Skip to content →

The Fellowship of The Board Posts

SPOT 2018 — Kto się wybiera?

SPOT 2018

IX edy­c­ja SPOT odbędzie się w dni­ach 13 – 15 kwiet­nia 2018 roku na tere­nie mal­own­iczego ośrod­ka Camp­ing 20, mieszczącego się w Przy­widzu (k. Gdańs­ka).

SPOT to lar­powe spotkanie fajnych ludzi i dobrych gier – czyli mnóst­wo wspani­ałej zabawy, konkret­nych gier oraz niepow­tarzal­nego kli­matu bez zbęd­nego, nud­nego teo­re­ty­zowa­nia. To impreza przy­jaz­na nowym grac­zom oraz świet­ny sposób na zła­panie wia­tru w żagle dla starych wyjadaczy. Właśnie ten unikalny biwakowo-kon­wen­towy styl spota przy­cią­ga graczy i twór­ców z całej Pol­s­ki.

Leave a Comment

Królestwo “Błyskawiczny podbój”

Podob­no gdzie kucharek sześć tam… ciosów dwanaś­cie, według pewnego najem­nego mis­trza karate. A gdy królest­wo jest jed­no, a łasych na tron jest co najm­niej dwóch, to robi się jeszcze więk­sze szam­bo. A w grę wchodzi również zło­to, którego nigdy nie jest za wiele, a każdy atak kosz­tu­je. Opła­ca się zdoby­wać Królest­wo?

Leave a Comment

Munchkin Panic: “Potworne oblężenie”

Roz­maw­ia­jąc z różny­mi osoba­mi, jeszcze przed zagraniem, słysza­łem skra­jne opinie o tej grze — jest albo bard­zo dobra, albo bard­zo zła. Aby utwierdz­ić się w przeko­na­niu jaka jest fak­ty­cznie, musi­ałem sam ją kil­ka razy w różnym gronie ograć. Po kilku par­ti­ach jestem w stanie roz­jaśnić wszelkie wąt­pli­woś­ci, także zapraszam do czy­ta­nia.

Leave a Comment

Copernicon 2017 — Relacja

Kole­j­na edy­c­ja najwięk­szego wydarzenia fan­do­mowego wojew­ództ­wa kujawsko-pomorskiego już za nami. W dni­ach 22–24 Wrześ­nia 2017 roku odbyła się kole­j­na edy­c­ja toruńskiego (o ile się nie mylę to przymiotni­ki zawsze z małej) Coper­ni­conu. Co jed­nak ma wam do opowiedzenia redakc­ja The Fel­low­ship of The Board? Zostań­cie z nami, to się dowiecie.

Leave a Comment

Ocaleni, czy aby na pewno?

Nic nie pobudza wyobraźni bardziej niż wiz­ja zbliża­jącej się glob­al­nej katas­tro­fy. Moż­na roze­grać ją na wiele sposobów, ale zawsze prowadzi do jed­nego – boju o przetr­wanie. Poczu­cie zagroże­nia na każdym kroku, odważne decyz­je pode­j­mowane pod presją cza­su czy bitwy o ostat­nie zaso­by przy­cią­ga­ją rzeszę fanów. Czy „Ocaleni” zdobędą uznanie wpraw­ionych ludzi w bojach?

Leave a Comment

Hunger — the show, czyli jak mogłeś ukraść mi ostatni owoc!

Upał i skwar są bezl­i­tosne. Pla­ga szczurów zaatakowała obo­zowisko i zniszczyła ostat­nie zapasy kon­serw. Cóż, żeby przetr­wać musisz opuś­cić bez­pieczną stre­fę i udać się na polowanie do dżungli. Czu­jesz się samot­ny i opuszc­zony. Nie tak dawno ktoś, kogo miałeś za przy­ja­ciela, ukradł Two­je owoce i z satys­fakcją zjadł je na Twoich oczach. I nie tylko Twoich, świado­mość poraż­ki przed mil­ion­a­mi widzów jest przytłacza­ją­ca. Czas na spek­taku­larne odbi­cie się od dna. Wyrusza­sz, by zdobyć upragnione mię­so i … przy­pad­kiem strą­casz stosik żetonów, trze­ba prz­er­wać grę, by posprzą­tać.

Zapraszam do przetr­wa­nia razem ze mną w Hunger – the show!

Leave a Comment

Boss Monster: Następny Poziom — Nowe Podziemia, stare zwyczaje

Każdy z nas grał kiedyś w gry plat­for­mowe, które ter­az moż­na zal­iczyć do kat­e­gorii retro. Tak, chodzi mi właśnie o te wszys­tkie przy­godów­ki pokro­ju Mario, Kap­i­tana Pazu­ra czy też Son­i­ca, gdzie pro­tag­o­niś­ci upar­cie muszą iść w pra­wo. Bo prze­cież w lewo idą tylko mięcza­ki… Na końcu każdej przy­gody zawsze musi­ał stać Boss, z którym przyjdzie nam wal­czyć. A co jeżeli to właśnie Bossowie są główny­mi bohat­era­mi? Tę właśnie sza­loną kon­wencję chcą przekazać nam John­ny i Chris O’Neylowie w grze Boss Mon­ster.

One Comment

Supermunchkin, czyli o tym jak Aleris stał się płaski…

Gdybym Was zapy­tał o tytuł gry kacianej, będącej satyrą na nasz geekows­ki świat, pewnie bez zas­tanowienia odpar­libyś­cie, że to Munchkin. To jed­na z prawd abso­lut­nych, naszego rozras­ta­jącego się, świa­ta gier sto­likowych. Wydawnict­wo Black Monk Games z każdym rok­iem posz­erza niekończącą się ofer­tę gier tej mar­ki. Za grani­ca­mi jest ich jed­nak zde­cy­dowanie więcej. Grę Super­munchkin, w wer­sji anglo­języ­cznej, widzi­ałem na półce ulu­bionego sklepu już dość dawno temu. Od daw­na intere­sował mnie ten tytuł, a jedyne co pow­strzymy­wało przed zaku­pem to bari­era językowa ówczes­nych współ­graczy. W tym roku, ku mojej uciesze, na pol­skim rynku pojaw­iła się zlokali­zowana wer­s­ja tejże gry. Jak sprawdzi się zabawa kon­wenc­ja­mi komik­sowy­mi, patos kina super­bo­hater­skiego okras­zony grafika­mi Arta Bal­tazara?  Wraz z Obłąkaną Depresją zaprasza­my do czy­ta­nia.

Leave a Comment

Czapki z głów i broń na skroń — Warto tracić głowę dla Mistrzostw Świata w Rosyjską Ruletkę?

Ach…  Rulet­ka, ten zas­trzyk emocji, kiedy kul­ka krę­ci się po krawędzi koła i w końcu wpa­da do które­goś z przedzi­ałów. W tym wypad­ku zawsze ktoś zosta­je z pusty­mi ręko­ma. Praw­dopodob­nie carscy ofi­cerowie wpadli na pomysł, aby ukró­cić depresję spowodowaną prze­graną. Wystar­czy zastąpić ruletę… bębenkiem rewol­weru. Prze­grani nigdy więcej nie awan­tur­owali się po porażce…

Leave a Comment

Pyrkon 2017 — relacja z największego konwentu fantastyki w Polsce!

Tytułowy Pyrkon, potocznie również zwany Ziem­ni­akonem, od lat bije reko­rdy w iloś­ci uczest­ników. Co roku jest ich coraz więcej, gdzie jeszcze kil­ka lat temu, licz­ba dwukrot­nie się zwięk­sza­ła. Ter­az jest to kilka­dziesiąt tysię­cy osób sku­pi­onych na tere­nie Między­nar­o­dowych Targów Poz­nańs­kich. Orga­ni­za­c­ja tego wydarzenia to nie lada wyczyn, więc jak tegorocz­na edy­c­ja sprawdza się na tle poprzed­nich lat?

Leave a Comment