Tylko dokładne trafienia
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Szukaj w postach
Szukaj na stronach
Filtruj po kategoriach
Bez kategorii
e-Planszówka
Felieton
Gry dla dwóch
Gry ekonomiczne
Gry imprezowe
Gry jednoosobowe
Gry kafelkowe
Gry karciane
Gry kooperacyjne
Gry logiczne
Gry strategiczne
Kącik opowieści
Paski
Planszówkowa Lama
Recenzja
Relacja
TheFoTB prezentuje
Tiny Wooden Pieces
Top10
Unsorted
Up To 4 Players
Loading Quotes...

Top 10 gier roku 2015

 

Rok 2015 dobiegł już koń­ca. Pod­czas tego okre­su w moim życiu zaszło wie­le zmian, zarów­no tych pozy­tyw­nych, jak i nega­tyw­nych. Ana­li­zu­jąc je, zaczą­łem się zasta­na­wiać, jak zmie­nił się spo­sób postrze­ga­nie gier plan­szo­wych przez spo­łe­czeń­stwo. Zde­cy­do­wa­nie rza­dziej spo­ty­kam się bowiem z dziw­ny­mi spoj­rze­nia­mi na wieść o moim hob­by. Puby powo­li decy­du­ją się na wzbo­ga­ce­nie ofer­ty roz­ryw­ko­wej o gry sto­li­ko­we, a coraz więk­sza licz­ba osób sły­sząc „plan­szów­ka” nie myśli już tyl­ko o Chiń­czy­ku i pro­po­nu­je Car­cas­son­ne. Jeże­li tren­dy dalej będą zmie­rza­ły w tym kie­run­ku, to kto wie –  może w nie­da­le­kiej przy­szło­ści pod­bi­je­my świat mody kre­acja­mi w kształ­cie meepli czy buta­mi na wzór kostek. Zapra­szam do moje­go pry­wat­ne­go top 10 roku 2015.

Czytaj dalej...

TOP 10 gier familijnych

Świę­ta zbli­ża­ją się ku koń­co­wi, nie mniej więk­szość z nas z przy­czyn urlo­po­wych, tudzież prze­rwy w naucza­niu ma jesz­cze wol­ne. Czas ten pro­po­nu­ję spę­dzić na rodzin­nych tur­nie­jach gier plan­szo­wych. Nasu­wa się jed­nak pyta­nie, jakie tytu­ły wybrać, aby nie zra­zić domow­ni­ków do tego typu zaba­wy? Budu­jąc tę listę sta­ra­łem się umie­ścić na niej lek­kie, przy­jem­ne i przede wszyst­kim nie­zbyt skom­pli­ko­wa­ne gry, któ­re umi­lą popo­łu­dnie zarów­no dzie­ciom, jak i doro­słym. Zebra­łem moim zda­niem naj­cie­kaw­sze pozy­cje z kate­go­rii gier fami­lij­nych. Nie znaj­dzie­cie tu, dro­dzy czy­tel­ni­cy, tytu­łów her­me­tycz­nych tema­tycz­nie, czy cięż­kich stra­te­gii 4X.

Czytaj dalej...

Top 10 gier na imprezę

Nad­cho­dzą imie­ni­ny Andrze­ja, któ­re nie wie­dzieć cze­mu, świę­tu­ją wszy­scy. Andrzej­ki to czas na impre­zo­wa­nie. Na dobrej impre­zie znaj­dzie­my prze­ką­ski, pozy­tyw­nych ludzi no i oczy­wi­ście plan­szów­ki! (i cza­sem napo­je wysko­ko­we 😉 ) Dziś zamie­rzam wam przed­sta­wić 10 gier, któ­re moim zda­niem ide­al­nie posłu­żą jako świet­na roz­ryw­ka na takie oka­zję. Przy tych tytu­łach na pew­no będzie­cie się dobrze bawić (z alko­ho­lem czy bez 🙂 ). Sta­ra­łem się uka­zać gry inne niż typo­we kla­sy­ki jak Dob­ble, Jun­gle Spe­ed, Taboo, Par­ty Time itd., co nie ozna­cza, że są złe, rów­nież je pole­cam.

Czytaj dalej...

Top 10 gier na wieczory z dreszczykiem

Wigi­lia Wszyst­kich Świę­tych, Hal­lo­we­en, Dzia­dy jak kto woli, dzi­siej­szy dzień w kul­tu­rach róż­nych naro­dów już od zara­nia dzie­jów jest uzna­wa­ny za noc duchów. Nie­za­leż­nie od poglą­dów każ­dy wie, iż wszę­dzie poja­wia­ją się teraz jakieś strasz­ne ozdo­by, wydrą­żo­ne dynie, impre­zy tema­tycz­ne, więc cze­mu by nie popeł­nić tek­stu o grach na takie spo­tka­nia z dresz­czy­kiem? Wszak dla naszej bra­ci plan­szo­wej nie ma dobrej zaba­wy bez gry na sto­le ;). Dobo­ru gier doko­na­łem pod kątem inspi­ra­cji thril­le­ra­mi lub hor­ro­ra­mi. Część wyda Wam się zapew­ne mono­te­ma­tycz­na no ale co pora­dzić… Przejdź­my zatem do mrocz­ne­go zesta­wie­nia…

Czytaj dalej...

Top 10 gier, które powinny znaleźć się w każdym polskim domu. Vol. 3.0

W koń­cu i mnie uda­ło się zro­bić wła­sną listę TOP 10 gier, któ­re powin­ny zna­leźć się w każ­dym pol­skim domu. Uka­żę w niej, moim zda­niem naj­lep­sze tytu­ły wypeł­nia­ją­ce naszą biblio­tecz­kę. Oczy­wi­ście znaj­dzie się spo­ro zamien­ni­ków, rów­nie dobrze zastę­pu­ją­cych daną pozy­cję, o któ­rych rów­nież napo­mnę. Zapra­szam do czy­ta­nia.

Czytaj dalej...

Top 10 gier, które powinny znaleźć się w każdym polskim domu. Vol. 2

W odpo­wie­dzi na listę Ale­ri­sa posta­no­wi­łem zamie­ścić na tej stro­nie moje wła­sne zesta­wie­nie gier. Przy­znam, że spo­rzą­dze­nie tego typu listy jest dość trud­ne! Cały czas wcho­dzi­ły mi do gło­wy tytu­ły, któ­re bar­dzo lubię, ale wiem, że w więk­szo­ści pol­skich domów nie przy­ję­ły­by się. Na przy­kład wyobraź­cie sobie, że po obie­dzie przy­no­si­cie do domu grę i roz­sta­wia­cie na sto­le. Tłu­ma­czy­cie rodzi­com fabu­łę, a oni na to:„z chę­cią zagra­my, cały czas mówisz o tych grach, to może w koń­cu spró­bu­je­my!”

…i wycią­gasz na stół Spa­ce Alert, czy­li grę o obro­nie sta­cji kosmicz­nej w cza­sie rze­czy­wi­stym. Rodzi­na dalej nie potra­fi się nadzi­wić ele­men­ta­mi gry i zro­zu­mieć, po co robi­my to wszyst­ko do jakie­goś nagra­nia z CD, a tu zaczy­na się pierw­szy lot w symu­la­to­rze…

Koniec gada­nia, czas na plan­szów­ki! Zapra­szam i życzę miłe­go czy­ta­nia.

Czytaj dalej...

Top 10 gier, które powinny znaleźć się w każdym polskim domu

Dzi­siaj roz­po­czy­na­my nowy cykl na naszym blo­gu. Będzie­my suk­ce­syw­nie publi­ko­wać roz­ma­ite listy dzie­się­ciu tytu­łów. Jeże­li macie jakieś szcze­gól­ne życze­nia odno­śnie tema­ty­ki tych zesta­wień to pisz­cie w komen­ta­rzach 🙂 . Tym razem wyse­lek­cjo­no­wa­łem gry, któ­re moim zda­niem powin­ny się zna­leźć w każ­dym sza­nu­ją­cym się domu. Lista nie­znacz­nie pokry­wa się z moim oso­bi­stym top 10 naj­lep­szych gier wszech cza­sów, ale o tym innym razem. Zapra­szam do lek­tu­ry :).

Czytaj dalej...