Skip to content →

[RELACJA] Warszawskie Targi Fantastyki 1/4 : Wystawcy planszowi

Cześć, tu Gołomp, dawno mnie nie czy­tal­iś­cie co? Ter­az może­cie nadro­bić z naw­iązką 😉 Dzisi­aj zaczy­namy ser­ię postów związanych z naszym małym wypa­dem, baw­cie się dobrze :).

Leave a Comment

Great Western Trail: “Ranczerzy, krowy, skurczybyki!”

Pamięta­cie może takiego jego­moś­cia jak Lucky Luke? Tego, co wygry­wał w poje­dynku rewol­werowym ze swoim cie­niem. Właśnie seria z tym bohaterem najbardziej mi się kojarzy z kli­matem XIX wiecznej amery­ki i grą. Tutaj nie będziemy co praw­da poje­dynkować się, a rywal­i­zować ze sobą, jeśli chodzi o bycie najlep­szym sprzedaw­cą bydła. Dro­gi do zwycięst­wa są różne, tylko czy każ­da jest z nich skutecz­na? Zapraszam do czy­ta­nia!

Leave a Comment

Brains: Ogród japoński, pora na trochę orientu tej jesieni

Na dworze coraz zimniej, pogo­da jak­by chci­ała zmusić do siedzenia w domu. I tak mija już kole­jny dzień z rzę­du. Pojaw­ia się tęs­kno­ta za wyjś­ciem do ogro­du, gdzie moż­na się zre­lak­sować. Zająć się pielę­gnacją roślin, strzyże­niem trawni­ka, a później jeszcze dłu­go siedzieć i rozmyślać, oczeku­jąc zakończenia kole­jnego, wspani­ałego dnia. Nieste­ty jak już wspom­ni­ałem, pogo­da ostat­nio nas nie rozpieszcza, ale z pomocą przy­chodzą nam łamigłów­ki Brains: Ogród japońs­ki. Czemu nie wyko­rzys­tać tego ponurego cza­su na pro­jek­towanie ogro­du w sty­lu ori­en­tal­nym?

Leave a Comment