Skip to content →

62. Noc Planszówek w Bydgoszczy — Wywiad z Bartłomiejem “Jabbas” Chrobakiem

Dzisi­aj chce­my zaprezen­tować syl­wetkę oso­by, która tak naprawdę wprowadz­iła w Byd­goszczy gry plan­szowe z piwnic do salonów. Bohat­era, na którego lokalny świat graczy czekał. Bohat­era, którego potrze­bował. Twór­cę inic­jaty­wy znanej jako Noce Plan­szówek. Z okazji już 62. edy­cji mieliśmy okazję przeprowadzenia z nim wywiadu. Pry­wat­nie ojciec trój­ki dzieci, lokalny patri­o­ta i społecznik. Właś­ci­ciel Cen­trum Gier Pegaz – sklepu, klubu i wypoży­czal­ni w jed­nym. Przed Wami Bartłomiej “Jab­bas” Chrobak.

Leave a Comment

Wstęp do koszmaru — Horror w Arkham LCG

Nigdy nie sądz­iłem, że mój umysł wylą­du­je na ostat­niej wyspie zdrowego rozsąd­ku, pośród oceanu sza­leńst­wa. Gdy­bym dziś mógł pod­jąć inne decyz­je…. Cza­su nie da się jed­nak odwró­cić, a ja muszę mierzyć się z kon­sek­wenc­ja­mi prz­eras­ta­ją­cy­mi zdol­ność poj­mowa­nia człowieka. Piszę ten list jako ostat­ni akt poczy­tal­noś­ci, ku prze­strodze. Wszyscy żyje­my w naszych ciepłych domach, zaprzecza­jąc ist­nie­niu pod­miotów ignoru­ją­cych prawa fizy­ki. Kąty, o których nie śniło się Euk­lides­owi, stworzenia napawa­jące odrazą i będące oczy­wistym zaprzecze­niem znanej nam fizjologii. Wszys­tko to widzi­ałem. Zapewne nigdy już nie zmrużę oka. Od tamtego cza­su żyję w ciągłej obaw­ie o własne życie i zdrowie psy­chiczne… Z drugiej jed­nak strony ciepłe obję­cia sza­leńst­wa były­by czymś lep­szym, niż wieczys­ta niepewność i stan, w którym utknąłem. Jeżeli nie jesteś­cie gotowi, by poświę­cić swo­je dobra dla ocale­nia ludzkoś­ci, wyjedź­cie stąd czym prędzej. Mias­to jest zgu­bione. Jeżeli jed­nak macie odwagę postaw­ić wszys­tko na jed­nej sza­li, to Arkham Was potrze­bu­je.

Nie spotkamy się. Żeg­na­j­cie.

Leave a Comment

Macki, poczytalność i żółty znak, czyli recenzja Cthulhu Światy

W dobie deck­buildin­gu, gdyż tak moż­na nazwać czas po pow­sta­niu, leg­en­darnego już, Domin­iona, kole­j­na gra opar­ta na tej mechan­ice, nie sta­je się hitem nie­jako z automatu. Konkurenc­ja jest coraz więk­sza. Podob­nie jest z tem­atyką mitów Love­crafta. Cthul­hu jest wsze­chobec­ny w grach plan­szowych. Dzię­ki wydawnictwu Bal­dar mogę postaw­ić sobie pytanie, czy mieszan­i­na dwóch utar­tych, ale sprawd­zonych moty­wów nadal skutku­je dobrą grą?

Leave a Comment

Sherlock Holmes kontra prof. Moriarty kontra Cthulhu.

Nie jest to dobry kraj dla bogów, nie wyras­ta­ją tutaj.
Są jak awoka­do próbu­jące ros­nąć w krainie dzikiego ryżu.”
N. Gaiman Amerykańs­cy Bogowie

Neil Gaiman to uznany autor opowiadań, książek, komik­sów, sce­nar­iuszy… Słowem współczes­ny człowiek rene­san­su. Seria obrazkowych his­torii o Sand­manie, na dłu­go zapadła mi w pamięć tak samo jak komiks Mar­vela 1602, w którym prze­nie­siono znanych nam herosów do świa­ta XVII wiecznej Europy. Autor ten lubu­je się w zabaw­ie kon­wencją, miesza­niu stylów, podróżach w cza­sie…

Leave a Comment