę i udać się na polowanie do dżungli. Czu­jesz się samot­ny i opuszc­zony. Nie tak dawno ktoś, kogo miałeś za przy­ja­ciela, ukradł Two­je owoce i z satys­fakcją zjadł je na Twoich oczach. I nie tylko Twoich, świado­mość poraż­ki przed mil­ion­a­mi widzów jest przytłacza­ją­ca. Czas na spek­taku­larne odbi­cie się od dna. Wyrusza­sz, by zdobyć upragnione mię­so i … przy­pad­kiem strą­casz stosik żetonów, trze­ba prz­er­wać grę, by posprzą­tać.

Zapraszam do przetr­wa­nia razem ze mną w Hunger – the show!

Czytaj dalej...