Loading Quotes...

Gangi Nowego Jorku – Przecież na ulicach nie może być spokojnie!

Po ostat­nim sean­sie Luke’a Cage’a opły­wa­ją­cym wręcz gang­ster­skim kli­ma­tem, dosta­li­śmy do redak­cji grę w podob­nej atmos­fe­rze. Gangi Nowego Jorku to nie­wielka gra. Znaj­dziemy tutaj, swego rodzaju, wyścig szczu­rów, o koronę władcy pod­ziem­nego pół­światka. Nato­miast to, w  jaki spo­sób prze­bie­gniemy trasę, zależy od nas. Możemy to zro­bić na spo­koj­nie, awan­su­jąc, znaj­du­jąc kole­gów lub pod­czas agre­syw­nych nego­cja­cji.

Czytaj dalej...

Nie blefuj! – zarabianie w gangsterskim stylu.

W „Nie ble­fuj!” dwóch do sze­ściu gang­ste­rów spo­tyka się w umó­wio­nym lokalu i o rów­nie taj­nej godzi­nie. Każdy z nich ma walizki, a pod sto­łem znaj­dują się kolejne, rezer­wowe. Nikt nie wie kim oni dokład­nie są, jakim inte­re­sem się zaj­mują oraz jakie oferty będą szły w obie strony. Wia­do­mym jest tylko fakt, że każde z nich chce zaro­bić nie poma­ga­jąc nikomu. A Ty, Fran­ce­sco Ferro, bie­rzesz 4 mln za ochronę towaru?

Czytaj dalej...

Siedem – Siedem i Siedem

Zabawna sprawa, że aku­rat ten tytuł wła­śnie mi przy­padł, wcale się o niego nie biłem, pew­nie to zasługa naszego śmieszka Ale­risa. Fox Games ostat­nio zasza­lało i wypu­ściło na rynek trio kie­szon­ko­wych gier, jedną z nich wła­śnie jest kar­ciane Sie­dem.

Jest to gra sil­nie sku­piona wokół sym­bo­liki. Nie jest to pro­blem, bowiem spora część ludz­ko­ści przez lata uwa­żała liczbę sie­dem jako war­tość dosko­nałą, stąd też pole do popisu było spore.  Z lek­kim przy­swo­je­niem tematu poma­gają piękne gra­fiki i kolo­rowe karty.

Czytaj dalej...

Brains: Ogród japoński, pora na trochę orientu tej jesieni

Na dwo­rze coraz zim­niej, pogoda jakby chciała zmu­sić do sie­dze­nia w domu. I tak mija już kolejny dzień z rzędu. Poja­wia się tęsk­nota za wyj­ściem do ogrodu, gdzie można się zre­lak­so­wać. Zająć się pie­lę­gna­cją roślin, strzy­że­niem traw­nika, a póź­niej jesz­cze długo sie­dzieć i roz­my­ślać, ocze­ku­jąc zakoń­cze­nia kolej­nego, wspa­nia­łego dnia. Nie­stety jak już wspo­mnia­łem, pogoda ostat­nio nas nie roz­piesz­cza, ale z pomocą przy­cho­dzą nam łami­główki Bra­ins: Ogród japoń­ski. Czemu nie wyko­rzy­stać tego ponu­rego czasu na pro­jek­to­wa­nie ogrodu w stylu orien­tal­nym?

Czytaj dalej...

Hiszpańska flota w zasięgu naszych dział, czyli Bitwa o Tortugę.

Jest to kolejna gra z typu rodzin­nych, do któ­rych nale­żał Car­dline: Zwie­rzęta. Pisa­łem o nim już jakiś czas temu. Bitwa o Tor­tugę prze­zna­czona jest dla dwóch osób, a limit wie­kowy zaczyna się od 7, a koń­czy na 107 latach (znaj­dzie się jakiś 107-latek, który chciałby zagrać kilka par­ty­jek?).  Celem gry jest poko­na­nie floty prze­ciw­nika i w zależ­no­ści od tego, jak wylo­su­jemy, taką frak­cją będziemy pły­nąć i wal­czyć.

Czytaj dalej...

Wiek Pary, czyli jak od zębatki do prądu prowadzi morze możliwości

Steam­punk nie jest wpraw­dzie moim ulu­bio­nym kli­ma­tem, ale jako że lubię gry euro posta­no­wi­łem dać szansę temu tytu­łowi. Wiek Pary daje moż­li­wość budowy maszyn w pogoni za pre­sti­żem i wieczna chwałą. Nie jest to szcze­gól­nie okle­pany temat gier plan­szo­wych. Takoż więc pomimo nie­sprzy­ja­ją­cej tema­tyki, przy­stą­pi­łem do testów. Czy się zawio­dłem? Prze­ko­naj­cie się sami.

Czytaj dalej...

Macki, poczytalność i żółty znak, czyli recenzja Cthulhu Światy

W dobie deck­bu­il­dingu, gdyż tak można nazwać czas po powsta­niu, legen­dar­nego już, Domi­niona, kolejna gra oparta na tej mecha­nice, nie staje się hitem nie­jako z auto­matu. Kon­ku­ren­cja jest coraz więk­sza. Podob­nie jest z tema­tyką mitów Love­cra­fta. Cthulhu jest wszech­obecny w grach plan­szo­wych. Dzięki wydaw­nic­twu Bal­dar mogę posta­wić sobie pyta­nie, czy mie­sza­nina dwóch utar­tych, ale spraw­dzo­nych moty­wów nadal skut­kuje dobrą grą?

Czytaj dalej...

La Cosa Nostra – Nie Wasza Sprawa

Malwer­sa­cje, panie lek­kich oby­cza­jów, wzgó­rza bia­łego proszku i twarde jak buciki z betonu nego­cja­cje. Gra­jąc w La Cosa Nostra, jeste­śmy dosłow­nie bom­bar­do­wani wszyst­kim, co fami­lie lubią naj­bar­dziej. Czy sza­lony kli­mat życia mafij­nego bossa rodem z Wiel­kiego Zło­dzieja Samo­cho­dów da radę nas pochło­nąć na dłu­gie godziny?

Czytaj dalej...

Konkurs!

Wydaw­nic­two Black Monk Games rusza z Kon­kur­sem Foto­gra­ficz­nym „Ja i moja gra”! Od dziś do końca paź­dzier­nika na stronę wyda­rze­nia na Face­bo­oku chętni mogą wrzu­cać zdję­cia przed­sta­wia­jące ich z dowol­nymi grami bez prądu. To, jak będzie wyglą­dało zdję­cie, zależy tylko i wyłącz­nie od kre­atyw­no­ści uczest­ni­ków kon­kursu. Powaga, zabawa, sza­leń­stwo? Czerń i biel czy pełen wachlarz kolo­rów? Wszystko w rękach kon­kur­so­wi­czów! Naj­lep­sze, zda­niem orga­ni­za­to­rów, foto­gra­fie zostaną nagro­dzone.

Czytaj dalej...

Terraformacja Marsa – Terra Mystica 2.0 czy kosmiczno ekonomiczny hit?

Mars, jako pla­neta zamiesz­kała, czę­sto prze­ja­wiała się w róż­nego rodzaju tre­ściach, czy to w książ­kach, fil­mach, grach, a nawet komik­sach. Jako dzie­ciak strasz­nie bałem się filmu pt. „Mar­sja­nie Ata­kują”, który (myl­nie) To&Owo TV okre­śliło jako kome­dię.… Na szczę­ście, w grze „Ter­ra­for­ma­cja Marsa” nie spo­tkamy żad­nych zie­lo­nych lud­ków. Bowiem życie tam jest na dany moment jest nie­osią­galne. To my będziemy sta­rali się przy­sto­so­wać pla­netę do naszych potrzeb! Z mocy cie­pła, wody, tlenu powstaje Kapi­tan… Ster­ra­for­mo­wany Mars, czyli nowe miej­sce do życia dla ludzi przy­szło­ści!

Czytaj dalej...

Copernicon 2016 – Relacja

Byłem na wielu kon­wen­tach i na jesz­cze wię­cej uda mi się jesz­cze poje­chać, lecz to wła­śnie seria Coper­ni­co­nów naj­bar­dziej przy­pa­dła mi do gustu (ostat­nio Tet­cony ostro wal­czą, więc zoba­czymy jak to będzie w tym roku). W zeszły week­end byłem już na swoim czwar­tym z kolei Coper­ni­co­nie, jak tym razem wyglą­dała zabawa?

Czytaj dalej...

Kto pierwszy do koryta, czyli Ciasteczkowe Potworki pod lupą

Ciastecz­kowe Potworki, to jeden z trzech lau­re­atów tego­rocz­nej nagrody Zabawka Roku. Gra z takim tytu­łem domyśl­nie skie­ro­wana jest do dzieci tudzież fanów pew­nego Mup­peta, czy aby na pewno? Moim zda­niem cechą dobrej gry dla dzieci, jest to, że bawią się przy niej dobrze obie strony drzewa gene­alo­gicz­nego, rodzice, dziad­ko­wie a nie tylko same pocie­chy. Jak jest w tym przy­padku? Zapra­szam do lek­tury.

Czytaj dalej...