Tylko dokładne trafienia
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Szukaj w postach
Szukaj na stronach
Filtruj po kategoriach
Bez kategorii
e-Planszówka
Felieton
Gry dla dwóch
Gry ekonomiczne
Gry imprezowe
Gry jednoosobowe
Gry kafelkowe
Gry karciane
Gry kooperacyjne
Gry logiczne
Gry strategiczne
Kącik opowieści
Paski
Planszówkowa Lama
Recenzja
Relacja
TheFoTB prezentuje
Tiny Wooden Pieces
Top10
Unsorted
Up To 4 Players
Loading Quotes...

Zapraszamy na Copernicon 2016 ;)

Zapra­sza­my na Festi­wal Fan­ta­sty­ki Coper­ni­con w Toru­niu! Coper­ni­con to trzy­dnio­we wyda­rze­nie, odby­wa­ją­ce się w dniach 16–19 wrze­śnia na toruń­skiej sta­rów­ce, skie­ro­wa­ne do miło­śni­ków lite­ra­tu­ry, gier, popkul­tu­ry i fan­ta­sty­ki w naj­róż­niej­szych posta­ciach! Coś dla sie­bie znaj­dą tutaj miło­śni­cy ksią­żek, fil­mów, seria­li, gier wideo oraz plan­szo­wych. W pro­gra­mie nie zabrak­nie pre­lek­cji lite­rac­kich, popu­lar­no-nauko­wych i popkul­tu­ral­nych, warsz­ta­tów, pane­li dys­ku­syj­nych, kon­cer­tów i poka­zów. Uli­ca­mi mia­sta przej­dzie pochód cosplay­erów, w Cen­trum Sztu­ki Współ­cze­snej odbę­dą się wyjąt­ko­we Fan­ta­stycz­ne Tar­gi Popkul­tu­ry, na któ­re wstęp jest dar­mo­wy – oprócz zaku­pów, znaj­do­wać się w nich będzie tak­że Game­sro­om – miej­sce, w któ­rym będzie moż­na bez­płat­nie wypo­ży­czyć i zagrać w gry plan­szo­we czy kar­cia­ne. Na Coper­ni­co­nie będzie­cie mie­li tak­że oka­zję zagrać w gry video, lar­py i RPG.
Ser­decz­nie zapra­sza­my do odwie­dze­nia Festi­wa­lu nie tyl­ko ludzi zaj­mu­ją­cych swój czas gra­mi i fan­ta­sty­ką od wie­lu lat ale tak­że wszyst­kich nie­dziel­nych gra­czy jak i oso­by, któ­re chcia­ły­by doświad­czyć cze­goś nowe­go i posze­rzyć swą wie­dzę i zain­te­re­so­wa­nia. Poza atrak­cja­mi dla fanów kon­kret­nych zagad­nień impre­za ofe­ru­je set­ki godzin pro­gra­mu zacze­pia­ją­ce­go o dzie­siąt­ki tema­tyk

Wię­cej infor­ma­cji na:

www.copernicon.pl

SPOT informacja prasowa numer 1

Lar­puj na pół­no­cy!

SPOT 2016 to już siód­ma edy­cja kon­wen­tu SPOT-kanie z lar­pa­mi. Ten nie­wiel­ki kon­went jest dedy­ko­wa­ny lar­pom oraz innym grom fabu­lar­nym. W tym roku będzie trwać on jeden dzień dłu­żej niż zazwy­czaj, czy­li czte­ry dni. Tego­rocz­ny SPOT odbę­dzie się w ter­mi­nie 29 kwiet­nia – 2 maja na tere­nie szko­ły pod­sta­wo­wej w Bani­nie (tuż koło Gdań­ska). Koszt kon­wen­tu to jedy­ne 80 zł za 4 dni z noc­le­giem.

Czytaj dalej...

Bykon 2016

Gorą­co zapra­sza­my na pierw­szą edy­cję Byko­nu – Byd­go­skie­go Kon­wen­tu Mul­ti­fan­do­mo­we­go! Odbę­dzie się on w dniach 19–20 mar­ca w Zespo­le Szkół Medycz­nych przy ul. Swa­rzew­skie­go 10 w Byd­gosz­czy. Kon­went będzie trwał nie­prze­rwa­nie przez 24 godzi­ny – od godzi­ny 13 w sobo­tę do godzi­ny 13 w nie­dzie­lę.

Czytaj dalej...

O The Fellowship of The Board słów kilka…

W listo­pa­dzie 2014 roku poja­wił się pomysł stwo­rze­nia blo­ga plan­szów­ko­we­go. Rodzi­ca­mi tego pla­nu byli: Rafał Koci­niew­ski (dobrze zna­ny jako Power­Milk), Rafał (Ale­ris), Rok­sa­na (Leu­bra­na), Syl­wia (Shin­go) oraz Mate­usz (Kowal­ski). Po 4 mie­sią­cach deba­to­wa­nia nad wymia­rem blo­ga oraz (co naj­waż­niej­sze) jego nazwą, Ale­ri­so­wi uda­ło się prze­for­so­wać The Fel­low­ship of The Board. Gdy­bym uczest­ni­czył w tych deba­tach zapew­ne pró­bo­wał­bym usta­wić coś w tema­ty­ce Gwiezd­nych Wojen… (więc stro­na nazy­wa­ła­by się: „The Empi­re of The Board” albo coś w tym sty­lu – koniecz­nie w kon­tek­ście z Impe­rium, bo ina­czej wsparł­bym nazwę Fel­low­ship).

Czytaj dalej...

Asmodee przejęte przez Portal!

[UWAGA! Poniż­sza infor­ma­cja to żart na Pri­ma Apri­lis]

Kie­dy na skrzyn­ce mailo­wej widzi się taką wia­do­mość to ser­ce przy­śpie­sza i czło­wiek prze­cie­ra oczy. W zeszłym roku przez Asmo­dee zosta­ły prze­ję­te dwa duże wydaw­nic­twa: Days of Won­der i Fan­ta­sy Fli­ght Games. Teraz Por­tal Games wyko­nał swój ruch i połą­czył siły z tym wydaw­nic­twem. Ta gli­wic­ka fir­ma ist­nie­je na ryn­ku od 15 lat i jest roz­po­zna­wal­na w Pol­sce oraz na świe­cie. Na jakiej zasa­dzie odby­wać się będzie współ­pra­ca? Z maila wyni­ka, że na takiej samych warun­kach jak Asmo­dee z FFG. Asmo­dee i połą­czo­ne z tą fir­mą wydaw­nic­twa będą wcho­dzić w skład gru­py Por­tal Gro­up. A zatem gry Asmo­dee pasu­ją­ce do poli­ty­ki Por­ta­lu mogą poja­wić się w jego kata­lo­gu. Z tre­ści oświad­cze­nia wyni­ka rów­nież, że part­ne­rzy wydaw­ni­czy się nie zmie­nią (zarów­no dla Asmo­dee i Por­ta­lu).

Czytaj dalej...