Tylko dokładne trafienia
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Szukaj w postach
Szukaj na stronach
Filtruj po kategoriach
Bez kategorii
e-Planszówka
Felieton
Gry dla dwóch
Gry ekonomiczne
Gry imprezowe
Gry jednoosobowe
Gry kafelkowe
Gry karciane
Gry kooperacyjne
Gry logiczne
Gry strategiczne
Kącik opowieści
Paski
Planszówkowa Lama
Recenzja
Relacja
TheFoTB prezentuje
Tiny Wooden Pieces
Top10
Unsorted
Up To 4 Players
Loading Quotes...

Waleczne Piksele 2 – nowi wojownicy, nowa wojna

Gdy jakaś gra wideo oka­że się kaso­wym hitem, naj­czę­ściej powsta­je sequ­el z numer­kiem za tytu­łem, dzię­ki cze­mu mamy całą serię. Chy­ba nie­wie­le jest przy­pad­ków, aby plan­szów­ka była opa­trzo­na taką nume­ra­cją. Na pew­no Tikal II i A Stu­dy in Eme­rald v2, moż­na też wygrze­bać kil­ka reedy­cji (np. Neu­ro­shi­ma Hex! czy Car­cas­son­ne). Jed­nak nie powin­no niko­go dzi­wić, że w przy­pad­ku Walecz­nych Pik­se­li – któ­re z zało­że­nia przy­po­mi­na­ją hicio­ry z auto­ma­tów lub Game­boya – zasto­so­wa­no wła­śnie taką meto­dę odróż­nie­nia kolej­nych czę­ści, przez co mamy jesz­cze lep­szy kli­mat.

Czytaj dalej...

PortalCon 6 – Gliwice epickości

6 czerw­ca odby­ła się po raz szó­sty impre­za bran­do­wa wydaw­nic­twa Por­tal Games. Lek­ko zmie­ni­ła się nazwa kon­wen­tu, jest to teraz Por­tal­Con, a nie (moim zda­niem) sła­be POR­TAL­kon. Rów­nież nowa miej­sców­ka, czy­li „Sto­łów­ka stu­denc­ka na Łużyc­kiej” jest bar­dziej przy­stęp­na niż MDK w Boj­ko­wie, bo jest poło­żo­na bli­sko cen­trum (z oko­lic dwor­ca PKP sze­dłem nie­ca­łe pół godzi­ny). Jak zawsze przy­by­łem za wcze­śnie, ale w tym roku pobi­łem rekord. Nawet pra­cow­ni­cy wydaw­nic­twa śmia­li się, że w przy­szłym roku przy­ja­dę dzień przed i będę im poma­gał pako­wać kar­to­ny. Wra­ca­jąc do głów­ne­go tema­tu i nie prze­dłu­ża­jąc, zacznę od czę­ści pre­zen­ta­cyj­nej na temat gier, któ­rą pro­wa­dził Igna­cy Trze­wi­czek.

Czytaj dalej...

6. bierze! – Bycza gra

6. bie­rze! to moja ulu­bio­na gra logicz­na. Zasa­dy niby nie­trud­ne, ale roz­gryw­ka zmu­sza do wysił­ku umy­sło­we­go. Gdy widzia­łem w skle­pie Google Play elek­tro­nicz­ną wer­sję, nie zasta­na­wia­jąc się dłu­go wyda­łem te kil­ka zło­tych. Jeże­li ktoś nie lubi dłu­gie­go glę­dze­nia, to zakup oka­zał się jed­nym z lep­szych, jeże­li cho­dzi o cyfro­we plan­szów­ki. Dla cie­kaw­skich zapra­szam do dal­szej czę­ści tek­stu.

Czytaj dalej...

Krzycz głośniej, aż Cię usłyszą

Nie­daw­no wydaw­nic­two Days of Won­der ogło­si­ło w pla­nach, że w dodru­ku Five Tri­bes zamiast kart nie­wol­ni­ków uświad­czy­my faki­rów. Powód? Wiel­ki wrzask o sło­wo „nie­wol­nik”. Five Tri­bes usy­tu­owa­ne jest w sta­ro­żyt­nej Ara­bii. Dla mnie oczy­wi­ste jest, że wte­dy, na tam­tych rejo­nach nie­wol­nic­two mia­ło się dobrze. Jed­nak jak widać, wystar­czy­ło pod­nieś larum, pro­te­sto­wać i krzy­czeć na ten temat.

Czytaj dalej...

Pyrkon – Festiwal niespełnionych planów

Naj­pro­ściej jest mi powie­dzieć, że tego­rocz­ny Pyr­kon był dla mnie festi­wa­lem nie­speł­nio­nych pla­nów. Wyobraź­cie sobie, że przej­rze­li­ście skru­pu­lat­nie pro­gram Pyr­ko­nu, wybra­li­ście inte­re­su­ją­ce was punk­ty, poza­pi­sy­wa­ali­ście dokład­nie, gdzie one się odby­wa­ją, nie­mal­że nauczy­li­ście się ich na pamięć. I osta­tecz­nie nie byli­ście na niczym z przy­go­to­wa­nej przez was listy. Brzmi nie­co tra­gicz­nie praw­da? Też tak myśla­łem, tro­chę żało­wa­łem, ale koniec koń­ców oka­za­ło się to naj­lep­szą opcją jaką mogłem zro­bić.

Czytaj dalej...

Asmodee przejęte przez Portal!

[UWAGA! Poniż­sza infor­ma­cja to żart na Pri­ma Apri­lis]

Kie­dy na skrzyn­ce mailo­wej widzi się taką wia­do­mość to ser­ce przy­śpie­sza i czło­wiek prze­cie­ra oczy. W zeszłym roku przez Asmo­dee zosta­ły prze­ję­te dwa duże wydaw­nic­twa: Days of Won­der i Fan­ta­sy Fli­ght Games. Teraz Por­tal Games wyko­nał swój ruch i połą­czył siły z tym wydaw­nic­twem. Ta gli­wic­ka fir­ma ist­nie­je na ryn­ku od 15 lat i jest roz­po­zna­wal­na w Pol­sce oraz na świe­cie. Na jakiej zasa­dzie odby­wać się będzie współ­pra­ca? Z maila wyni­ka, że na takiej samych warun­kach jak Asmo­dee z FFG. Asmo­dee i połą­czo­ne z tą fir­mą wydaw­nic­twa będą wcho­dzić w skład gru­py Por­tal Gro­up. A zatem gry Asmo­dee pasu­ją­ce do poli­ty­ki Por­ta­lu mogą poja­wić się w jego kata­lo­gu. Z tre­ści oświad­cze­nia wyni­ka rów­nież, że part­ne­rzy wydaw­ni­czy się nie zmie­nią (zarów­no dla Asmo­dee i Por­ta­lu).

Czytaj dalej...

Pilskie Dni Fantastyki – Mała impreza, z wielkim potencjałem

Piła, nie­wiel­kie mia­sto poło­żo­ne w woje­wódz­twie wiel­ko­pol­skim. Wła­śnie tutaj odbył się kon­went, o któ­rym piszę. PDF – czy­li Pil­skie Dni Fan­ta­sty­ki – mia­ły swo­ją pierw­szą edy­cję 28 lute­go w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 7 przy uli­cy Woj­ska Pol­skie­go. Wyda­rze­nie te orga­ni­zo­wa­ło sto­wa­rzy­sze­nie Andro­me­da, zrze­sza­ją­ce w swo­ich krę­gach gru­pę fan­ta­stów. Tra­dy­cyj­nie, przy­by­łem na miej­sce jesz­cze w cza­sie, gdy trwa­ły ostat­nie przy­go­to­wa­nia. Z tego wzglę­du, po uzu­peł­nie­niu bra­ków kofe­iny w moim orga­ni­zmie, posta­no­wi­łem rozej­rzeć się w miej­scu impre­zy.

Czytaj dalej...

Planszówki trafiają pod strzechy… czyli bunt geeków

Plan­szów­ki już są takim towa­rem, że moż­na zna­leźć je wszę­dzie. W róż­nych sie­ciach i mar­ke­tach, a nawet main­stre­amo­we media (czy to pra­sa, radio czy tele­wi­zja) wspo­mi­na­ją o tym hob­by. Na forach czę­sto moż­na spo­tkać rodzi­ca, któ­ry szu­ka gry do gra­nia ze swo­ją pocie­chą. Śmia­ło mogę powie­dzieć, że plan­szów­ki coraz czę­ściej są wybie­ra­ne jako pre­zent. Choć dla każu­ala nadal gry plan­szo­we to chiń­czyk, sza­chy i war­ca­by, moż­na co raz czę­ściej spo­tkać oso­by gra­ją­ce Car­cas­son­ne, Wsiąść do pocią­gu, czy Osad­ni­ków z Cata­nu. Geek raczej stro­ni od takich gier, jest w nich dużo loso­wo­ści, są lek­kie, fami­lij­ne, dość loso­we.

Czytaj dalej...

Pokój 25 – Do czego może doprowadzić telewizja?

Pokój oddy­cha otwar­ty­mi okna­mi
I, wydy­cha­jąc mnie, sta­je się pusty.
Niko­łaj Kyn­czew, Zawsze pro­szę o prze­ba­cze­nie

Sta­cje tele­wi­zyj­ne prze­ści­ga­ją się w pomy­słach, któ­re zachę­cą widza do oglą­da­nia tyl­ko ich kana­łu. Efek­tem tej goni­twy są pro­gra­my typu reali­ty show. Pod­glą­da­nie obdar­tych z wszel­kiej pry­wat­no­ści ludzi dla nie­któ­rych jest cie­ka­wą zaba­wą. Room 25 opo­wia­da o nie­da­le­kiej przy­szło­ści. Pew­na sta­cja  chcąc popra­wić słup­ki oglą­dal­no­ści wymy­śla pro­gram, w któ­rej gru­pa ludzi jest wrzu­co­na do budyn­ku peł­ne­go dziw­nych pomiesz­czeń i ich zada­niem jest prze­żyć. Brzmi dra­stycz­nie i nie­sa­mo­wi­cie? To czy­taj­cie dalej.

Czytaj dalej...

zjAva6 – Relacja z szybkiego wyjazdu

ZjA­va to kon­went odby­wa­ją­cy się w War­sza­wie w gim­na­zjum przy uli­cy Deoty­my. Zapro­po­no­wa­łem wybra­nie się na tę impre­zę Fel­low­shi­po­wi i – ku moje­mu lek­kie­mu zdzi­wie­niu – więk­szość przy­sta­ła na moją ofer­tę. Chcie­li­śmy przy­je­chać jak naj­wcze­śniej w sobo­tę i opu­ścić to mia­sto jak naj­póź­niej. Po zapla­no­wa­niu naszej tra­sy oka­za­ło się, że spę­dzi­my na zjA­vie ok. 7 godzin, dla­te­go naszym celem było ogra­nie jak naj­więk­szej licz­by pro­to­ty­pów.

Czytaj dalej...