Tylko dokładne trafienia
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Szukaj w postach
Szukaj na stronach
Filtruj po kategoriach
Bez kategorii
e-Planszówka
Felieton
Gry dla dwóch
Gry ekonomiczne
Gry imprezowe
Gry jednoosobowe
Gry kafelkowe
Gry karciane
Gry kooperacyjne
Gry logiczne
Gry strategiczne
Kącik opowieści
Paski
Planszówkowa Lama
Recenzja
Relacja
TheFoTB prezentuje
Tiny Wooden Pieces
Top10
Unsorted
Up To 4 Players
Loading Quotes...

Pyrkon 2017 – relacja z największego konwentu fantastyki w Polsce!

Tytu­ło­wy Pyr­kon, potocz­nie rów­nież zwa­ny Ziem­nia­ko­nem, od lat bije rekor­dy w ilo­ści uczest­ni­ków. Co roku jest ich coraz wię­cej, gdzie jesz­cze kil­ka lat temu, licz­ba dwu­krot­nie się zwięk­sza­ła. Teraz jest to kil­ka­dzie­siąt tysię­cy osób sku­pio­nych na tere­nie Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów Poznań­skich. Orga­ni­za­cja tego wyda­rze­nia to nie lada wyczyn, więc jak tego­rocz­na edy­cja spraw­dza się na tle poprzed­nich lat?

Czytaj dalej...

Bykon 2017 – Gołomp łapie konwentowego byka za rogi!

Dawno daw­no temu, w kujaw­sko-pomor­skiej kra­inie, za wio­cha­mi i za jezio­ra­mi było sobie mia­sto Byd­goszcz, co bar­dzo chcia­ło mieć swój kon­went, któ­ry nie będzie przy­no­sił wsty­du, a poka­że kla­sę. Mie­li­śmy Maskon 2013, któ­ry mimo luzu nie dał rady, zda­rzył się nawet Czwór­kon 2016, któ­ry… był, lecz dobry rok 2016 przy­niósł jesz­cze pierw­szy Bykon. Był on nadzie­ją na to, że w Byd­goszcz może mieć swój dopra­co­wa­ny kon­went. Po roku przy­cho­dzi tytu­ło­wa dru­ga edy­cja. Naj­prost­sze pyta­nie, jak było? Już śpie­szę się, aby odpo­wie­dzieć, tak­że zapra­szam!

Czytaj dalej...

Konkurs!

Wydaw­nic­two Black Monk Games rusza z Kon­kur­sem Foto­gra­ficz­nym „Ja i moja gra”! Od dziś do koń­ca paź­dzier­ni­ka na stro­nę wyda­rze­nia na Face­bo­oku chęt­ni mogą wrzu­cać zdję­cia przed­sta­wia­ją­ce ich z dowol­ny­mi gra­mi bez prą­du. To, jak będzie wyglą­da­ło zdję­cie, zale­ży tyl­ko i wyłącz­nie od kre­atyw­no­ści uczest­ni­ków kon­kur­su. Powa­ga, zaba­wa, sza­leń­stwo? Czerń i biel czy pełen wachlarz kolo­rów? Wszyst­ko w rękach kon­kur­so­wi­czów! Naj­lep­sze, zda­niem orga­ni­za­to­rów, foto­gra­fie zosta­ną nagro­dzo­ne.

Czytaj dalej...

Copernicon 2016 – Relacja

Byłem na wie­lu kon­wen­tach i na jesz­cze wię­cej uda mi się jesz­cze poje­chać, lecz to wła­śnie seria Coper­ni­co­nów naj­bar­dziej przy­pa­dła mi do gustu (ostat­nio Tet­co­ny ostro wal­czą, więc zoba­czy­my jak to będzie w tym roku). W zeszły week­end byłem już na swo­im czwar­tym z kolei Coper­ni­co­nie, jak tym razem wyglą­da­ła zaba­wa?

Czytaj dalej...

X-Wing: Endor Open – relacja z bitwy!

Daw­no, daw­no temu w odle­głej War­sza­wie…

X-Wing to gra, w któ­rej dowo­dzi­my eska­dra­mi myśliw­ców w celu zestrze­le­nia stat­ków prze­ciw­ni­ka. Sta­ra­my się prze­wi­dzieć jego poczy­na­nia i manew­ru­jąc po mapie kosmo­su ustrze­lić jego stat­ki. Grą tą inte­re­su­ję się od dłuż­sze­go cza­su, ale dopie­ro ostat­nio moc­no w niej ugrzę­złem i raczej szyb­ko nie wyj­dę. Z tego też powo­du wyru­szy­łem na bitwę o księ­życ Endo­ra by prze­te­sto­wać moje umie­jęt­no­ści!

Czytaj dalej...

Bykon 2016 – Przygoda życia czy bolesny upadek?

Kil­ka mie­się­cy temu, pod­czas przy­pad­ko­wej wizy­ty w Cen­trum Gier Pegaz, natra­fi­łem na gru­pę mło­dych ludzi zaj­mu­ją­cej się orga­ni­za­cją nowe­go przed­się­wzię­cia w Byd­gosz­czy. Pro­jekt miał na celu zjed­no­cze­nie byd­go­skich fan­do­mów w kon­kret­nym celu – stwo­rze­nia, tak napraw­dę, pierw­sze­go poważ­ne­go kon­wen­tu w naszym mie­ście. Zapy­ta­łem pod­ów­czas o moż­li­wość wspar­cia tegoż dzia­ła­nia jako media inter­ne­to­we. Orga­ni­za­to­rzy bar­dzo chęt­nie przy­sta­li na tę pro­po­zy­cję. Tak o to dzi­siaj piszę tekst będą­cy dzien­ni­kiem mojej przy­go­dy z Byko­nem. Jak powszech­nie jed­nak wia­do­mo, przed uda­niem się do nowej loka­cji musi paść tekst….
„Przed wyru­sze­niem w dro­gę nale­ży zebrać dru­ży­nę.”

Czytaj dalej...

Pierwsze Starcie – Zamki Szalonego Króla Ludwika

Tak jak ostat­nio pisa­łem na Face­bo­oku, wraz z Wik­to­rem i Kasią z blo­gu Plan­szów­ki we dwo­je, ogry­wa­li­śmy nowe gry. Ja poka­za­łem im Żół­wia i Zają­ca, Mot­to oraz Dice Bre­wing. Oni za to poka­za­li mi Zam­ki Sza­lo­ne­go Kró­la Ludwi­ka. Zanim napi­szę swo­je recen­zje, opo­wiem nie­co o tym tytu­le. Zapra­szam do czy­ta­nia.

Czytaj dalej...

Pierwsze starcie – Alchemicy

Jakiś czas temu, do moje­go sie­dli­ska zła, przy­był daw­no nie­wi­dzia­ny kole­ga Mate­usz. Przy­niósł ze sobą grę, któ­rą nie­gdyś, pod lek­kim naci­skiem z mojej stro­ny zaku­pił. Plan­szów­ka nosi­ła mia­no Alche­mi­ków. Od tego cza­su do dnia kie­dy zawi­tał w moich pro­gach minę­ło kil­ka mie­się­cy. Po oko­ło godzi­nie dołą­czył do nas Power­Milk, tak oto niczym trzej musz­kie­te­ro­wie świa­ta ana­lo­go­wej roz­ryw­ki, przy­stą­pi­li­śmy do zapo­zna­nia się z Alche­mi­ka­mi.

Czytaj dalej...

Pierwsze starcie: Cthulhu Światy

Nie jest wca­le mar­twym to, co drze­mie wie­ka­mi,
Nawet śmierć umie­ra z dziw­ny­mi eona­mi” H. P. Love­craft

Deck­bu­il­ding. Nie­gdyś inno­wa­cyj­na mecha­ni­ka, dzi­siaj no cóż jeden z bar­dziej okle­pa­nych mecha­ni­zmów wśród gier bez prą­du. Od powsta­nia Domi­nio­na, ojca budo­wa­nia talii, minę­ło spo­ro cza­su. Teraz, gry opar­te na tym roz­wią­za­niu mecha­nicz­nym nie spro­wa­dza­ją się już do budo­wa­nia pasjan­sów, przy cał­ko­wi­tym bra­ku nega­tyw­nej inte­rak­cji. Przy­jem­nym powie­wem świe­żo­ści oka­za­ły się Cthul­hu Świa­ty, nowe­go wydaw­nic­twa: Bal­dar.

Czytaj dalej...

Relacja – Tetcon 2015

Z sobo­ty 24 na nie­dzie­lę 25 paź­dzier­ni­ka 2015 roku odby­ła się kolej­na odsło­na rewe­la­cyj­ne­go kon­wen­tu, jakim jest Tet­con!

Dzię­ki uprzej­mo­ści moich dobrych zna­jo­mych orgów (tak – Mar­ta, Mate­usz, to o Was!) Klub Fan­ta­sty­ki Maskon dostał tam wła­sną salę. Od począt­ku trwa­nia even­tu wspól­nie z moim klu­bem fan­ta­sty­ki robi­li­śmy atrak­cje, któ­re mam nadzie­ję, podo­ba­ły się uczest­ni­kom.

A jakie odczu­cia mam w sto­sun­ku do kon­wen­tu jako jed­nost­ka? Prze­ko­naj­cie się sami!

Czytaj dalej...

Pierwsze Starcie – Sekary

Spo­śród gier plan­szo­wych inspi­ro­wa­nych Pra­chet­tem mogli­śmy już zoba­czyć śred­nio uda­ną Straż Straż!, dosko­na­łe Ankh Mor­pork, Wiedź­my, któ­re oka­za­ły się czymś innym niż ocze­ki­wa­no… Teraz nad­szedł czas na nowy pro­dukt tej linii tema­tycz­nej, być może już ostat­ni ze wzglę­du na pro­ble­my spad­ko­we. Seka­ry to gra, dla odmia­ny logicz­na, prze­zna­czo­na dla 1–4 gra­czy. Fabu­lar­nie nawią­zu­je do książ­ki Prat­chet­ta pod tytu­łem: „Pie­kło pocz­to­we”.

Czytaj dalej...