Tylko dokładne trafienia
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Szukaj w postach
Szukaj na stronach
Filtruj po kategoriach
Bez kategorii
e-Planszówka
Felieton
Gry dla dwóch
Gry ekonomiczne
Gry imprezowe
Gry jednoosobowe
Gry kafelkowe
Gry karciane
Gry kooperacyjne
Gry logiczne
Gry strategiczne
Kącik opowieści
Paski
Planszówkowa Lama
Recenzja
Relacja
TheFoTB prezentuje
Tiny Wooden Pieces
Top10
Unsorted
Up To 4 Players
Loading Quotes...

Pyrkon 2017 – relacja z największego konwentu fantastyki w Polsce!

Tytu­ło­wy Pyr­kon, potocz­nie rów­nież zwa­ny Ziem­nia­ko­nem, od lat bije rekor­dy w ilo­ści uczest­ni­ków. Co roku jest ich coraz wię­cej, gdzie jesz­cze kil­ka lat temu, licz­ba dwu­krot­nie się zwięk­sza­ła. Teraz jest to kil­ka­dzie­siąt tysię­cy osób sku­pio­nych na tere­nie Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów Poznań­skich. Orga­ni­za­cja tego wyda­rze­nia to nie lada wyczyn, więc jak tego­rocz­na edy­cja spraw­dza się na tle poprzed­nich lat?

Czytaj dalej...

Master of Orion: „Walka o władzę nad całą galaktyką.”

Przy­znam, że nie gra­łem w kom­pu­te­ro­wy odpo­wied­nik tej gry. Ot, dla cie­ka­wo­ści, zoba­czy­łem zapo­wiedź naj­now­szej czę­ści, a poza tym nie przy­ku­wa­łem do tego więk­szej uwa­gi. Moż­li­wość zawład­nię­cia nad galak­ty­ką i bra­nie udzia­łu w wal­ce jako jed­na z ras w kosmo­sie na tyle mnie zachę­ci­ła, że po tytuł się­gną­łem. Po genial­nej Obec­no­ści, któ­ra rów­nież dzia­ła się w kosmo­sie, dałem szan­sę kolej­nej kosmicz­nej plan­szów­ce. Było war­to ją dać? Zapra­szam do czy­ta­nia.

Czytaj dalej...

Tik, Tik, Tik, Psss… recenzja Fuse. Prawdziwa bomba, czy niewypał?

Kro­cząc sobie spo­koj­nie po Pyr­ko­nie, nagle zosta­łem zacią­gnię­ty do prze­dziw­nej gry z kolo­ro­wy­mi kost­ka­mi, ktoś zaczął krzy­czeć, że mam brać jed­ną, nie rozu­mia­łem, po cza­sie wszy­scy zaczę­li­śmy krzy­y­czeć i wyma­chi­wać ręka­mi… i nastą­pił wybuch.

Uff.. ale zaczy­na­jąc od począt­ku.

Czytaj dalej...

Great Western Trail: „Ranczerzy, krowy, skurczybyki!”

Pamię­ta­cie może takie­go jego­mo­ścia jak Luc­ky Luke? Tego, co wygry­wał w poje­dyn­ku rewol­we­ro­wym ze swo­im cie­niem. Wła­śnie seria z tym boha­te­rem naj­bar­dziej mi się koja­rzy z kli­ma­tem XIX wiecz­nej ame­ry­ki i grą. Tutaj nie będzie­my co praw­da poje­dyn­ko­wać się, a rywa­li­zo­wać ze sobą, jeśli cho­dzi o bycie naj­lep­szym sprze­daw­cą bydła. Dro­gi do zwy­cię­stwa są róż­ne, tyl­ko czy każ­da jest z nich sku­tecz­na? Zapra­szam do czy­ta­nia!

Czytaj dalej...

Obecność: „Jak przetrwać na Artemii?”

Przy­szłość. Rasa ludz­ka zwie­dza zakąt­ki galak­ty­ki i bada pla­ne­tę po pla­ne­cie. W pew­nym momen­cie jeden ze stat­ków tra­ci łącz­ność z bazą. Zosta­jesz wysła­ny na misję badaw­czo-ratun­ko­wą, aby spraw­dzić co się tam sta­ło i kogo moż­na jesz­cze oca­lić. Na pokła­dzie jesteś Ty, kil­ku Two­ich zna­jo­mych po fachu, oraz kapi­tan, któ­ry kie­ru­je stat­kiem. Wla­tu­jąc w atmos­fe­rę pla­ne­ty Arte­mia wszyst­kie sys­te­my wasze­go stat­ku pada­ją, a przed wami przez moment prze­my­ka postać o nie­zna­nym kształ­cie. Gdy już roz­bi­ja­cie się o zimo­wy teren, widzisz jak kapi­tan wysy­ła sygnał S.O.S, a następ­nie zosta­je roze­rwa­ny przez nie­zna­ną isto­tę. Ucie­kasz łazi­kiem razem z inny­mi. Wie­cie, że nie­zna­ny pre­da­tor polu­je. Czu­je­cie jego Obec­ność.

Czytaj dalej...

Szykujcie się na SPOT!!!

Czym jest SPOT?

SPOT to lar­po­we spo­tka­nie faj­nych ludzi i dobrych gier – czy­li mnó­stwo wspa­nia­łej zaba­wy, kon­kret­nych gier oraz nie­po­wta­rzal­ne­go kli­ma­tu bez zbęd­ne­go, nud­ne­go teo­re­ty­zo­wa­nia. To impre­za przy­ja­zna nowym gra­czom oraz świet­ny spo­sób na zła­pa­nie wia­tru w żagle dla sta­rych wyja­da­czy. Wła­śnie ten uni­kal­ny biwa­ko­wo-kon­wen­to­wy styl SPO­Ta przy­cią­ga gra­czy i twór­ców z całej Pol­ski.
Dla tych, któ­rzy chcie­li­by potur­lać kość­mi przy kla­sycz­nej grze fabu­lar­nej przy­go­to­wa­na zosta­ła Jaski­nia RPG, a dla fanów plan­szó­wek Games Room obsłu­gi­wa­ny przez blo­go­wi­czów z JaTy­Gry.

Czytaj dalej...

Ahoj, piraci! „Porty, skarby i tornada!”

Jesz­cze nie­daw­no toczy­li­śmy bitwę mor­ską z flo­tą hisz­pań­ską w Bitwa o Tor­tu­gę, a teraz wypły­wa­my na morze kara­ib­skie. Spra­gnie­ni bogac­twa pły­nie­my z wyspy do wyspy, zbie­ra­jąc skar­by na nasz okręt. Nie­ste­ty, nie tyl­ko nasz sta­tek się zain­te­re­so­wał boga­tą oko­li­cą, ale rów­nież i inni pira­ci. A do tego na morzu panu­je tor­na­do mogą­ce pochło­nąć nasze skar­by! Nie ma cza­su do stra­ce­nia, peł­ne żagle, wy par­szy­we łachu­dry i w dro­gę!

Czytaj dalej...

BRUNO CATHALA DAY

Bru­no Catha­la to cenio­ny i uwiel­bia­ny przez wie­lu autor gier plan­szo­wych, dla­te­go war­to
pro­pa­go­wać jego twór­czość. Chciał­bym, aby w dniu uro­dzin Bru­na Catha­li, czy­li 22
listo­pa­da, gra­cze z całe­go świa­ta cie­szy­li się, gra­jąc wła­śnie w jego plan­szów­ki. I to głów­nie
z tego wzglę­du orga­ni­zu­ję akcję „Bru­no Catha­la Day”. Poza wspól­ną zaba­wą, w Inter­ne­cie
będzie „sza­lał” odpo­wied­ni hash­tag: #Bru­no­Ca­tha­la­Day. Chciał­bym, aby plan­szów­ko­wi­cze
umiesz­cza­li na swo­ich kana­łach spo­łecz­no­ścio­wych zdję­cia z tym hash­ta­giem, przy oka­zji
poka­zu­jąc, jaką radość dają gry tego auto­ra.
Akcji towa­rzy­szyć będzie kon­kurs foto­gra­ficz­ny pt. “Mój ci on. Catha­la w obiek­ty­wie”.
Szcze­gó­ły kon­kur­su będą dostęp­ne nie­dłu­go na stro­nie Okiem Power­Mil­ka.
Przy­go­to­wa­nia i postę­py akcji będzie moż­na obser­wo­wać na stro­nie inter­ne­to­wej Okiem
Power­Mil­ka oraz na pro­fi­lu Face­bo­oku .
Zapra­szam do wspól­nej zaba­wy!

Rafał Koci­niew­ski,
Blog Okiem Power­Mil­ka