Skip to content →

62. Noc Planszówek w Bydgoszczy — Wywiad z Bartłomiejem “Jabbas” Chrobakiem

Dzisi­aj chce­my zaprezen­tować syl­wetkę oso­by, która tak naprawdę wprowadz­iła w Byd­goszczy gry plan­szowe z piwnic do salonów. Bohat­era, na którego lokalny świat graczy czekał. Bohat­era, którego potrze­bował. Twór­cę inic­jaty­wy znanej jako Noce Plan­szówek. Z okazji już 62. edy­cji mieliśmy okazję przeprowadzenia z nim wywiadu. Pry­wat­nie ojciec trój­ki dzieci, lokalny patri­o­ta i społecznik. Właś­ci­ciel Cen­trum Gier Pegaz – sklepu, klubu i wypoży­czal­ni w jed­nym. Przed Wami Bartłomiej “Jab­bas” Chrobak.

Leave a Comment

[RELACJA] Warszawskie Targi Fantastyki 1/4 : Wystawcy planszowi

Cześć, tu Gołomp, dawno mnie nie czy­tal­iś­cie co? Ter­az może­cie nadro­bić z naw­iązką 😉 Dzisi­aj zaczy­namy ser­ię postów związanych z naszym małym wypa­dem, baw­cie się dobrze :).

Leave a Comment

Hunger — the show, czyli jak mogłeś ukraść mi ostatni owoc!

Upał i skwar są bezl­i­tosne. Pla­ga szczurów zaatakowała obo­zowisko i zniszczyła ostat­nie zapasy kon­serw. Cóż, żeby przetr­wać musisz opuś­cić bez­pieczną stre­fę i udać się na polowanie do dżungli. Czu­jesz się samot­ny i opuszc­zony. Nie tak dawno ktoś, kogo miałeś za przy­ja­ciela, ukradł Two­je owoce i z satys­fakcją zjadł je na Twoich oczach. I nie tylko Twoich, świado­mość poraż­ki przed mil­ion­a­mi widzów jest przytłacza­ją­ca. Czas na spek­taku­larne odbi­cie się od dna. Wyrusza­sz, by zdobyć upragnione mię­so i … przy­pad­kiem strą­casz stosik żetonów, trze­ba prz­er­wać grę, by posprzą­tać.

Zapraszam do przetr­wa­nia razem ze mną w Hunger – the show!

Leave a Comment

Dominion — Legenda powraca!

Tej gry chy­ba nie muszę przed­staw­iać niko­mu, kto choć trochę zna rynek gier plan­szowych. Leg­en­darny, przez wielu uznawany za pier­wszego deck­buildera, zdoby­w­ca prestiżowych nagród i posi­ada­ją­cy rzeszę fanów na całym świecie Domin­ion, doświad­cza właśnie drugiego życia. Wszys­tko to zaś dzię­ki akcji na por­talu Wspieram.to i wydawnictwu Games Fac­to­ry Pub­lish­ing. Z tej okazji postanow­iłem napisać mini cykl recen­zji, w którym poz­na­cie Domin­iona wraz z dodatka­mi.

One Comment

Wariant solo – nowy trend, czy błędny pęd?

Wari­ant solo coraz częś­ciej goś­ci wśród tytułów nowoczes­nych gier plan­szowych. Czy jed­nak jest tak bard­zo potrzeb­ny na naszych stołach? Co się kry­je za wari­antem solo? Jeśli zadałeś sobie kiedykol­wiek takie pyta­nia, chci­ałbym podzielić się z Tobą moi­mi prze­myśle­ni­a­mi na ten tem­at. Jeśli jed­nak nie zas­tanaw­iałeś się nad tym nigdy, to również zapraszam do czy­ta­nia. A co mi tam, zapraszam wszys­t­kich!

Leave a Comment