Skip to content →

Warszawskie Targi Fantastyki 4/4 — Rynek Artefaktów

Dzisi­aj trochę o tym, czym żyje fan­tasty­ka i nie tylko. W obec­nych cza­sach dość ciężko znaleźć człowieka, który opowie nam niesamow­itą his­torię fan­ta­sy. Na szczęś­cie na ratunek przy­by­wa­ją nam nie­zlic­zone książ­ki, w których tysiące bohaterów, jak i światów spraw­ia­ją, że nasza wyobraź­nia jest stale dokarmi­ana. Powiedzi­ałem dokarmi­ana? Przy czy­ta­niu moż­na nieźle zgłod­nieć to i o straw­ie będzie dziś małe co nieco.

Leave a Comment

Warszawskie Targi Fantastyki 2/4 — wystawcy RPG

Naszym kole­jnym zadaniem po ogra­niu plan­szówek było sprawdze­nie stoisk RPG’owych. Cała nasza zało­ga ma sty­czność z kartą postaci oraz kostka­mi, ale co niek­tórzy z nas są weter­ana­mi w tym polu. Na szczęś­cie w tej kwestii nie było cza­su na nudę. Kil­ka stoisk, różne opinie, oraz wiele wrażeń złożonych w jeden tekst, do którego zapraszam.

Leave a Comment