Tylko dokładne trafienia
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Szukaj w postach
Szukaj na stronach
Filtruj po kategoriach
Bez kategorii
e-Planszówka
Felieton
Gry dla dwóch
Gry ekonomiczne
Gry imprezowe
Gry jednoosobowe
Gry kafelkowe
Gry karciane
Gry kooperacyjne
Gry logiczne
Gry strategiczne
Kącik opowieści
Paski
Planszówkowa Lama
Recenzja
Relacja
TheFoTB prezentuje
Tiny Wooden Pieces
Top10
Unsorted
Up To 4 Players
Loading Quotes...

Dzień z życia Port Royal

Port Roy­al autor­stwa Ale­xan­dra Pfi­ste­ra, wydał w Pol­sce Bard. Okład­ka gry, może zwieść fanów gier o pira­tach. Od razu zastrze­gam, że Port Roy­al, to nie gra o pira­tach! W prze­bie­gu roz­gryw­ki nie wcie­la­my się w rolę wil­ków mor­skich, ale i tak jest cie­ka­wie. Na wstę­pie dowia­du­je­my się, że naszym celem jest zro­bie­nie jak naj­lep­sze­go inte­re­su w por­cie znaj­du­ją­cym się w mie­ście o nazwie Port Roy­al. Jest to bowiem dosko­na­le miej­sce do pozy­ski­wa­nia wszel­kich dóbr. Szcze­gól­nie waż­na jest umie­jęt­ność zyska­nia przy­chyl­no­ści ludzi, któ­rzy pomo­gą Ci osią­gnąć cel, czy­li zdo­by­cie jak naj­więk­sze­go mająt­ku.

Czytaj dalej...

Recenzja prototypu gry pt.: „Uciekające myszy”

Wyścig po ser

Cze­go potrze­ba do stwo­rze­nia gry plan­szo­wej. Jak się oka­zu­je tro­chę chę­ci i samo­za­par­cia. Resz­ta przy­cho­dzi sama. Ostat­nio moi zna­jo­mi, któ­rzy stu­diu­ją na UKW w Byd­gosz­czy kie­ru­nek „Gamedec„zaprosili mnie do zagra­nia w pro­to­typ plan­szów­ki pt.: „Ucie­ka­ją­ce myszy”, któ­rą stwo­rzy­li w ramach swo­ich zajęć. Przy­znam, że efekt, któ­ry uda­ło im się osią­gnąć bar­dzo mile mnie zasko­czył.

Czytaj dalej...

Kobiecy punkt widzenia

Z oka­zji Dnia Kobiet, pięk­na część The Fel­low­ship of the Board chcia­ła życzyć całej kobie­cej spo­łecz­no­ści plan­szo­wej wszyst­kie­go naj­lep­sze­go! Z tej oka­zji przed­sta­wi­ły­śmy nasze ulu­bio­ne gry z naj­po­pu­lar­niej­szych kate­go­rii. Mamy nadzie­ję, że zachę­ci­my Was do kil­ku roz­gry­wek zapre­zen­to­wa­nych tytu­łów. A jakie są Wasze ulu­bio­ne plan­szów­ki, może w kil­ku kate­go­riach się zga­dza­my? A co Pano­wie o tym sądzą? Jakie są ich odczu­cia wzglę­dem przed­sta­wio­nych tytu­łów? Póki co świę­tuj­my nasz dzień, żeby­śmy trium­fo­wa­ły w każ­dej roz­gryw­ce, Pano­wie zawsze wybie­ra­li gry z myślą o nas, a wydaw­nic­twa wpro­wa­dza­ły na rynek wię­cej plan­szó­wek z myślą o nas.

Czytaj dalej...

Kości zostały rzucone – recenzja Marvel Dice Masters.

Boha­te­rem niniej­szej recen­zji będzie gra kolek­cjo­ner­ska Marvel Dice Masters wydaw­nic­twa Wiz­Kids, któ­re może­my koja­rzyć ostat­ni­mi cza­sy z coraz bar­dziej popu­lar­ną serią Heroc­lix. Pozy­cja obo­wiąz­ko­wa dla wszyst­kich, któ­rzy lubią kost­ki ( i jesz­cze wię­cej kostek), a tak­że dla zago­rza­łych fanów komik­sów Marve­la.

Czytaj dalej...

Relacja z przedpremierowego grania w „Magia i Myszy”

Przygodę czas zacząć!

Dzię­ki uprzej­mo­ści wła­ści­cie­la Cen­trum Gier Pegaz dnia 21.01.2015 r. mogli­śmy roze­grać przed­pre­mie­ro­wą par­tię gry Magia i Myszy. Zosta­ła ona wyda­na w Pol­sce przez Cube – Fac­to­ry of Ide­as. Gra intry­go­wa­ła mnie od dłuż­sze­go cza­su. Kie­dy tyl­ko poja­wi­ły się o niej pierw­sze wzmian­ki, zapra­gnę­łam ją posiąść! Dla­te­go z nie­zwy­kłą przy­jem­no­ścią przy­ję­łam zapro­sze­nie na to wyda­rze­nie. Kie­dy roz­ło­ży­li­śmy już grę i wstęp­nie zapo­zna­li­śmy się z instruk­cją sytu­acja ryso­wa­ła się nastę­pu­ją­co – jeden egzem­plarz i sześć osób.  Magia i myszy to gra prze­zna­czo­na dla od 2–4 gra­czy (choć są sce­na­riu­sze prze­zna­czo­ne dla 6 mysz), dla­te­go była to mała prze­szko­da. Nasza kon­ster­na­cja trwa­ła jed­nak tyl­ko krót­ką chwi­lę, ponie­waż posta­no­wi­li­śmy zła­mać nie­co zasa­dy i zasiąść do par­tii w nie­re­gu­la­mi­no­wą licz­bę osób. W koń­cu cho­dzi o to aby się dobrze bawić! Uzna­li­śmy i tak, że pierw­szą par­tię roze­gra­my pomi­ja­jąc, umyśl­nie bądź nie, nie­któ­re zasa­dy. Wia­do­mo jak to bywa z tymi pierw­szy­mi raza­mi…

Czytaj dalej...