Generic selectors
Tylko dokładne trafienia
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Szukaj w postach
Szukaj na stronach
Filtruj po kategoriach
Bez kategorii
e-Planszówki
Felieton
Gry dla dwóch
Gry ekonomiczne
Gry imprezowe
Gry jednoosobowe
Gry kafelkowe
Gry karciane
Gry kooperacyjne
Gry logiczne
Gry strategiczne
Kącik opowieści
Paski
Planszówkowa Lama
Recenzja
Relacja
TheFoTB prezentuje
Tiny Wooden Pieces
Top10
Unsorted
Up To 4 Players
Loading Quotes...

Kingdomino, czyli sen o własnym królestwie

Kto z nas nie marzył o włas­nym królest­wie? Imponu­ją­cy zamek, a dookoła roz­cią­ga­jące lasy i pola mal­own­ic­zo poprzeci­nane rzeka­mi, a w przy­pad­ku tej gry, bag­na­mi…. Kto wie, może w którymś czai się Shrek z Fioną? Twór­ca King­domi­no, czyli Bruno Catha­la, daje nam szan­sę wczu­cia się w rolę wład­cy i stworzenia włas­nego imperi­um – i to w jedyne 15 min­ut! Czegóż chcieć więcej?

Czytaj dalej...

5 Cudów Warszawy, czyli Capital okiem Alerisa

Filip Miłuńs­ki znany jest w branży gier plan­szowych jako pro­jek­tant CV, Mare Balticum, Mag­num Sal czy Faras. Z dorobku tego auto­ra udało mi się zagrać jedynie w pier­wszą z ww. gier, która o ile nie pod­biła mojego ser­ca, to mimo wszys­tko przy­jem­nie się układało własne Cur­ricu­lum Vitae. Po Cap­i­tal sięgnąłem właś­ci­wie głównie przez pozy­ty­wne opinie zagranicznych recen­zen­tów. Czy słusznie? Przekon­a­j­cie się sami.

Czytaj dalej...

HMS Dolores — gra karciana


Arrr kam­raci! Zbyt dłu­go już czekaliśmy, aż nade­jdzie ide­al­na okaz­ja, by wypróbować nasz genial­ny plan! Lecz nie trać­cie cier­pli­woś­ci… Widzi­cie te chmury na hory­zon­cie? Tak jest! Nad­chodzi burza, która tej nocy uderzy w brzeg naszej wyspy i rozpę­ta sztorm jakiego jeszcze nie widzieliś­cie! Ale to nie wszys­tko… Zdobyliśmy rozkład rejsów hisz­pańs­kich gale­onów, z którego wyni­ka, że dziś w nocy przepłynie nieopo­dal nas z tuzin statków. Gdy słońce zacznie zachodz­ić, roz­pal­imy na plaży wielkie ognisko i pozostanie nam tylko czekać, aż jak­iś gale­on rozbi­je się o pob­liskie skały!

Wita­j­cie, zapraszam na recen­zję gry HMS Dolores autorstwa Bruno Faidut­tiego (autor między inny­mi gier Maskara­da i Cytadela) i Eri­ca M. Lan­ga (autor Chao­su w Starym Świecie, brał też udzi­ał przy pro­jek­towa­niu gier kar­cianych LCG od Fan­ta­sy Flight Games oraz kul­towych amer­i­trashów zeszłego roku). Gra została wydana w 2016 roku przez fran­cuskiego wydaw­cę Lui-meme. Pol­ską wer­sję gry wydała Granna.

Czytaj dalej...

Brains: Ogród japoński, pora na trochę orientu tej jesieni

Na dworze coraz zimniej, pogo­da jak­by chci­ała zmusić do siedzenia w domu. I tak mija już kole­jny dzień z rzę­du. Pojaw­ia się tęs­kno­ta za wyjś­ciem do ogro­du, gdzie moż­na się zre­lak­sować. Zająć się pielę­gnacją roślin, strzyże­niem trawni­ka, a później jeszcze dłu­go siedzieć i rozmyślać, oczeku­jąc zakończenia kole­jnego, wspani­ałego dnia. Nieste­ty jak już wspom­ni­ałem, pogo­da ostat­nio nas nie rozpieszcza, ale z pomocą przy­chodzą nam łamigłów­ki Brains: Ogród japońs­ki. Czemu nie wyko­rzys­tać tego ponurego cza­su na pro­jek­towanie ogro­du w sty­lu ori­en­tal­nym?

Czytaj dalej...

Hiszpańska flota w zasięgu naszych dział, czyli Bitwa o Tortugę.

Jest to kole­j­na gra z typu rodzin­nych, do których należał Card­line: Zwierzę­ta. Pisałem o nim już jak­iś czas temu. Bit­wa o Tor­tugę przez­nac­zona jest dla dwóch osób, a lim­it wiekowy zaczy­na się od 7, a kończy na 107 lat­ach (zna­jdzie się jak­iś 107-latek, który chci­ał­by zagrać kil­ka par­ty­jek?).  Celem gry jest poko­nanie flo­ty prze­ci­wni­ka i w zależnoś­ci od tego, jak wylo­su­je­my, taką frakcją będziemy płynąć i wal­czyć.

Czytaj dalej...

Wiek Pary, czyli jak od zębatki do prądu prowadzi morze możliwości

Steam­punk nie jest wprawdzie moim ulu­bionym kli­matem, ale jako że lubię gry euro postanow­iłem dać szan­sę temu tytułowi. Wiek Pary daje możli­wość budowy maszyn w pogo­ni za prestiżem i wiecz­na chwałą. Nie jest to szczegól­nie oklepa­ny tem­at gier plan­szowych. Takoż więc pomi­mo niesprzy­ja­jącej tem­aty­ki, przys­tąpiłem do testów. Czy się zaw­iodłem? Przekon­a­j­cie się sami.

Czytaj dalej...

Chuchaj, dmuchaj, zagraj — Trzy Małe Świnki

2 pio­n­ki przy­puś­ciły ostry atak na pol­s­ki rynek plan­szowy, celu­jąc w młod­szych graczy. Nie tak dawno temu do sklepów trafiła seria tak zwanych Bajko­gi­er. Nazwa jest nieprzy­pad­kowa, gdyż łączą one w sobie zale­ty dobra­noc­nej opowieś­ci z tym, co tygrys­ki lubią najbardziej — plan­szowym wyzwaniem. Na pier­wszy ogień idą Trzy Małe Świn­ki.

Czytaj dalej...

Nie od razu Rzym zbudowano, czyli Założyciele Imperium

Założy­ciele Imperi­um to wyjątkowo porząd­na i jed­nocześnie posi­ada­ją­ca miłe zasady gra o tworze­niu pier­wszych Imper­iów. Roz­gry­wka przez­nac­zona jest dla 2–4 graczy, którzy konku­ru­ją ze sobą o zdoby­cie pier­wszego w his­torii ludzkoś­ci zor­ga­ni­zowanego Imperi­um. To nasze decyz­je i zamysł budown­iczy może zapewnić nam zwycięst­wo.

Czytaj dalej...

Gaja

Na początku był Chaos […] Z tej napełnionej otchłani, kryjącej w sobie wszys­tkie zar­o­d­ki przyszłego świa­ta, wyłoniły się dwa potężne bóst­wa, pier­wsza królews­ka para bogów. Ura­nos — Niebo i Gaja — Ziemia.
Jan Parandows­ki, Mitolo­gia

Kto z nas nie chci­ał zostać bogiem i zabaw­ić się w stwór­cę? Doskon­ałym dowo­dem tej wewnętrznej potrze­by była ogrom­na pop­u­larność gier kom­put­erowych w których budowal­iśmy włas­ny świat i decy­dowal­iśmy o jego przyszłoś­ci. Niedawno na nas rynek wyszła gra Gaja, w której wcielamy się w bogów, tworzymy świat i powołu­je­my do życia swoich wyz­naw­ców. Wszys­t­kich, którzy chcą na 30 min­ut stać się wszech­moc­ny­mi zapraszam do zapoz­na­nia się z recen­zją.

Czytaj dalej...