Skip to content →

Author: siedem

Ostatni z legendarnej rasy Adminów...
Czarodziej-Mechanik i egzorcysta drukarek...
Pytacie dlaczego Siedem? Odpowiedź jest prosta, bo Osiem było już zajęte...
Dużo planszówkuje, klepie na komputerze i nadużywa wielokropka... czasem udaje mu się napisać recenzję.

Czapki z głów i broń na skroń — Warto tracić głowę dla Mistrzostw Świata w Rosyjską Ruletkę?

Ach…  Rulet­ka, ten zas­trzyk emocji, kiedy kul­ka krę­ci się po krawędzi koła i w końcu wpa­da do które­goś z przedzi­ałów. W tym wypad­ku zawsze ktoś zosta­je z pusty­mi ręko­ma. Praw­dopodob­nie carscy ofi­cerowie wpadli na pomysł, aby ukró­cić depresję spowodowaną prze­graną. Wystar­czy zastąpić ruletę… bębenkiem rewol­weru. Prze­grani nigdy więcej nie awan­tur­owali się po porażce…

Leave a Comment

Tik, Tik, Tik, Psss… recenzja Fuse. Prawdziwa bomba, czy niewypał?

Krocząc sobie spoko­jnie po Pyrkonie, nagle zostałem zaciąg­nię­ty do przedzi­wnej gry z kolorowy­mi kostka­mi, ktoś zaczął krzy­czeć, że mam brać jed­ną, nie rozu­mi­ałem, po cza­sie wszyscy zaczęliśmy krzyy­czeć i wymachi­wać ręka­mi… i nastąpił wybuch.

Uff.. ale zaczy­na­jąc od początku.

Leave a Comment

Podaj dalej! — Wspólne bazgranie

Nie należę do najak­ty­wniejszych recen­zen­tów Fel­low­shipa, przez co jed­na gra może zaważyć o mojej spec­jal­noś­ci w opisy­wanych tytułach. “Podaj dalej!” jest drugą omaw­ianą przeze mnie imprezówką, w efek­cie zostałem królem imprez 😛 Idzie to w parze z przyp­isaną mi chorobą alko­holową, także najwyraźniej nie ma dla mnie ratunku…

W ręce wpadł mi nie lada tytuł, Telestra­tions, bo tak brz­mi ang­iel­s­ka nazwa. Jest na rynku już od 8 lat, nagród zdobyła kilka­naś­cie, co przykuło moją uwagę. Gra ma na tyle prostą mechanikę, że zdanie na jej tem­at moż­na wyro­bić zan­im jeszcze zobaczy się pudełko.

W skró­cie, jest to głuchy tele­fon, tyle że z rysowaniem. Banał, praw­da? Aby poz­nać szczegóły, zapraszam do dal­szego czy­ta­nia 😉

Leave a Comment

Szykujcie się na SPOT!!!

Czym jest SPOT?

SPOT to lar­powe spotkanie fajnych ludzi i dobrych gier – czyli mnóst­wo wspani­ałej zabawy, konkret­nych gier oraz niepow­tarzal­nego kli­matu bez zbęd­nego, nud­nego teo­re­ty­zowa­nia. To impreza przy­jaz­na nowym grac­zom oraz świet­ny sposób na zła­panie wia­tru w żagle dla starych wyjadaczy. Właśnie ten unikalny biwakowo-kon­wen­towy styl SPOTa przy­cią­ga graczy i twór­ców z całej Pol­s­ki.
Dla tych, którzy chcieli­by poturlać kość­mi przy klasy­cznej grze fab­u­larnej przy­go­towana została Jask­inia RPG, a dla fanów plan­szówek Games Room obsługi­wany przez blo­gow­iczów z JaTy­Gry.

Leave a Comment

Siedem — Siedem i Siedem

Zabaw­na sprawa, że aku­rat ten tytuł właśnie mi przy­padł, wcale się o niego nie biłem, pewnie to zasłu­ga naszego śmiesz­ka Alerisa. Fox Games ostat­nio zasza­lało i wypuś­ciło na rynek trio kies­zonkowych gier, jed­ną z nich właśnie jest kar­ciane Sie­dem.

Jest to gra sil­nie sku­pi­ona wokół sym­bo­l­i­ki. Nie jest to prob­lem, bowiem spo­ra część ludzkoś­ci przez lata uważała liczbę sie­dem jako wartość doskon­ałą, stąd też pole do popisu było spore.  Z lekkim przys­wo­je­niem tem­atu poma­ga­ją piękne grafi­ki i kolorowe kar­ty.

Leave a Comment

La Cosa Nostra — Nie Wasza Sprawa

Malw­er­sac­je, panie lek­kich oby­cza­jów, wzgórza białego proszku i twarde jak buci­ki z betonu negoc­jac­je. Gra­jąc w La Cosa Nos­tra, jesteśmy dosłown­ie bom­bar­dowani wszys­tkim, co fam­i­lie lubią najbardziej. Czy sza­lony kli­mat życia mafi­jnego bossa rodem z Wielkiego Złodzie­ja Samo­chodów da radę nas pochłonąć na długie godziny?

Leave a Comment