Tylko dokładne trafienia
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Szukaj w postach
Szukaj na stronach
Filtruj po kategoriach
Bez kategorii
e-Planszówka
Felieton
Gry dla dwóch
Gry ekonomiczne
Gry imprezowe
Gry jednoosobowe
Gry kafelkowe
Gry karciane
Gry kooperacyjne
Gry logiczne
Gry strategiczne
Kącik opowieści
Paski
Planszówkowa Lama
Recenzja
Relacja
TheFoTB prezentuje
Tiny Wooden Pieces
Top10
Unsorted
Up To 4 Players
Loading Quotes...

Czapki z głów i broń na skroń – Warto tracić głowę dla Mistrzostw Świata w Rosyjską Ruletkę?

Ach…  Rulet­ka, ten zastrzyk emo­cji, kie­dy kul­ka krę­ci się po kra­wę­dzi koła i w koń­cu wpa­da do któ­re­goś z prze­dzia­łów. W tym wypad­ku zawsze ktoś zosta­je z pusty­mi ręko­ma. Praw­do­po­dob­nie car­scy ofi­ce­ro­wie wpa­dli na pomysł, aby ukró­cić depre­sję spo­wo­do­wa­ną prze­gra­ną. Wystar­czy zastą­pić rule­tę… bęben­kiem rewol­we­ru. Prze­gra­ni nigdy wię­cej nie awan­tu­ro­wa­li się po poraż­ce…

Czytaj dalej...

Tik, Tik, Tik, Psss… recenzja Fuse. Prawdziwa bomba, czy niewypał?

Kro­cząc sobie spo­koj­nie po Pyr­ko­nie, nagle zosta­łem zacią­gnię­ty do prze­dziw­nej gry z kolo­ro­wy­mi kost­ka­mi, ktoś zaczął krzy­czeć, że mam brać jed­ną, nie rozu­mia­łem, po cza­sie wszy­scy zaczę­li­śmy krzy­y­czeć i wyma­chi­wać ręka­mi… i nastą­pił wybuch.

Uff.. ale zaczy­na­jąc od począt­ku.

Czytaj dalej...

Podaj dalej! – Wspólne bazgranie

Nie nale­żę do naj­ak­tyw­niej­szych recen­zen­tów Fel­low­shi­pa, przez co jed­na gra może zawa­żyć o mojej spe­cjal­no­ści w opi­sy­wa­nych tytu­łach. „Podaj dalej!” jest dru­gą oma­wia­ną prze­ze mnie impre­zów­ką, w efek­cie zosta­łem kró­lem imprez 😛 Idzie to w parze z przy­pi­sa­ną mi cho­ro­bą alko­ho­lo­wą, tak­że naj­wy­raź­niej nie ma dla mnie ratun­ku…

W ręce wpadł mi nie lada tytuł, Tele­stra­tions, bo tak brzmi angiel­ska nazwa. Jest na ryn­ku już od 8 lat, nagród zdo­by­ła kil­ka­na­ście, co przy­ku­ło moją uwa­gę. Gra ma na tyle pro­stą mecha­ni­kę, że zda­nie na jej temat moż­na wyro­bić zanim jesz­cze zoba­czy się pudeł­ko.

W skró­cie, jest to głu­chy tele­fon, tyle że z ryso­wa­niem. Banał, praw­da? Aby poznać szcze­gó­ły, zapra­szam do dal­sze­go czy­ta­nia 😉

Czytaj dalej...

Szykujcie się na SPOT!!!

Czym jest SPOT?

SPOT to lar­po­we spo­tka­nie faj­nych ludzi i dobrych gier – czy­li mnó­stwo wspa­nia­łej zaba­wy, kon­kret­nych gier oraz nie­po­wta­rzal­ne­go kli­ma­tu bez zbęd­ne­go, nud­ne­go teo­re­ty­zo­wa­nia. To impre­za przy­ja­zna nowym gra­czom oraz świet­ny spo­sób na zła­pa­nie wia­tru w żagle dla sta­rych wyja­da­czy. Wła­śnie ten uni­kal­ny biwa­ko­wo-kon­wen­to­wy styl SPO­Ta przy­cią­ga gra­czy i twór­ców z całej Pol­ski.
Dla tych, któ­rzy chcie­li­by potur­lać kość­mi przy kla­sycz­nej grze fabu­lar­nej przy­go­to­wa­na zosta­ła Jaski­nia RPG, a dla fanów plan­szó­wek Games Room obsłu­gi­wa­ny przez blo­go­wi­czów z JaTy­Gry.

Czytaj dalej...

BRUNO CATHALA DAY

Bru­no Catha­la to cenio­ny i uwiel­bia­ny przez wie­lu autor gier plan­szo­wych, dla­te­go war­to
pro­pa­go­wać jego twór­czość. Chciał­bym, aby w dniu uro­dzin Bru­na Catha­li, czy­li 22
listo­pa­da, gra­cze z całe­go świa­ta cie­szy­li się, gra­jąc wła­śnie w jego plan­szów­ki. I to głów­nie
z tego wzglę­du orga­ni­zu­ję akcję „Bru­no Catha­la Day”. Poza wspól­ną zaba­wą, w Inter­ne­cie
będzie „sza­lał” odpo­wied­ni hash­tag: #Bru­no­Ca­tha­la­Day. Chciał­bym, aby plan­szów­ko­wi­cze
umiesz­cza­li na swo­ich kana­łach spo­łecz­no­ścio­wych zdję­cia z tym hash­ta­giem, przy oka­zji
poka­zu­jąc, jaką radość dają gry tego auto­ra.
Akcji towa­rzy­szyć będzie kon­kurs foto­gra­ficz­ny pt. “Mój ci on. Catha­la w obiek­ty­wie”.
Szcze­gó­ły kon­kur­su będą dostęp­ne nie­dłu­go na stro­nie Okiem Power­Mil­ka.
Przy­go­to­wa­nia i postę­py akcji będzie moż­na obser­wo­wać na stro­nie inter­ne­to­wej Okiem
Power­Mil­ka oraz na pro­fi­lu Face­bo­oku .
Zapra­szam do wspól­nej zaba­wy!

Rafał Koci­niew­ski,
Blog Okiem Power­Mil­ka

Siedem – Siedem i Siedem

Zabaw­na spra­wa, że aku­rat ten tytuł wła­śnie mi przy­padł, wca­le się o nie­go nie biłem, pew­nie to zasłu­ga nasze­go śmiesz­ka Ale­ri­sa. Fox Games ostat­nio zasza­la­ło i wypu­ści­ło na rynek trio kie­szon­ko­wych gier, jed­ną z nich wła­śnie jest kar­cia­ne Sie­dem.

Jest to gra sil­nie sku­pio­na wokół sym­bo­li­ki. Nie jest to pro­blem, bowiem spo­ra część ludz­ko­ści przez lata uwa­ża­ła licz­bę sie­dem jako war­tość dosko­na­łą, stąd też pole do popi­su było spo­re.  Z lek­kim przy­swo­je­niem tema­tu poma­ga­ją pięk­ne gra­fi­ki i kolo­ro­we kar­ty.

Czytaj dalej...

La Cosa Nostra – Nie Wasza Sprawa

Malwer­sa­cje, panie lek­kich oby­cza­jów, wzgó­rza bia­łe­go prosz­ku i twar­de jak buci­ki z beto­nu nego­cja­cje. Gra­jąc w La Cosa Nostra, jeste­śmy dosłow­nie bom­bar­do­wa­ni wszyst­kim, co fami­lie lubią naj­bar­dziej. Czy sza­lo­ny kli­mat życia mafij­ne­go bos­sa rodem z Wiel­kie­go Zło­dzie­ja Samo­cho­dów da radę nas pochło­nąć na dłu­gie godzi­ny?

Czytaj dalej...

Zapraszamy na Copernicon 2016 ;)

Zapra­sza­my na Festi­wal Fan­ta­sty­ki Coper­ni­con w Toru­niu! Coper­ni­con to trzy­dnio­we wyda­rze­nie, odby­wa­ją­ce się w dniach 16–19 wrze­śnia na toruń­skiej sta­rów­ce, skie­ro­wa­ne do miło­śni­ków lite­ra­tu­ry, gier, popkul­tu­ry i fan­ta­sty­ki w naj­róż­niej­szych posta­ciach! Coś dla sie­bie znaj­dą tutaj miło­śni­cy ksią­żek, fil­mów, seria­li, gier wideo oraz plan­szo­wych. W pro­gra­mie nie zabrak­nie pre­lek­cji lite­rac­kich, popu­lar­no-nauko­wych i popkul­tu­ral­nych, warsz­ta­tów, pane­li dys­ku­syj­nych, kon­cer­tów i poka­zów. Uli­ca­mi mia­sta przej­dzie pochód cosplay­erów, w Cen­trum Sztu­ki Współ­cze­snej odbę­dą się wyjąt­ko­we Fan­ta­stycz­ne Tar­gi Popkul­tu­ry, na któ­re wstęp jest dar­mo­wy – oprócz zaku­pów, znaj­do­wać się w nich będzie tak­że Game­sro­om – miej­sce, w któ­rym będzie moż­na bez­płat­nie wypo­ży­czyć i zagrać w gry plan­szo­we czy kar­cia­ne. Na Coper­ni­co­nie będzie­cie mie­li tak­że oka­zję zagrać w gry video, lar­py i RPG.
Ser­decz­nie zapra­sza­my do odwie­dze­nia Festi­wa­lu nie tyl­ko ludzi zaj­mu­ją­cych swój czas gra­mi i fan­ta­sty­ką od wie­lu lat ale tak­że wszyst­kich nie­dziel­nych gra­czy jak i oso­by, któ­re chcia­ły­by doświad­czyć cze­goś nowe­go i posze­rzyć swą wie­dzę i zain­te­re­so­wa­nia. Poza atrak­cja­mi dla fanów kon­kret­nych zagad­nień impre­za ofe­ru­je set­ki godzin pro­gra­mu zacze­pia­ją­ce­go o dzie­siąt­ki tema­tyk

Wię­cej infor­ma­cji na:

www.copernicon.pl