Skip to content →

Author: powermilk

Nazywam się PowerMilk. Po kilku latach grania w gry typu Eurobiznes, chińczyk, szachy czy warcaby założyłem bloga z jednym celem: uświadomić światu czym są nowoczesne planszówki. Wiedziałem, że nie podołam sam w tej misji, dlatego inni dołączyli do mojej krucjaty. Teraz razem piszemy o grach planszowych. Dla reszty planszówkowiczów jestem kimś innym… jestem czymś innym.

Waleczne Piksele 2 — nowi wojownicy, nowa wojna

Gdy jakaś gra wideo okaże się kasowym hitem, najczęś­ciej pow­sta­je sequel z numerkiem za tytułem, dzię­ki czemu mamy całą ser­ię. Chy­ba niewiele jest przy­pad­ków, aby plan­szówka była opa­tr­zona taką numer­acją. Na pewno Tikal II i A Study in Emer­ald v2, moż­na też wygrze­bać kil­ka reedy­cji (np. Neu­roshi­ma Hex! czy Car­cas­sonne). Jed­nak nie powin­no niko­go dzi­wić, że w przy­pad­ku Walecznych Pik­seli — które z założe­nia przy­pom­i­na­ją hicio­ry z automatów lub Game­boya — zas­tosowano właśnie taką metodę odróżnienia kole­jnych częś­ci, przez co mamy jeszcze lep­szy kli­mat.

Leave a Comment

PortalCon 6 — Gliwice epickości

6 czer­w­ca odbyła się po raz szósty impreza brandowa wydawnict­wa Por­tal Games. Lekko zmieniła się nazwa kon­wen­tu, jest to ter­az Por­tal­Con, a nie (moim zdaniem) słabe PORTALkon. Również nowa miejscówka, czyli “Stołówka stu­denc­ka na Łuży­ck­iej” jest bardziej przys­tęp­na niż MDK w Bojkowie, bo jest położona blisko cen­trum (z okolic dwor­ca PKP szedłem niecałe pół godziny). Jak zawsze przy­byłem za wcześnie, ale w tym roku pobiłem reko­rd. Nawet pra­cown­i­cy wydawnict­wa śmi­ali się, że w przyszłym roku przy­jadę dzień przed i będę im poma­gał pakować kartony. Wraca­jąc do głównego tem­atu i nie przedłuża­jąc, zacznę od częś­ci prezen­ta­cyjnej na tem­at gier, którą prowadz­ił Igna­cy Trzewiczek.

Leave a Comment

6. bierze! — Bycza gra

6. bierze! to moja ulu­biona gra log­icz­na. Zasady niby nietrudne, ale roz­gry­wka zmusza do wysiłku umysłowego. Gdy widzi­ałem w sklepie Google Play elek­tron­iczną wer­sję, nie zas­tanaw­ia­jąc się dłu­go wydałem te kil­ka zło­tych. Jeżeli ktoś nie lubi długiego ględzenia, to zakup okazał się jed­nym z lep­szych, jeżeli chodzi o cyfrowe plan­szów­ki. Dla ciekaws­kich zapraszam do dal­szej częś­ci tek­stu.

Leave a Comment

Krzycz głośniej, aż Cię usłyszą

Niedawno wydawnict­wo Days of Won­der ogłosiło w planach, że w dodruku Five Tribes zami­ast kart niewol­ników uświad­czymy fakirów. Powód? Wiel­ki wrza­sk o słowo “niewol­nik”. Five Tribes usy­tuowane jest w starożyt­nej Ara­bii. Dla mnie oczy­wiste jest, że wtedy, na tam­tych rejonach niewol­nict­wo miało się dobrze. Jed­nak jak widać, wystar­czyło pod­nieś larum, protestować i krzy­czeć na ten tem­at.

Leave a Comment

Pyrkon – Festiwal niespełnionych planów

Najproś­ciej jest mi powiedzieć, że tegoroczny Pyrkon był dla mnie fes­ti­walem niespełnionych planów. Wyobraź­cie sobie, że prze­jrzeliś­cie skrupu­lat­nie pro­gram Pyrkonu, wybral­iś­cie intere­su­jące was punk­ty, poza­pisy­waal­iś­cie dokład­nie, gdzie one się odby­wa­ją, niemalże nauczyliś­cie się ich na pamięć. I ostate­cznie nie byliś­cie na niczym z przy­go­towanej przez was listy. Brz­mi nieco trag­icznie praw­da? Też tak myślałem, trochę żałowałem, ale koniec końców okaza­ło się to najlep­szą opcją jaką mogłem zro­bić.

One Comment

Asmodee przejęte przez Portal!

[UWAGA! Poniższa infor­ma­c­ja to żart na Pri­ma Aprilis]

Kiedy na skrzynce mailowej widzi się taką wiado­mość to serce przyśpiesza i człowiek przeciera oczy. W zeszłym roku przez Asmod­ee zostały prze­jęte dwa duże wydawnict­wa: Days of Won­der i Fan­ta­sy Flight Games. Ter­az Por­tal Games wykon­ał swój ruch i połączył siły z tym wydawnictwem. Ta gli­wic­ka fir­ma ist­nieje na rynku od 15 lat i jest rozpoz­nawal­na w Polsce oraz na świecie. Na jakiej zasadzie odby­wać się będzie współpra­ca? Z maila wyni­ka, że na takiej samych warunk­ach jak Asmod­ee z FFG. Asmod­ee i połąc­zone z tą fir­mą wydawnict­wa będą wchodz­ić w skład grupy Por­tal Group. A zatem gry Asmod­ee pasu­jące do poli­ty­ki Por­talu mogą pojaw­ić się w jego kat­a­logu. Z treś­ci oświad­czenia wyni­ka również, że part­nerzy wydawniczy się nie zmienią (zarówno dla Asmod­ee i Por­talu).

Leave a Comment

Wyprawa do Góry Przeznaczenia — czyli Planszówkowe Wyzwanie 2015 #1

Plan­szówkowe Wyzwanie 2015 to zabawa zapro­ponowana przez wydawnict­wo REBEL.pl. Pole­ga ona na wypeł­ni­a­n­iu zadań związanych z gra­mi plan­szowy­mi. Uznal­iśmy, że 38. Noc Plan­szówek w Byd­goszczy to doskon­ała okaz­ja, by zacząć zal­iczać poszczególne kat­e­gorie wyzwań.

One Comment

Hej, to moja ryba! — Cyfrowe łowy

Ping­winy… Nielo­ty żyjące na Antark­ty­dzie, których pod­stawą diety są ryby. Na tej skutej lodem zie­mi, wspom­ni­ane pta­ki muszą wal­czyć o poży­wie­nie. Gorzej jeżeli ten bój toczy się na chy­boczącej się krze… Jak się sprawdza cyfrowa imple­men­tac­ja pop­u­larnej gry?

Leave a Comment

Pilskie Dni Fantastyki — Mała impreza, z wielkim potencjałem

Piła, niewielkie mias­to położone w wojew­ództwie wielkopol­skim. Właśnie tutaj odbył się kon­went, o którym piszę. PDF — czyli Pil­skie Dni Fan­tasty­ki — miały swo­ją pier­wszą edy­cję 28 lutego w Szkole Pod­sta­wowej nr 7 przy uli­cy Wojs­ka Pol­skiego. Wydarze­nie te orga­ni­zowało sto­warzysze­nie Androm­e­da, zrzesza­jące w swoich krę­gach grupę fan­tastów. Trady­cyjnie, przy­byłem na miejsce jeszcze w cza­sie, gdy trwały ostat­nie przy­go­towa­nia. Z tego wzglę­du, po uzu­pełnie­niu braków kofeiny w moim orga­nizmie, postanow­iłem roze­jrzeć się w miejs­cu imprezy.

Leave a Comment

Planszówki trafiają pod strzechy… czyli bunt geeków

Plan­szów­ki już są takim towarem, że moż­na znaleźć je wszędzie. W różnych sieci­ach i mar­ke­tach, a nawet main­streamowe media (czy to prasa, radio czy telewiz­ja) wspom­i­na­ją o tym hob­by. Na forach częs­to moż­na spotkać rodz­i­ca, który szu­ka gry do gra­nia ze swo­ją pociechą. Śmi­ało mogę powiedzieć, że plan­szów­ki coraz częś­ciej są wybier­ane jako prezent. Choć dla każuala nadal gry plan­szowe to chińczyk, szachy i war­ca­by, moż­na co raz częś­ciej spotkać oso­by gra­jące Car­cas­sonne, Wsiąść do pociągu, czy Osad­ników z Catanu. Geek raczej stroni od takich gier, jest w nich dużo losowoś­ci, są lekkie, famil­i­jne, dość losowe.

5 komentarzy

Pokój 25 — Do czego może doprowadzić telewizja?

Pokój odd­y­cha otwarty­mi okna­mi
I, wydy­cha­jąc mnie, sta­je się pusty.
Nikołaj Kynczew, Zawsze proszę o prze­bacze­nie

Stac­je telewiz­yjne prześ­ci­ga­ją się w pomysłach, które zachęcą widza do oglą­da­nia tylko ich kanału. Efek­tem tej gonitwy są pro­gramy typu real­i­ty show. Podglą­danie obdar­tych z wszelkiej pry­wat­noś­ci ludzi dla niek­tórych jest ciekawą zabawą. Room 25 opowia­da o niedalekiej przyszłoś­ci. Pew­na stac­ja  chcąc popraw­ić słup­ki oglą­dal­noś­ci wymyśla pro­gram, w której gru­pa ludzi jest wrzu­cona do budynku pełnego dzi­wnych pomieszczeń i ich zadaniem jest przeżyć. Brz­mi drasty­cznie i niesamowicie? To czy­ta­j­cie dalej.

3 komentarze

zjAva6 — Relacja z szybkiego wyjazdu

ZjA­va to kon­went odby­wa­ją­cy się w Warsza­w­ie w gim­nazjum przy uli­cy Deo­tymy. Zapro­ponowałem wybranie się na tę imprezę Fel­low­shipowi i — ku moje­mu lekkiemu zdzi­wie­niu — więk­szość przys­tała na moją ofer­tę. Chcieliśmy przy­jechać jak najw­cześniej w sobotę i opuś­cić to mias­to jak najpóźniej. Po zaplanowa­niu naszej trasy okaza­ło się, że spędz­imy na zjAvie ok. 7 godzin, dlat­ego naszym celem było ogranie jak najwięk­szej licz­by pro­to­typów.

Leave a Comment