Skip to content →

Author: leubrana

Dzień z życia Port Royal

Port Roy­al autorstwa Alexan­dra Pfis­tera, wydał w Polsce Bard. Okład­ka gry, może zwieść fanów gier o pirat­ach. Od razu zas­trzegam, że Port Roy­al, to nie gra o pirat­ach! W prze­biegu roz­gry­w­ki nie wcielamy się w rolę wilków mors­kich, ale i tak jest ciekaw­ie. Na wstępie dowiadu­je­my się, że naszym celem jest zro­bi­e­nie jak najlep­szego intere­su w por­cie zna­j­du­ją­cym się w mieś­cie o nazwie Port Roy­al. Jest to bowiem doskonale miejsce do pozyski­wa­nia wszel­kich dóbr. Szczegól­nie waż­na jest umiejęt­ność zyska­nia przy­chyl­noś­ci ludzi, którzy pomogą Ci osiągnąć cel, czyli zdoby­cie jak najwięk­szego majątku.

Leave a Comment

Recenzja prototypu gry pt.: “Uciekające myszy”

Wyś­cig po ser

Czego potrze­ba do stworzenia gry plan­szowej. Jak się okazu­je trochę chę­ci i samoza­parcia. Resz­ta przy­chodzi sama. Ostat­nio moi zna­jo­mi, którzy studi­u­ją na UKW w Byd­goszczy kierunek “Gamedec“zaprosili mnie do zagra­nia w pro­to­typ plan­szów­ki pt.: „Ucieka­jące myszy”, którą stworzyli w ramach swoich zajęć. Przyz­nam, że efekt, który udało im się osiągnąć bard­zo mile mnie zaskoczył.

3 komentarze

Kobiecy punkt widzenia

Z okazji Dnia Kobi­et, pięk­na część The Fel­low­ship of the Board chci­ała życzyć całej kobiecej społecznoś­ci plan­szowej wszys­tkiego najlep­szego! Z tej okazji przed­staw­iłyśmy nasze ulu­bione gry z najpop­u­larniejszych kat­e­gorii. Mamy nadzieję, że zachęcimy Was do kilku roz­gry­wek zaprezen­towanych tytułów. A jakie są Wasze ulu­bione plan­szów­ki, może w kilku kat­e­go­ri­ach się zgadza­my? A co Panowie o tym sądzą? Jakie są ich odczu­cia wzglę­dem przed­staw­ionych tytułów? Póki co świę­tu­jmy nasz dzień, żebyśmy tri­um­fowały w każdej roz­gry­w­ce, Panowie zawsze wybier­ali gry z myślą o nas, a wydawnict­wa wprowadza­ły na rynek więcej plan­szówek z myślą o nas.

Leave a Comment

Kości zostały rzucone — recenzja Marvel Dice Masters.

Bohaterem niniejszej recen­zji będzie gra kolekcjon­er­s­ka Mar­vel Dice Mas­ters wydawnict­wa Wiz­Kids, które może­my kojarzyć ostat­ni­mi cza­sy z coraz bardziej pop­u­larną ser­ią Hero­clix. Pozy­c­ja obow­iązkowa dla wszys­t­kich, którzy lubią kost­ki ( i jeszcze więcej kostek), a także dla zagorza­łych fanów komik­sów Mar­vela.

Leave a Comment

Relacja z przedpremierowego grania w “Magia i Myszy”

Przygodę czas zacząć!

Dzię­ki uprze­j­moś­ci właś­ci­ciela Cen­trum Gier Pegaz dnia 21.01.2015 r. mogliśmy roze­grać przed­premierową par­tię gry Magia i Myszy. Została ona wydana w Polsce przez Cube — Fac­to­ry of Ideas. Gra intry­gowała mnie od dłuższego cza­su. Kiedy tylko pojaw­iły się o niej pier­wsze wzmi­an­ki, zaprag­nęłam ją posiąść! Dlat­ego z niezwykłą przy­jem­noś­cią przyjęłam zaprosze­nie na to wydarze­nie. Kiedy rozłożyliśmy już grę i wstęp­nie zapoz­nal­iśmy się z instrukcją sytu­ac­ja rysowała się następu­ją­co – jeden egzem­plarz i sześć osób.  Magia i myszy to gra przez­nac­zona dla od 2–4 graczy (choć są sce­nar­iusze przez­nac­zone dla 6 mysz), dlat­ego była to mała przeszko­da. Nasza kon­ster­nac­ja trwała jed­nak tylko krótką chwilę, ponieważ postanow­iliśmy zła­mać nieco zasady i zasiąść do par­tii w niereg­u­laminową liczbę osób. W końcu chodzi o to aby się dobrze baw­ić! Uznal­iśmy i tak, że pier­wszą par­tię roze­gramy pomi­ja­jąc, umyśl­nie bądź nie, niek­tóre zasady. Wiado­mo jak to bywa z tymi pier­wszy­mi raza­mi…

5 komentarzy