Skip to content →

[RELACJA] Warszawskie Targi Fantastyki 1/4 : Wystawcy planszowi

Cześć, tu Gołomp, dawno mnie nie czy­tal­iś­cie co? Ter­az może­cie nadro­bić z naw­iązką 😉 Dzisi­aj zaczy­namy ser­ię postów związanych z naszym małym wypa­dem, baw­cie się dobrze :).

Leave a Comment

W cieniu tronu, intryga na salonach

W CIENIU TRONU to miejsce, gdzie o wpły­wy na los nowego państ­wa będzie wal­czyło dwóch do czterech graczy. Intry­gan­ci będą starali się zapuś­cić swo­je niewidzialne ręce jak najgłę­biej w struk­turze państ­wa i pocią­gać za sznur­ki na swo­ją korzyść. To nie czas na miłość, ani na wojnę, lecz na wyrafi­nowaną grę na salonach.

Leave a Comment

Siedem — Siedem i Siedem

Zabaw­na sprawa, że aku­rat ten tytuł właśnie mi przy­padł, wcale się o niego nie biłem, pewnie to zasłu­ga naszego śmiesz­ka Alerisa. Fox Games ostat­nio zasza­lało i wypuś­ciło na rynek trio kies­zonkowych gier, jed­ną z nich właśnie jest kar­ciane Sie­dem.

Jest to gra sil­nie sku­pi­ona wokół sym­bo­l­i­ki. Nie jest to prob­lem, bowiem spo­ra część ludzkoś­ci przez lata uważała liczbę sie­dem jako wartość doskon­ałą, stąd też pole do popisu było spore.  Z lekkim przys­wo­je­niem tem­atu poma­ga­ją piękne grafi­ki i kolorowe kar­ty.

Leave a Comment