Tylko dokładne trafienia
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Szukaj w postach
Szukaj na stronach
Filtruj po kategoriach
Bez kategorii
e-Planszówka
Felieton
Gry dla dwóch
Gry ekonomiczne
Gry imprezowe
Gry jednoosobowe
Gry kafelkowe
Gry karciane
Gry kooperacyjne
Gry logiczne
Gry strategiczne
Kącik opowieści
Paski
Planszówkowa Lama
Recenzja
Relacja
TheFoTB prezentuje
Tiny Wooden Pieces
Top10
Unsorted
Up To 4 Players
Loading Quotes...

Gaja

Na począt­ku był Cha­os […] Z tej napeł­nio­nej otchła­ni, kry­ją­cej w sobie wszyst­kie zarod­ki przy­szłe­go świa­ta, wyło­ni­ły się dwa potęż­ne bóstwa, pierw­sza kró­lew­ska para bogów. Ura­nos — Nie­bo i Gaja — Zie­mia.
Jan Paran­dow­ski, Mito­lo­gia

Kto z nas nie chciał zostać bogiem i zaba­wić się w stwór­cę? Dosko­na­łym dowo­dem tej wewnętrz­nej potrze­by była ogrom­na popu­lar­ność gier kom­pu­te­ro­wych w któ­rych budo­wa­li­śmy wła­sny świat i decy­do­wa­li­śmy o jego przy­szło­ści. Nie­daw­no na nas rynek wyszła gra Gaja, w któ­rej wcie­la­my się w bogów, two­rzy­my świat i powo­łu­je­my do życia swo­ich wyznaw­ców. Wszyst­kich, któ­rzy chcą na 30 minut stać się wszech­moc­ny­mi zapra­szam do zapo­zna­nia się z recen­zją.

Czytaj dalej...

Toczcie się kostki! Recenzja Story Cubes: Opowieści

Cza­sem myślę, że bogo­wie z nas kpią. Rzu­ca­ją naraz wszyst­kie kości, żeby spraw­dzić jak skoń­czy się ta gra.”

Ber­nard Corn­well – Zimo­wy monar­cha

Gra w kości to roz­ryw­ka zna­na od cza­sów antycz­nych. Poja­wia­ły się one w róż­nych kul­tu­rach. Sofo­kles twier­dził że w kości gra­no już pod­czas oblę­że­nia Troi, a wyko­pa­li­ska w Egip­skich gro­bow­cach sprzed 2000 r. p.n.e. Dzi­siaj w XXI wie­ku kości ewo­lu­owa­ły sta­jąc się nie tyl­ko minia­tu­ro­wy­mi dzie­ła­mi sztu­ki ale rów­nież wie­lo­ścien­ny­mi ele­men­ta­mi obli­czeń w grach RPG. Sto­ry Cubes, są to kości łączą­ce sym­bo­licz­ne iko­ny z pro­stą mecha­ni­ką. Wystar­czy­ło mi zdję­cie tego zesta­wu żeby wypró­bo­wać tą mini­ma­li­stycz­ną grę. Była to pierw­sza gra jaką sobie spra­wi­łam, mia­łam nadzie­ję, że będzie świet­ną roz­ryw­ką dla boga­tej wyobraź­ni. Nie myli­łam się.

Czytaj dalej...

Relacja z Festiwalu „GRAMY 2015”

Plan­szów­ki na Kaszu­bach – Wio­sen­ny Festi­wal „GRAMY 2015” w Gdy­ni

Z Kujaw na Pomo­rze jest bli­sko, a dodat­ko­wo czas spę­dzo­ny w samo­cho­dzie ule­ga znacz­ne­mu skró­ce­niu dzię­ki auto­stra­dzie A2.  Dla­te­go bez więk­szych prze­ciw­no­ści więk­szość Fel­low­shi­pu sta­wi­ła się na wio­sen­nej edy­cji Festi­wa­lu Gra­my. Impre­za była zor­ga­ni­zo­wa­na przy współ­pra­cy: Gdy­nia Rodzin­na i Gdyń­skie Cen­trum Spor­tu. Plan­szów­ko­we spo­tka­nie odby­wa­ło się w dniach 16–17 maja w gma­chu Gdyń­skiej Are­ny.

Czytaj dalej...

Kobiecy punkt widzenia

Z oka­zji Dnia Kobiet, pięk­na część The Fel­low­ship of the Board chcia­ła życzyć całej kobie­cej spo­łecz­no­ści plan­szo­wej wszyst­kie­go naj­lep­sze­go! Z tej oka­zji przed­sta­wi­ły­śmy nasze ulu­bio­ne gry z naj­po­pu­lar­niej­szych kate­go­rii. Mamy nadzie­ję, że zachę­ci­my Was do kil­ku roz­gry­wek zapre­zen­to­wa­nych tytu­łów. A jakie są Wasze ulu­bio­ne plan­szów­ki, może w kil­ku kate­go­riach się zga­dza­my? A co Pano­wie o tym sądzą? Jakie są ich odczu­cia wzglę­dem przed­sta­wio­nych tytu­łów? Póki co świę­tuj­my nasz dzień, żeby­śmy trium­fo­wa­ły w każ­dej roz­gryw­ce, Pano­wie zawsze wybie­ra­li gry z myślą o nas, a wydaw­nic­twa wpro­wa­dza­ły na rynek wię­cej plan­szó­wek z myślą o nas.

Czytaj dalej...

Katamino – Trochę inne klocki

Planszowy tetris?

Poko­le­nie lat 90. z pew­no­ścią pamię­ta grę Tetris, gdzie ukła­da­no kloc­ki zło­żo­ne z czte­rech małych kwa­dra­tów w wier­sze, żeby usu­wać je z plan­szy i zdo­by­wać punk­ty. Z pew­no­ścią wie­lu z nas spę­dzi­ło godzi­ny nad biciem rekor­dów, aż noca­mi śni­ły się kolo­ro­we tetri­mi­no. Mając ogrom­ny sen­ty­ment do tej gry, gdy dostrze­głam grę Kata­mi­no wydaw­nic­twa Giga­mic, mają­ce­go na swo­im kon­cie wie­le logicz­nych plan­szó­wek, od razu wró­ci­ły wspo­mnie­nia. Chcia­łam wypró­bo­wać to nie­co inne podej­ście do ukła­da­nia kloc­ków.

Czytaj dalej...