Tylko dokładne trafienia
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Szukaj w postach
Szukaj na stronach
Filtruj po kategoriach
Bez kategorii
e-Planszówka
Felieton
Gry dla dwóch
Gry ekonomiczne
Gry imprezowe
Gry jednoosobowe
Gry kafelkowe
Gry karciane
Gry kooperacyjne
Gry logiczne
Gry strategiczne
Kącik opowieści
Paski
Planszówkowa Lama
Recenzja
Relacja
TheFoTB prezentuje
Tiny Wooden Pieces
Top10
Unsorted
Up To 4 Players
Loading Quotes...

Ocaleni, czy aby na pewno?

Nic nie pobu­dza wyobraź­ni bar­dziej niż wizja zbli­ża­ją­cej się glo­bal­nej kata­stro­fy. Moż­na roze­grać ją na wie­le spo­so­bów, ale zawsze pro­wa­dzi do jed­ne­go – boju o prze­trwa­nie. Poczu­cie zagro­że­nia na każ­dym kro­ku, odważ­ne decy­zje podej­mo­wa­ne pod pre­sją cza­su czy bitwy o ostat­nie zaso­by przy­cią­ga­ją rze­szę fanów. Czy „Oca­le­ni” zdo­bę­dą uzna­nie wpra­wio­nych ludzi w bojach?

Czytaj dalej...

Hunger – the show, czyli jak mogłeś ukraść mi ostatni owoc!

Upał i skwar są bez­li­to­sne. Pla­ga szczu­rów zaata­ko­wa­ła obo­zo­wi­sko i znisz­czy­ła ostat­nie zapa­sy kon­serw. Cóż, żeby prze­trwać musisz opu­ścić bez­piecz­ną stre­fę i udać się na polo­wa­nie do dżun­gli. Czu­jesz się samot­ny i opusz­czo­ny. Nie tak daw­no ktoś, kogo mia­łeś za przy­ja­cie­la, ukradł Two­je owo­ce i z satys­fak­cją zjadł je na Two­ich oczach. I nie tyl­ko Two­ich, świa­do­mość poraż­ki przed milio­na­mi widzów jest przy­tła­cza­ją­ca. Czas na spek­ta­ku­lar­ne odbi­cie się od dna. Wyru­szasz, by zdo­być upra­gnio­ne mię­so i … przy­pad­kiem strą­casz sto­sik żeto­nów, trze­ba prze­rwać grę, by posprzą­tać.

Zapra­szam do prze­trwa­nia razem ze mną w Hun­ger – the show!

Czytaj dalej...

Supermunchkin, czyli o tym jak Aleris stał się płaski…

Gdybym Was zapy­tał o tytuł gry kacia­nej, będą­cej saty­rą na nasz geekow­ski świat, pew­nie bez zasta­no­wie­nia odpar­li­by­ście, że to Munch­kin. To jed­na z prawd abso­lut­nych, nasze­go roz­ra­sta­ją­ce­go się, świa­ta gier sto­li­ko­wych. Wydaw­nic­two Black Monk Games z każ­dym rokiem posze­rza nie­koń­czą­cą się ofer­tę gier tej mar­ki. Za gra­ni­ca­mi jest ich jed­nak zde­cy­do­wa­nie wię­cej. Grę Super­munch­kin, w wer­sji anglo­ję­zycz­nej, widzia­łem na pół­ce ulu­bio­ne­go skle­pu już dość daw­no temu. Od daw­na inte­re­so­wał mnie ten tytuł, a jedy­ne co powstrzy­my­wa­ło przed zaku­pem to barie­ra języ­ko­wa ówcze­snych współ­gra­czy. W tym roku, ku mojej ucie­sze, na pol­skim ryn­ku poja­wi­ła się zlo­ka­li­zo­wa­na wer­sja tej­że gry. Jak spraw­dzi się zaba­wa kon­wen­cja­mi komik­so­wy­mi, patos kina super­bo­ha­ter­skie­go okra­szo­ny gra­fi­ka­mi Arta Bal­ta­za­ra?  Wraz z Obłą­ka­ną Depre­sją zapra­sza­my do czy­ta­nia.

Czytaj dalej...

Kingdomino, czyli sen o własnym królestwie

Kto z nas nie marzył o wła­snym kró­le­stwie? Impo­nu­ją­cy zamek, a dooko­ła roz­cią­ga­ją­ce lasy i pola malow­ni­czo poprze­ci­na­ne rze­ka­mi, a w przy­pad­ku tej gry, bagna­mi…. Kto wie, może w któ­rymś czai się Shrek z Fio­ną? Twór­ca King­do­mi­no, czy­li Bru­no Catha­la, daje nam szan­sę wczu­cia się w rolę wład­cy i stwo­rze­nia wła­sne­go impe­rium – i to w jedy­ne 15 minut! Cze­góż chcieć wię­cej?

Czytaj dalej...

Od ogółu do szczegółu, czyli „Sherlock”

Ist­nie­ją na świe­cie imio­na, któ­re obro­sły legen­dą i zna­czą o wie­le wię­cej niż mogło­by się wyda­wać. Chcesz znisz­czyć dziec­ku życie? Ochrzcij je Adolf. Chcesz, by Twój pro­jekt robo­ta spo­tkał się z łagod­niej­szym odbio­rem? Nazwij go R2D2. Chcesz zwięk­szyć sprze­daż gry? Do tytu­łu dodaj Sher­lock.

Wła­śnie ten sko­ja­rze­nio­wy zabieg wyko­rzy­sta­li Hope S. Wang i Vin­cent Dutratt. Stwo­rzy­li oni grę logicz­ną o tytu­le … „Sher­lock”. Spryt­nie wyko­rzy­sta­li zami­ło­wa­nie wie­lu gra­czy do tej nie­tu­zin­ko­wej posta­ci. Czy jed­nak wyszło to na dobre?

Czytaj dalej...