Skip to content →

Krótki przegląd zapowiedzianych gier Black Monka — Pyrkon 2018

Zazwyczaj w corocznych edy­c­jach Pyrkonu zaj­mowałem się głównie pisaniem relacji opartej na byciu wszędzie gdzie się da. W tym roku zostałem zapros­zony na zamknię­ty pokaz gier, w trak­cie którego poza zapoz­naniem się z ekipą Black Monk oraz recen­zen­ta­mi po fachu, miałem okazję przetestować kil­ka ciekawych gier, które jeszcze swej pre­miery nie miały lub będą miały ją w najbliższym cza­sie. Jeśli ciekawi jesteś­cie tego, co było zaprezen­towane przez wydawnict­wo na Pyrkonie, to nie mogliś­cie trafić lep­iej. Niek­tóre z tych gier zostały obec­nie wydane, ale nie zmienia to fak­tu, że warto o nich wspom­nieć.

Leave a Comment