Generic selectors
Tylko dokładne trafienia
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Szukaj w postach
Szukaj na stronach
Filtruj po kategoriach
Bez kategorii
e-Planszówki
Felieton
Gry dla dwóch
Gry ekonomiczne
Gry imprezowe
Gry jednoosobowe
Gry kafelkowe
Gry karciane
Gry kooperacyjne
Gry logiczne
Gry strategiczne
Kącik opowieści
Paski
Planszówkowa Lama
Recenzja
Relacja
TheFoTB prezentuje
Tiny Wooden Pieces
Top10
Unsorted
Up To 4 Players
Loading Quotes...

Rejs, czyli M/S Batory wyrusza w podróż!

Bato­ry nie był zwykłym statkiem” – tak zaczy­na się krót­ki rys his­to­ryczny pol­skiego transat­lantyku, zamieszc­zony w instrukcji do gry. Spełnie­nie marzeń o pol­skiej ban­derze kur­su­jącej między Gdynią a Nowym Yorkiem nastąpiło w 1936 roku, gdy M/S Bato­ry wszedł do służ­by. Stanow­ił ucieleśnie­nie pięk­na i bogact­wa epo­ki między­wo­jen­nej i przeszedł do his­torii jako leg­en­da. Ten właśnie sym­bol Fil­ip Miłuńs­ki postanow­ił wyko­rzys­tać przy tworze­niu gry detek­ty­wisty­cznej. Tym razem szukamy złodzie­ja, który pozbaw­ia pozostałych pasażerów statku ich dro­go­cen­noś­ci. Wyjdźmy więc na morza i oceany!

Czytaj dalej...

Tik, Tik, Tik, Psss… recenzja Fuse. Prawdziwa bomba, czy niewypał?

Krocząc sobie spoko­jnie po Pyrkonie, nagle zostałem zaciąg­nię­ty do przedzi­wnej gry z kolorowy­mi kostka­mi, ktoś zaczął krzy­czeć, że mam brać jed­ną, nie rozu­mi­ałem, po cza­sie wszyscy zaczęliśmy krzyy­czeć i wymachi­wać ręka­mi… i nastąpił wybuch.

Uff.. ale zaczy­na­jąc od początku.

Czytaj dalej...

Od ogółu do szczegółu, czyli „Sherlock”

Ist­nieją na świecie imiona, które obrosły leg­endą i znaczą o wiele więcej niż mogło­by się wydawać. Chcesz zniszczyć dziecku życie? Ochrz­cij je Adolf. Chcesz, by Twój pro­jekt rob­o­ta spotkał się z łagod­niejszym odbiorem? Nazwij go R2D2. Chcesz zwięk­szyć sprzedaż gry? Do tytułu dodaj Sher­lock.

Właśnie ten sko­jarzeniowy zabieg wyko­rzys­tali Hope S. Wang i Vin­cent Dutratt. Stworzyli oni grę log­iczną o tytule … „Sher­lock”. Spry­t­nie wyko­rzys­tali zamiłowanie wielu graczy do tej nietuzinkowej postaci. Czy jed­nak wyszło to na dobre?

Czytaj dalej...

Brains: Ogród japoński, pora na trochę orientu tej jesieni

Na dworze coraz zimniej, pogo­da jak­by chci­ała zmusić do siedzenia w domu. I tak mija już kole­jny dzień z rzę­du. Pojaw­ia się tęs­kno­ta za wyjś­ciem do ogro­du, gdzie moż­na się zre­lak­sować. Zająć się pielę­gnacją roślin, strzyże­niem trawni­ka, a później jeszcze dłu­go siedzieć i rozmyślać, oczeku­jąc zakończenia kole­jnego, wspani­ałego dnia. Nieste­ty jak już wspom­ni­ałem, pogo­da ostat­nio nas nie rozpieszcza, ale z pomocą przy­chodzą nam łamigłów­ki Brains: Ogród japońs­ki. Czemu nie wyko­rzys­tać tego ponurego cza­su na pro­jek­towanie ogro­du w sty­lu ori­en­tal­nym?

Czytaj dalej...

Quoridor — Kto pierwszy, ten lepszy!

Quri­to, Qua­tro, Qutro… dalej nie potrafię z miejs­ca podać poprawną nazwę. Zawsze ktoś musi mnie popraw­ić, tudzież poczekać i usłyszeć moje ciężkie pró­by ustrze­le­nia poprawnej nazwy.

Any­way, mowa tu o pewnej dwu­osobowej (lub czteroosobowej) grze log­icznej, której wyzwanie należy do jed­nego z najtrud­niejszych. Musimy dojść do koń­ca plan­szy naszym pio­nkiem…

Czytaj dalej...

Pierwsze Starcie — Sekary

Spośród gier plan­szowych inspirowanych Pra­chet­tem mogliśmy już zobaczyć śred­nio udaną Straż Straż!, doskon­ałe Ankh Mor­pork, Wiedźmy, które okaza­ły się czymś innym niż oczeki­wano… Ter­az nad­szedł czas na nowy pro­dukt tej linii tem­aty­cznej, być może już ostat­ni ze wzglę­du na prob­le­my spad­kowe. Sekary to gra, dla odmi­any log­icz­na, przez­nac­zona dla 1–4 graczy. Fab­u­larnie naw­iązu­je do książ­ki Pratch­et­ta pod tytułem: „Piekło pocz­towe”.

Czytaj dalej...

Katamino – Trochę inne klocki

Planszowy tetris?

Pokole­nie lat 90. z pewnoś­cią pamię­ta grę Tetris, gdzie układano kloc­ki złożone z czterech małych kwadratów w wier­sze, żeby usuwać je z plan­szy i zdoby­wać punk­ty. Z pewnoś­cią wielu z nas spędz­iło godziny nad biciem reko­rdów, aż noca­mi śniły się kolorowe tetrim­i­no. Mając ogrom­ny sen­ty­ment do tej gry, gdy dostrzegłam grę Kat­a­mino wydawnict­wa Gigam­ic, mającego na swoim kon­cie wiele log­icznych plan­szówek, od razu wró­ciły wspom­nienia. Chci­ałam wypróbować to nieco inne pode­jś­cie do układa­nia klock­ów.

Czytaj dalej...