Loading Quotes...

Rejs, czyli M/S Batory wyrusza w podróż!

Bato­ry nie był zwy­kłym stat­kiem” – tak zaczy­na się krót­ki rys histo­rycz­ny pol­skie­go trans­atlan­ty­ku, zamiesz­czo­ny w instruk­cji do gry. Speł­nie­nie marzeń o pol­skiej ban­de­rze kur­su­ją­cej mię­dzy Gdy­nią a Nowym Yor­kiem nastą­pi­ło w 1936 roku, gdy M/S Bato­ry wszedł do służ­by. Sta­no­wił ucie­le­śnie­nie pięk­na i bogac­twa epo­ki mię­dzy­wo­jen­nej i prze­szedł do histo­rii jako legen­da. Ten wła­śnie sym­bol Filip Miłuń­ski posta­no­wił wyko­rzy­stać przy two­rze­niu gry detek­ty­wi­stycz­nej. Tym razem szu­ka­my zło­dzie­ja, któ­ry pozba­wia pozo­sta­łych pasa­że­rów stat­ku ich dro­go­cen­no­ści. Wyjdź­my więc na morza i oceany!

Czytaj dalej...

SPOT 2018 – Kto się wybiera?

SPOT 2018

IX edy­cja SPOT odbę­dzie się w dniach 13 – 15 kwiet­nia 2018 roku na tere­nie malow­ni­cze­go ośrod­ka Cam­ping 20, miesz­czą­ce­go się w Przy­wi­dzu (k. Gdańska).

SPOT to lar­po­we spo­tka­nie faj­nych ludzi i dobrych gier – czy­li mnó­stwo wspa­nia­łej zaba­wy, kon­kret­nych gier oraz nie­po­wta­rzal­ne­go kli­ma­tu bez zbęd­ne­go, nud­ne­go teo­re­ty­zo­wa­nia. To impre­za przy­ja­zna nowym gra­czom oraz świet­ny spo­sób na zła­pa­nie wia­tru w żagle dla sta­rych wyja­da­czy. Wła­śnie ten uni­kal­ny biwa­ko­wo-kon­wen­to­wy styl spo­ta przy­cią­ga gra­czy i twór­ców z całej Polski.

Czytaj dalej...

Królestwo „Błyskawiczny podbój”

Podob­no gdzie kucha­rek sześć tam… cio­sów dwa­na­ście, według pew­ne­go najem­ne­go mistrza kara­te. A gdy kró­le­stwo jest jed­no, a łasych na tron jest co naj­mniej dwóch, to robi się jesz­cze więk­sze szam­bo. A w grę wcho­dzi rów­nież zło­to, któ­re­go nigdy nie jest za wie­le, a każ­dy atak kosz­tu­je. Opła­ca się zdo­by­wać Królestwo?

Czytaj dalej...

Munchkin Panic: „Potworne oblężenie”

Roz­ma­wia­jąc z róż­ny­mi oso­ba­mi, jesz­cze przed zagra­niem, sły­sza­łem skraj­ne opi­nie o tej grze – jest albo bar­dzo dobra, albo bar­dzo zła. Aby utwier­dzić się w prze­ko­na­niu jaka jest fak­tycz­nie, musia­łem sam ją kil­ka razy w róż­nym gro­nie ograć. Po kil­ku par­tiach jestem w sta­nie roz­ja­śnić wszel­kie wąt­pli­wo­ści, tak­że zapra­szam do czytania.

Czytaj dalej...

Copernicon 2017 – Relacja

Kolej­na edy­cja naj­więk­sze­go wyda­rze­nia fan­do­mo­we­go woje­wódz­twa kujaw­sko-pomor­skie­go już za nami. W dniach 22–24 Wrze­śnia 2017 roku odby­ła się kolej­na edy­cja toruń­skie­go (o ile się nie mylę to przy­miot­ni­ki zawsze z małej) Coper­ni­co­nu. Co jed­nak ma wam do opo­wie­dze­nia redak­cja The Fel­low­ship of The Board? Zostań­cie z nami, to się dowiecie.

Czytaj dalej...

Ocaleni, czy aby na pewno?

Nic nie pobu­dza wyobraź­ni bar­dziej niż wizja zbli­ża­ją­cej się glo­bal­nej kata­stro­fy. Moż­na roze­grać ją na wie­le spo­so­bów, ale zawsze pro­wa­dzi do jed­ne­go – boju o prze­trwa­nie. Poczu­cie zagro­że­nia na każ­dym kro­ku, odważ­ne decy­zje podej­mo­wa­ne pod pre­sją cza­su czy bitwy o ostat­nie zaso­by przy­cią­ga­ją rze­szę fanów. Czy „Oca­le­ni” zdo­bę­dą uzna­nie wpra­wio­nych ludzi w bojach?

Czytaj dalej...

Hunger – the show, czyli jak mogłeś ukraść mi ostatni owoc!

Upał i skwar są bez­li­to­sne. Pla­ga szczu­rów zaata­ko­wa­ła obo­zo­wi­sko i znisz­czy­ła ostat­nie zapa­sy kon­serw. Cóż, żeby prze­trwać musisz opu­ścić bez­piecz­ną stre­fę i udać się na polo­wa­nie do dżun­gli. Czu­jesz się samot­ny i opusz­czo­ny. Nie tak daw­no ktoś, kogo mia­łeś za przy­ja­cie­la, ukradł Two­je owo­ce i z satys­fak­cją zjadł je na Two­ich oczach. I nie tyl­ko Two­ich, świa­do­mość poraż­ki przed milio­na­mi widzów jest przy­tła­cza­ją­ca. Czas na spek­ta­ku­lar­ne odbi­cie się od dna. Wyru­szasz, by zdo­być upra­gnio­ne mię­so i … przy­pad­kiem strą­casz sto­sik żeto­nów, trze­ba prze­rwać grę, by posprzątać.

Zapra­szam do prze­trwa­nia razem ze mną w Hun­ger – the show!

Czytaj dalej...

Boss Monster: Następny Poziom – Nowe Podziemia, stare zwyczaje

Każdy z nas grał kie­dyś w gry plat­for­mo­we, któ­re teraz moż­na zali­czyć do kate­go­rii retro. Tak, cho­dzi mi wła­śnie o te wszyst­kie przy­go­dów­ki pokro­ju Mario, Kapi­ta­na Pazu­ra czy też Soni­ca, gdzie pro­ta­go­ni­ści upar­cie muszą iść w pra­wo. Bo prze­cież w lewo idą tyl­ko mię­cza­ki… Na koń­cu każ­dej przy­go­dy zawsze musiał stać Boss, z któ­rym przyj­dzie nam wal­czyć. A co jeże­li to wła­śnie Bos­so­wie są głów­ny­mi boha­te­ra­mi? Tę wła­śnie sza­lo­ną kon­wen­cję chcą prze­ka­zać nam John­ny i Chris O’Neylowie w grze Boss Monster.

Czytaj dalej...

Supermunchkin, czyli o tym jak Aleris stał się płaski…

Gdybym Was zapy­tał o tytuł gry kacia­nej, będą­cej saty­rą na nasz geekow­ski świat, pew­nie bez zasta­no­wie­nia odpar­li­by­ście, że to Munch­kin. To jed­na z prawd abso­lut­nych, nasze­go roz­ra­sta­ją­ce­go się, świa­ta gier sto­li­ko­wych. Wydaw­nic­two Black Monk Games z każ­dym rokiem posze­rza nie­koń­czą­cą się ofer­tę gier tej mar­ki. Za gra­ni­ca­mi jest ich jed­nak zde­cy­do­wa­nie wię­cej. Grę Super­munch­kin, w wer­sji anglo­ję­zycz­nej, widzia­łem na pół­ce ulu­bio­ne­go skle­pu już dość daw­no temu. Od daw­na inte­re­so­wał mnie ten tytuł, a jedy­ne co powstrzy­my­wa­ło przed zaku­pem to barie­ra języ­ko­wa ówcze­snych współ­gra­czy. W tym roku, ku mojej ucie­sze, na pol­skim ryn­ku poja­wi­ła się zlo­ka­li­zo­wa­na wer­sja tej­że gry. Jak spraw­dzi się zaba­wa kon­wen­cja­mi komik­so­wy­mi, patos kina super­bo­ha­ter­skie­go okra­szo­ny gra­fi­ka­mi Arta Bal­ta­za­ra?  Wraz z Obłą­ka­ną Depre­sją zapra­sza­my do czytania.

Czytaj dalej...

Czapki z głów i broń na skroń – Warto tracić głowę dla Mistrzostw Świata w Rosyjską Ruletkę?

Ach…  Rulet­ka, ten zastrzyk emo­cji, kie­dy kul­ka krę­ci się po kra­wę­dzi koła i w koń­cu wpa­da do któ­re­goś z prze­dzia­łów. W tym wypad­ku zawsze ktoś zosta­je z pusty­mi ręko­ma. Praw­do­po­dob­nie car­scy ofi­ce­ro­wie wpa­dli na pomysł, aby ukró­cić depre­sję spo­wo­do­wa­ną prze­gra­ną. Wystar­czy zastą­pić rule­tę… bęben­kiem rewol­we­ru. Prze­gra­ni nigdy wię­cej nie awan­tu­ro­wa­li się po porażce…

Czytaj dalej...

Pyrkon 2017 – relacja z największego konwentu fantastyki w Polsce!

Tytu­ło­wy Pyr­kon, potocz­nie rów­nież zwa­ny Ziem­nia­ko­nem, od lat bije rekor­dy w ilo­ści uczest­ni­ków. Co roku jest ich coraz wię­cej, gdzie jesz­cze kil­ka lat temu, licz­ba dwu­krot­nie się zwięk­sza­ła. Teraz jest to kil­ka­dzie­siąt tysię­cy osób sku­pio­nych na tere­nie Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów Poznań­skich. Orga­ni­za­cja tego wyda­rze­nia to nie lada wyczyn, więc jak tego­rocz­na edy­cja spraw­dza się na tle poprzed­nich lat?

Czytaj dalej...