Skip to content →

Author: shingo

[avatar user="shingo" size="medium" align="left" /]

Zaczęło się tradycyjnie: karty oraz inne tytuły, który każdy grał w dzieciństwie. Na studiach znajomi mnie namówili na Magic The Gathering, więc założyliśmy „podwórkową” ligę. Pewnego dnia jedna osoba z naszej paczki przyniósł Munchkina – była to przyjemna odmiana i początek mojej przygody w świecie gier. Niedługo potem rozpętała się wojna nuklearna i musiałam się ewakuować. Wraz z innymi uchodźcami zasiedliliśmy stare bunkry i rozpoczęliśmy nowe, inne życie. Szukając sobie miejsca w społeczności ocalałych zostałam stalkerem i zajmowałam się przynoszeniem wszelkich ocalałych dóbr ze zniszczonego miasta. Patrolując zonę zawędrowałam na zgliszcza innego osiedla, gdzie nadal prosperowało Centrum Gier Pegaz. Zdziwiona i uradowana spotkaniem oznak życia weszłam do sklepu. Tam właściciel równie szczęśliwy opowiadał mi o grach i wprowadził w świat nowoczesnych planszówek. Gry wprowadziły sporo radości w ponurym, radioaktywnym świecie. Mój naprędce zmontowany regał zaczął się zapełniać grami. Gustuję głównie w grach ekonomicznych, kooperacyjnych, strategicznych i logicznych. Nasza paczka regularnie umawiała się na obrzeżach zony na planszówki, poznając w krótkim czasie wiele tytułów. Wkrótce kumpel, który ciężko pracował nad wskrzeszeniem Internetu, zaproponował utworzenie serwisu The Fellowship of the Board. Od razu się zgodziłam, zabrałam mojego AK-47 i pospieszyłam do innej strefy żeby wziąć udział w projekcie.

Gaja

Na początku był Chaos […] Z tej napełnionej otchłani, kryjącej w sobie wszys­tkie zar­o­d­ki przyszłego świa­ta, wyłoniły się dwa potężne bóst­wa, pier­wsza królews­ka para bogów. Ura­nos — Niebo i Gaja — Ziemia.
Jan Parandows­ki, Mitolo­gia

Kto z nas nie chci­ał zostać bogiem i zabaw­ić się w stwór­cę? Doskon­ałym dowo­dem tej wewnętrznej potrze­by była ogrom­na pop­u­larność gier kom­put­erowych w których budowal­iśmy włas­ny świat i decy­dowal­iśmy o jego przyszłoś­ci. Niedawno na nas rynek wyszła gra Gaja, w której wcielamy się w bogów, tworzymy świat i powołu­je­my do życia swoich wyz­naw­ców. Wszys­t­kich, którzy chcą na 30 min­ut stać się wszech­moc­ny­mi zapraszam do zapoz­na­nia się z recen­zją.

Leave a Comment

Toczcie się kostki! Recenzja Story Cubes: Opowieści

Cza­sem myślę, że bogowie z nas kpią. Rzu­ca­ją naraz wszys­tkie koś­ci, żeby sprawdz­ić jak skończy się ta gra.”

Bernard Corn­well – Zimowy monar­cha

Gra w koś­ci to rozry­wka znana od cza­sów anty­cznych. Pojaw­iały się one w różnych kul­tur­ach. Sofok­les twierdz­ił że w koś­ci gra­no już pod­czas oblęże­nia Troi, a wykopaliska w Egip­s­kich grobow­cach sprzed 2000 r. p.n.e. Dzisi­aj w XXI wieku koś­ci ewolu­owały sta­jąc się nie tylko miniatur­owy­mi dzieła­mi sztu­ki ale również wieloś­ci­en­ny­mi ele­men­ta­mi obliczeń w grach RPG. Sto­ry Cubes, są to koś­ci łączące sym­bol­iczne ikony z prostą mechaniką. Wystar­czyło mi zdję­cie tego zestawu żeby wypróbować tą min­i­mal­isty­czną grę. Była to pier­wsza gra jaką sobie spraw­iłam, miałam nadzieję, że będzie świet­ną rozry­wką dla bogatej wyobraźni. Nie myliłam się.

Leave a Comment

Relacja z Festiwalu “GRAMY 2015”

Plan­szów­ki na Kaszubach – Wiosen­ny Fes­ti­w­al „GRAMY 2015” w Gdyni

Z Kujaw na Pomorze jest blisko, a dodatkowo czas spęd­zony w samo­chodzie ule­ga znaczne­mu skróce­niu dzię­ki autostradzie A2.  Dlat­ego bez więk­szych prze­ci­wnoś­ci więk­szość Fel­low­shipu staw­iła się na wiosen­nej edy­cji Fes­ti­walu Gramy. Impreza była zor­ga­ni­zowana przy współpra­cy: Gdy­nia Rodzin­na i Gdyńskie Cen­trum Sportu. Plan­szówkowe spotkanie odby­wało się w dni­ach 16–17 maja w gmachu Gdyńskiej Are­ny.

Leave a Comment

Kobiecy punkt widzenia

Z okazji Dnia Kobi­et, pięk­na część The Fel­low­ship of the Board chci­ała życzyć całej kobiecej społecznoś­ci plan­szowej wszys­tkiego najlep­szego! Z tej okazji przed­staw­iłyśmy nasze ulu­bione gry z najpop­u­larniejszych kat­e­gorii. Mamy nadzieję, że zachęcimy Was do kilku roz­gry­wek zaprezen­towanych tytułów. A jakie są Wasze ulu­bione plan­szów­ki, może w kilku kat­e­go­ri­ach się zgadza­my? A co Panowie o tym sądzą? Jakie są ich odczu­cia wzglę­dem przed­staw­ionych tytułów? Póki co świę­tu­jmy nasz dzień, żebyśmy tri­um­fowały w każdej roz­gry­w­ce, Panowie zawsze wybier­ali gry z myślą o nas, a wydawnict­wa wprowadza­ły na rynek więcej plan­szówek z myślą o nas.

Leave a Comment

Katamino – Trochę inne klocki

Planszowy tetris?

Pokole­nie lat 90. z pewnoś­cią pamię­ta grę Tetris, gdzie układano kloc­ki złożone z czterech małych kwadratów w wier­sze, żeby usuwać je z plan­szy i zdoby­wać punk­ty. Z pewnoś­cią wielu z nas spędz­iło godziny nad biciem reko­rdów, aż noca­mi śniły się kolorowe tetrim­i­no. Mając ogrom­ny sen­ty­ment do tej gry, gdy dostrzegłam grę Kat­a­mino wydawnict­wa Gigam­ic, mającego na swoim kon­cie wiele log­icznych plan­szówek, od razu wró­ciły wspom­nienia. Chci­ałam wypróbować to nieco inne pode­jś­cie do układa­nia klock­ów.

Leave a Comment