Skip to content →

Mateusz

Cześć jestem Mateusz 🙂

Od kiedy pamię­tam intere­su­je się sze­roko poję­tym fan­ta­sy. Zaczęło się w wieku sied­miu lat gdy dostałem od dzi­ad­ka Mitologię Greków i Rzymi­an Parandowskiego. Niemalże znałem ją na pamięć. To była pier­wsza zajawka, która trzy­mała mnie bard­zo dłu­go. Prawdzi­we bum miało jed­nak miejsce kil­ka lat później. Wiedźmin, Har­ry Pot­ter a przede wszys­tkim Wład­ca Pierś­cieni wprowadz­iły mnie w piękny świat lit­er­atu­ry, z którego nie wyszedłem do ter­az.

W wieku czter­nas­tu lat poz­nałem co to jest RPG a rok później prowadz­iłem już swo­je pier­wsze ses­je, co zresztą robię do ter­az. Bez RPG nie wyobrażam sobie życia.

Od tamtego cza­su do ter­az zwiedz­iłem ogrom­ną ilość światów i krain, poz­nałem wielu bohaterów, byłem obec­ny pod­czas wiel­kich bitew, dwors­kich intryg, uczest­niczyłem we wła­ma­ni­ach, rejzach na smo­ki, krzy­cza­łem “Hyr na nich”. Książ­ki, gry elek­tron­iczne i plan­szowe oraz moje kochane RPG, to coś co mnie określa, defini­u­je. Nie raz już słysza­łem o sobie, że zanudza­łem opowieś­ci­a­mi o Valarach, zaw­iłoś­ci­ach magii w Imperi­um D’Hary, cytu­jąc mojego ulu­bionego Pratch­et­ta czy zachę­ca­jąc każdą nową poz­naną osobę do zagra­nia w Młot­ka czy inne Lochy i Smo­ki.

Kocham snuć opowieś­ci i mam nadzieję, że będziecie chęt­ni by pogawędz­ić wraz ze mną. Jeśli dzię­ki moim tek­stom świat fan­tasty­ki stanie się dla Was mil­szy i ciekawszy to będę się jarał niczym here­tyk na Sig­maryckim stosie 🙂