Skip to content →

Author: waldi

Sztuka warzenia piwa — Dice Brewing

Sztu­ka warzenia piwa wyma­ga naszych świet­nych umiejęt­noś­ci. Ale co z tego, jeżeli nie mamy dobrej jakoś­ci sło­du i chmielu. Dobre piwo to też ide­al­nie wyse­lekcjonowane skład­ni­ki. Należy również pamię­tać, że konkurenc­ja na rynku jest sil­na. W grze Dice Brew­ing wcielamy się w browarników, którzy będą rywal­i­zować między sobą o miano mis­trza. Żeby nie było tak pros­to, prze­ci­wni­cy mogą zni­weczyć nasze plany. Co trze­ba zro­bić, aby wygrać? Dowiecie się, czy­ta­jąc ten artykuł.

Leave a Comment

Żółw i Zając — Wyścig zwierząt

Wśród gier, w których ści­ga­ją się zwierzę­ta mamy: Pędzące Żółwie, Pędzące Jeże, Prze­biegłe Wiel­błądy, Żółwie z Gala­pa­gos… Pewnie zna­jdzie się jeszcze kil­ka tytułów. W każdej z wymienionych gier ści­ga­ją się te same zwierzę­ta. A co jeśli do jed­nego wyś­cigu stanie kil­ka różnych zwierząt? Na to pytanie zna­jdziemy odpowiedź w bajko­grze Żółw i Zając. Zapraszam do lek­tu­ry.

One Comment

Motto — Graj tak, jakby to miała być, twoja ostatnia rozgrywka

Każdy ma jakieś mot­to w swoim życiu. Dla różnych osób liczy się tak naprawdę inna wartość. Miłość, hob­by czy pieniądze to jedne z nich. Już od młodoś­ci zaczy­namy się czymś kierować. Przez lata może się to zmienić. I zami­ast sku­pi­ać się na zain­tere­sowa­ni­ach,  postaw­imy na dobry biznes przynoszą­cy zys­ki. A jak ty postąpisz w grze Mot­to Rein­era Knizi? Zapraszam do recen­zji.

Leave a Comment

Pierwsze Starcie — Zamki Szalonego Króla Ludwika

Tak jak ostat­nio pisałem na Face­booku, wraz z Wik­torem i Kasią z blogu Plan­szów­ki we dwo­je, ogry­wal­iśmy nowe gry. Ja pokaza­łem im Żółwia i Zają­ca, Mot­to oraz Dice Brew­ing. Oni za to pokaza­li mi Zam­ki Sza­lonego Króla Lud­wi­ka. Zan­im napiszę swo­je recen­z­je, opowiem nieco o tym tytule. Zapraszam do czy­ta­nia.

Leave a Comment

Top 10 gier na imprezę

Nad­chodzą imieniny Andrze­ja, które nie wiedzieć czemu, świę­tu­ją wszyscy. Andrze­j­ki to czas na impre­zowanie. Na dobrej imprezie zna­jdziemy przekąs­ki, pozy­ty­wnych ludzi no i oczy­wiś­cie plan­szów­ki! (i cza­sem napo­je wyskokowe 😉 ) Dziś zamierzam wam przed­staw­ić 10 gier, które moim zdaniem ide­al­nie posłużą jako świet­na rozry­wka na takie okazję. Przy tych tytułach na pewno będziecie się dobrze baw­ić (z alko­holem czy bez 🙂 ). Starałem się ukazać gry inne niż typowe klasy­ki jak Dob­ble, Jun­gle Speed, Taboo, Par­ty Time itd., co nie oznacza, że są złe, również je pole­cam.

Leave a Comment

Intryganci — Jak karłem w płot

Intry­gan­ci to wred­na gra, o wysokim stęże­niu negaty­wnej inter­akcji. Knu­je­my spisek, żeby objąć władzę, ale musimy sami uważać, gdyż wszys­tko może się obró­cić prze­ci­wko nam. Król nas obser­wu­je i niko­mu nie ufa. Czy uda Ci się uknuć intrygę doskon­ałą? A może wydasz prze­ci­wni­ka i skażesz go na śmierć? Jak to wyglą­da w prak­tyce przekona­cie się czy­ta­jąc artykuł.

Leave a Comment

Jaipur — Kto zostanie ministrem handlu Maharadży?

Ten tytuł nie zaciekaw­ił­by mnie tak bard­zo, gdy­by nie moja dru­ga połówka — Natalia. To ona jako pier­wsza zachę­cała i prosiła mnie, abyśmy zagrali. Rolę się odwró­ciły i tym razem, to mnie uczono zasad gry. Byłem wręcz zadzi­wiony, ponieważ Natalia nie jest takim plan­szo­ma­ni­akiem, jak ja. A to wszys­tko dzię­ki artykułowi Alerisa oraz to, że do jej zain­tere­sowań należy kul­tura indyjs­ka.

W dwu­osobowej grze Jaipur jesteśmy hin­duski­mi hand­larza­mi towarów, którzy mają nadzieje zostać min­istrem hand­lu Maharadży. Pod­czas każdej rundy musimy jak najko­rzyst­niej sprzedawać nasze towary. Ten, kto zdobędzie najwięcej mon­et, otrzy­mu­je pieczęć uzna­nia. Wygry­wa ten, który zdobędzie dwie takie pieczę­cie.

Leave a Comment

Top 10 gier, które powinny znaleźć się w każdym polskim domu. Vol. 3.0

W końcu i mnie udało się zro­bić włas­ną listę TOP 10 gier, które powin­ny znaleźć się w każdym pol­skim domu. Ukażę w niej, moim zdaniem najlep­sze tytuły wypeł­ni­a­jące naszą bib­lioteczkę. Oczy­wiś­cie zna­jdzie się sporo zami­en­ników, równie dobrze zastępu­ją­cych daną pozy­cję, o których również napom­nę. Zapraszam do czy­ta­nia.

2 komentarze

Pierwsze starcie — 7 Cudów Świata: Pojedynek

Jak co miesiąc, na nocy plan­szówek Cen­trum Gier Pegaz udostęp­ni­ało nowe tytuły do zagra­nia. I upolowałem właśnie jeden z nich, wyczeki­wany przeze mnie – 7 Cud­ów Świa­ta: Poje­dynek. Jak więk­szość, grałem w zwykłą wer­sje. Próbowałem roze­grać wari­ant dwu­osobowy z moją dziew­czyną, ale nie spraw­iało mi to tyle radoś­ci, co na więk­szą liczbę graczy. Moim zdaniem ten tryb był zro­biony trochę „na siłę”. Tenże prob­lem ma właśnie rozwiązać nowa wer­s­ja, dedykowana dla dwóch graczy.

4 komentarze

7. W obronie Lwowa — Lotnictwo przeciwko Kawalerii

Dla niek­tórych his­to­ria była (lub nadal jest) przed­miotem który nie spec­jal­nie go intere­su­je. Tak jest i ze mną. Rzad­ko kiedy lekc­je potrafiły mnie zaciekaw­ić. Moje nastaw­ie­nie się zaczęło zmieni­ać gdy do swoich rąk otrzy­małem egzem­plarz gry 7. W obronie Lwowa. Początkowo nie byłem zaciekaw­iony, ale po pier­wszej roz­gry­w­ce, chci­ałem więcej. Zain­try­gowało mnie tak bard­zo, że zacząłem się zas­tanaw­iać jak wyglą­dała tytułowa bit­wa. Dla zain­tere­sowanych, w instrukcji może­my bard­zo wiele na ten tem­at znaleźć.

2 komentarze

Pierwsze starcie — Sheriff of Nottingham

Pod­czas naszej wyprawy na Coper­ni­conie, chcieliśmy zagrać w jakąś nową grę której jeszcze nie znal­iśmy. Gdy w games roomie zobaczyłem Sher­iff of Not­ting­ham, wiedzi­ałem co dzisi­aj wjedzie na stół. Tytuł ten dopiero zostanie wydany w Polsce, więc zagral­iśmy wer­sję anglo­języ­czną. Nie miało to jakoś spec­jal­nego znaczenia pod­czas roz­gry­w­ki, ponieważ instrukc­ja została napisana prostym językiem.(Dla mnie zrozu­mi­ała a ci co mnie zna­ją to wiedzą, że mój eng­lish is not per­fect). W grze wcielamy się w hand­larzy, którzy chcą przewieźć pewne dobra do Not­ting­ham, takie jak jabł­ka, chleb itd. Ale będziemy również prze­my­cać niele­galne towary jak pieprz lub jed­wab.

Leave a Comment

Rzymianie do Domu! — NieFortUnny los rzymian

Uciążli­wa dro­ga snu­je się bez koń­ca, bez koń­ca… wia­tr poświs­tu­je ci w pióro­puszu… mijasz ołtarze, poświę­cone legionom i wod­zom już zapom­ni­anym (…) A kiedy już ci się zda­je, żeś dotarł na sam koniec świa­ta, widzisz nagle dym ciągną­cy się, jak zasięgnąć okiem ze wschodu na zachód, a potem pod jego pokrow­cem obaczysz (…) dłu­gi, niezbyt wyso­ki rząd wieżyc, to wznoszą­cy się wzwyż, to opada­ją­cy, to chowa­ją­cy się w zało­mach grun­tu, to znów ukazu­ją­cy się wyraz­iś­cie. To właśnie ów słyn­ny mur! — Rud­yard Kipling

Mowa tu o murze Hadri­ana i licznych jego for­t­ach wybu­dowanych przez Rzymi­an. Kale­dończy­cy (dawni Szko­ci) nieco się zden­er­wowali i mają zami­ar ich wykurzyć. W grze Rzymi­an­ie do Domu! każdy z nas będzie dowodz­ić jed­nym z klanów prag­ną­cym zdobyć forty wys­tępu­jące na murze. Zwycięzcą zostanie ten który zdobędzie kar­ty fortów o jak najwięk­szej wartoś­ci.

Leave a Comment

Nie od razu Rzym zbudowano, czyli Założyciele Imperium

Założy­ciele Imperi­um to wyjątkowo porząd­na i jed­nocześnie posi­ada­ją­ca miłe zasady gra o tworze­niu pier­wszych Imper­iów. Roz­gry­wka przez­nac­zona jest dla 2–4 graczy, którzy konku­ru­ją ze sobą o zdoby­cie pier­wszego w his­torii ludzkoś­ci zor­ga­ni­zowanego Imperi­um. To nasze decyz­je i zamysł budown­iczy może zapewnić nam zwycięst­wo.

Leave a Comment