Skip to content →

62. Noc Planszówek w Bydgoszczy — Wywiad z Bartłomiejem “Jabbas” Chrobakiem

Dzisi­aj chce­my zaprezen­tować syl­wetkę oso­by, która tak naprawdę wprowadz­iła w Byd­goszczy gry plan­szowe z piwnic do salonów. Bohat­era, na którego lokalny świat graczy czekał. Bohat­era, którego potrze­bował. Twór­cę inic­jaty­wy znanej jako Noce Plan­szówek. Z okazji już 62. edy­cji mieliśmy okazję przeprowadzenia z nim wywiadu. Pry­wat­nie ojciec trój­ki dzieci, lokalny patri­o­ta i społecznik. Właś­ci­ciel Cen­trum Gier Pegaz – sklepu, klubu i wypoży­czal­ni w jed­nym. Przed Wami Bartłomiej “Jab­bas” Chrobak.

Leave a Comment

Pierwsze starcie — 7 Cudów Świata: Pojedynek

Jak co miesiąc, na nocy plan­szówek Cen­trum Gier Pegaz udostęp­ni­ało nowe tytuły do zagra­nia. I upolowałem właśnie jeden z nich, wyczeki­wany przeze mnie – 7 Cud­ów Świa­ta: Poje­dynek. Jak więk­szość, grałem w zwykłą wer­sje. Próbowałem roze­grać wari­ant dwu­osobowy z moją dziew­czyną, ale nie spraw­iało mi to tyle radoś­ci, co na więk­szą liczbę graczy. Moim zdaniem ten tryb był zro­biony trochę „na siłę”. Tenże prob­lem ma właśnie rozwiązać nowa wer­s­ja, dedykowana dla dwóch graczy.

4 komentarze