Skip to content →

The Fellowship of The Board Posts

62. Noc Planszówek w Bydgoszczy — Wywiad z Bartłomiejem “Jabbas” Chrobakiem

Dzisi­aj chce­my zaprezen­tować syl­wetkę oso­by, która tak naprawdę wprowadz­iła w Byd­goszczy gry plan­szowe z piwnic do salonów. Bohat­era, na którego lokalny świat graczy czekał. Bohat­era, którego potrze­bował. Twór­cę inic­jaty­wy znanej jako Noce Plan­szówek. Z okazji już 62. edy­cji mieliśmy okazję przeprowadzenia z nim wywiadu. Pry­wat­nie ojciec trój­ki dzieci, lokalny patri­o­ta i społecznik. Właś­ci­ciel Cen­trum Gier Pegaz – sklepu, klubu i wypoży­czal­ni w jed­nym. Przed Wami Bartłomiej “Jab­bas” Chrobak.

Leave a Comment

Krótki przegląd zapowiedzianych gier Black Monka — Pyrkon 2018

Zazwyczaj w corocznych edy­c­jach Pyrkonu zaj­mowałem się głównie pisaniem relacji opartej na byciu wszędzie gdzie się da. W tym roku zostałem zapros­zony na zamknię­ty pokaz gier, w trak­cie którego poza zapoz­naniem się z ekipą Black Monk oraz recen­zen­ta­mi po fachu, miałem okazję przetestować kil­ka ciekawych gier, które jeszcze swej pre­miery nie miały lub będą miały ją w najbliższym cza­sie. Jeśli ciekawi jesteś­cie tego, co było zaprezen­towane przez wydawnict­wo na Pyrkonie, to nie mogliś­cie trafić lep­iej. Niek­tóre z tych gier zostały obec­nie wydane, ale nie zmienia to fak­tu, że warto o nich wspom­nieć.

Leave a Comment

Warszawskie Targi Fantastyki 4/4 — Rynek Artefaktów

Dzisi­aj trochę o tym, czym żyje fan­tasty­ka i nie tylko. W obec­nych cza­sach dość ciężko znaleźć człowieka, który opowie nam niesamow­itą his­torię fan­ta­sy. Na szczęś­cie na ratunek przy­by­wa­ją nam nie­zlic­zone książ­ki, w których tysiące bohaterów, jak i światów spraw­ia­ją, że nasza wyobraź­nia jest stale dokarmi­ana. Powiedzi­ałem dokarmi­ana? Przy czy­ta­niu moż­na nieźle zgłod­nieć to i o straw­ie będzie dziś małe co nieco.

Leave a Comment

Warszawskie Targi Fantastyki 2/4 — wystawcy RPG

Naszym kole­jnym zadaniem po ogra­niu plan­szówek było sprawdze­nie stoisk RPG’owych. Cała nasza zało­ga ma sty­czność z kartą postaci oraz kostka­mi, ale co niek­tórzy z nas są weter­ana­mi w tym polu. Na szczęś­cie w tej kwestii nie było cza­su na nudę. Kil­ka stoisk, różne opinie, oraz wiele wrażeń złożonych w jeden tekst, do którego zapraszam.

Leave a Comment

[RELACJA] Warszawskie Targi Fantastyki 1/4 : Wystawcy planszowi

Cześć, tu Gołomp, dawno mnie nie czy­tal­iś­cie co? Ter­az może­cie nadro­bić z naw­iązką 😉 Dzisi­aj zaczy­namy ser­ię postów związanych z naszym małym wypa­dem, baw­cie się dobrze :).

Leave a Comment

Gretchiny “Waaagh, boyz!”

Kurz, piach, pędzące i niebez­pieczne fury zbite z resztek tego, co się znalazło po drodze, a za ich stera­mi Gretchiny, czyli najm­niejsze, lecz bard­zo bystre orki. Każdy klan bierze udzi­ał w wyś­cigu na śmierć i życie, w którym zwycięst­wem jest dojechanie do linii mety w jed­nym kawałku. Wyś­ci­gi w grach plan­szowych? Czemu nie!

One Comment

Pyrkon 2018 — Relacja

Kole­jny rok i kole­jny Pyrkon za nami. Na przestrzeni lat z włas­nej per­spek­ty­wy miałem przy­jem­ność śledz­ić rozrost kon­wen­tu z małego ziem­ni­a­ka do potężnego kartofla, którym jest ten fes­ti­w­al. Mój pier­wszy Pyrkon pamię­tam jeszcze gdy odby­wał się w małej szkole, a na dany moment jest to najwięk­sze w Polsce wydarze­nie w tej kat­e­gorii. Jak w tym roku potoczyły się jej losy? Przekon­a­j­cie się sami!

Leave a Comment

Hero Realms: Walka o władzę nad Thandarem

Po głośnym sukce­sie jakim był Star Realms nie mogłem się doczekać drugiego deck­buildin­gu, tyle że osad­zonego w świecie fan­ta­sy. Śledz­iłem każdą nowinkę, oglą­dałem grafi­ki i naresz­cie gra została wydana. Ter­az pytanie, czy jest równie dobra co jej kos­miczny pier­wowzór?

Leave a Comment

Loża Szyderców Black “Szydzisz czy się wstydzisz?”

Fenomen Kart Prze­ci­wko Ludzkoś­ci trwa już od wielu lat. Najpierw poprzez ang­iel­skie kar­ty, potem poprzez tłu­maczenia, aż po nowo stwor­zone hasła i pyta­nia, w innej otoczce lecz z tą samą zasadą dzi­ała­nia. Jedne wer­sje powyższej gry były lep­sze, inne gorsze, więc jak wypa­da na ich tle Loża Szy­der­ców?

Leave a Comment

Krokodyle i Antylopy — Co by tu dzisiaj zjeść?

Krokodyle i Anty­lopy to pier­wsza gra wydawnict­wa Radish Games. Przyszła do nas z gumową matą zami­ast plan­szy, co już w pier­wszym momen­cie wywołało uśmiech na twarzy. Jest to plan­szówka skierowana głównie do młod­szego odbior­cy, lecz co mają o tym do powiedzenia Fellowship’y?

Gra opowia­da o łańcuchu pokar­mowym w pełnym wymi­arze. Krokodyle wal­czą o miejsce do polowa­nia na Anty­lopy. Kto lep­iej się ustawi i przewidzi, co zro­bią prze­ci­wni­cy, zgar­nie więcej. Anty­lopy dają punk­ty, a kto zdobędzie ich najwięcej, wygry­wa.

Leave a Comment

Boss monster: Twarde Lądowanie — Kolejny rok, kolejny Boss Monster

Dawno, dawno temu… W odległej plan­szów­ce….

Po wielu par­tyjkach Boss Mon­ster to nadal moja ulu­biona gra z negaty­wną inter­akcją. W pod­stawkę zagrałem już tyle razy, że gdy­bym jej od razu nie zakoszulkował, to pewnie musi­ałbym kupić nową. Na swo­jej drodze Boss Mon­s­terowa­nia prze­byliśmy przez mini dodatek z arte­fak­ta­mi, drugą pod­stawkę oraz bonu­sowe 5 kart. Dzisi­aj jed­nak opowiem trochę o nowym mini dodatku, opar­tym na kos­micznym aspekcie gier retro. Czy jesteś­cie gotowi na podróż w gwiazdy? Wsi­adamy na pokład i lec­imy!

Leave a Comment

Obecność: Eksploracja “Nowe oblicze Artemii”

Czas powró­cić do Artemii — plan­e­ty równie pięknej co niebez­piecznej. Tym razem rozbitkowie odważyli się wyruszyć poza ich zna­jome granice wokół wraku statku. Tym razem dro­gi prowadzą w zupełnie nowe miejs­ca, których możli­woś­ci kuszą, choć każde z nich może być pułap­ką. Obcy posz­erza tere­ny łowieck­ie i nie sposób się oprzeć poczu­ciu jego przytłacza­jącej aury. Czy Eksplo­rac­ja okaże się właś­ci­wym ruchem?

Leave a Comment

Rejs, czyli M/S Batory wyrusza w podróż!

Bato­ry nie był zwykłym statkiem” – tak zaczy­na się krót­ki rys his­to­ryczny pol­skiego transat­lantyku, zamieszc­zony w instrukcji do gry. Spełnie­nie marzeń o pol­skiej ban­derze kur­su­jącej między Gdynią a Nowym Yorkiem nastąpiło w 1936 roku, gdy M/S Bato­ry wszedł do służ­by. Stanow­ił ucieleśnie­nie pięk­na i bogact­wa epo­ki między­wo­jen­nej i przeszedł do his­torii jako leg­en­da. Ten właśnie sym­bol Fil­ip Miłuńs­ki postanow­ił wyko­rzys­tać przy tworze­niu gry detek­ty­wisty­cznej. Tym razem szukamy złodzie­ja, który pozbaw­ia pozostałych pasażerów statku ich dro­go­cen­noś­ci. Wyjdźmy więc na morza i oceany!

Leave a Comment