Skip to content →

Pliki Cookie

Ta strona uży­wa ciasteczek — małych plików tek­stowych które umieszczane są na twoim urządze­niu w celu lep­szej obsłu­gi przez stronę. Ogól­nie mówiąc, ciastecz­ka są uży­wane w celu zapamię­ty­wa­nia ustaw­ień, infor­ma­cji skle­powych, takich jak “wózek skle­powy”, oraz pozwala­ją na anon­i­mową anal­izę ruchu na stronach przez aplikac­je takie jak Google Ana­lyt­ics. Pod­sta­wową zasadą dla plików Cook­ie jest ułatwie­nie pra­cy z przeglą­darką. Jed­nakże masz pełne pra­wo do wyłączenia Ciasteczek w swo­jej przeglą­darce. Zale­camy zapoz­nanie się z dzi­ałem Pomoc w Two­jej przeglą­darce bądź ze stroną About Cook­ies (anglo­języ­cz­na) która ofer­u­je rozwiąza­nia dla wszys­t­kich współczes­nych przeglą­darek.

This site uses cook­ies — small text files that are placed on your machine to help the site pro­vide a bet­ter user expe­ri­ence. In gen­er­al, cook­ies are used to retain user pref­er­ences, store infor­ma­tion for things like shop­ping carts, and pro­vide anonymised track­ing data to third par­ty appli­ca­tions like Google Ana­lyt­ics. As a rule, cook­ies will make your brows­ing expe­ri­ence bet­ter. How­ev­er, you may pre­fer to dis­able cook­ies on this site and on oth­ers. The most effec­tive way to do this is to dis­able cook­ies in your brows­er. We sug­gest con­sult­ing the Help sec­tion of your brows­er or tak­ing a look at the About Cook­ies web­site which offers guid­ance for all mod­ern browsers.