Skip to content →

Author: korinen

Cześć! Mam na imię Jakub. Skoro to czytasz, to może chciałbyś się czegoś dowiedzieć o jednym z członków zespołu The Fellowship of The Board. Zatem pozwól, że się przedstawię i opowiem coś o sobie!

http://thefotb.net/o-thefotb/korinen/#

Warszawskie Targi Fantastyki 4/4 — Rynek Artefaktów

Dzisi­aj trochę o tym, czym żyje fan­tasty­ka i nie tylko. W obec­nych cza­sach dość ciężko znaleźć człowieka, który opowie nam niesamow­itą his­torię fan­ta­sy. Na szczęś­cie na ratunek przy­by­wa­ją nam nie­zlic­zone książ­ki, w których tysiące bohaterów, jak i światów spraw­ia­ją, że nasza wyobraź­nia jest stale dokarmi­ana. Powiedzi­ałem dokarmi­ana? Przy czy­ta­niu moż­na nieźle zgłod­nieć to i o straw­ie będzie dziś małe co nieco.

Leave a Comment

W cieniu tronu, intryga na salonach

W CIENIU TRONU to miejsce, gdzie o wpły­wy na los nowego państ­wa będzie wal­czyło dwóch do czterech graczy. Intry­gan­ci będą starali się zapuś­cić swo­je niewidzialne ręce jak najgłę­biej w struk­turze państ­wa i pocią­gać za sznur­ki na swo­ją korzyść. To nie czas na miłość, ani na wojnę, lecz na wyrafi­nowaną grę na salonach.

Leave a Comment

Brains: Ogród japoński, pora na trochę orientu tej jesieni

Na dworze coraz zimniej, pogo­da jak­by chci­ała zmusić do siedzenia w domu. I tak mija już kole­jny dzień z rzę­du. Pojaw­ia się tęs­kno­ta za wyjś­ciem do ogro­du, gdzie moż­na się zre­lak­sować. Zająć się pielę­gnacją roślin, strzyże­niem trawni­ka, a później jeszcze dłu­go siedzieć i rozmyślać, oczeku­jąc zakończenia kole­jnego, wspani­ałego dnia. Nieste­ty jak już wspom­ni­ałem, pogo­da ostat­nio nas nie rozpieszcza, ale z pomocą przy­chodzą nam łamigłów­ki Brains: Ogród japońs­ki. Czemu nie wyko­rzys­tać tego ponurego cza­su na pro­jek­towanie ogro­du w sty­lu ori­en­tal­nym?

Leave a Comment

Mitologia a planszówki (i nie tylko) cz. 1

Wita­j­cie drodzy czytel­ni­cy. Tym wpisem, wraz z Mateuszem, prag­niemy was przeprowadz­ić po różnorod­nych mitolo­giach z uję­ciem ich w grach plan­szowych (i nie tylko). Do mnie należy zaszczyt pier­wszego tek­stu z tej serii. Wskaku­j­cie więc na statek, bo za chwilę odbi­jamy od brzegu i przenosimy się do mag­icznych krain!

Leave a Comment

Wariant solo – nowy trend, czy błędny pęd?

Wari­ant solo coraz częś­ciej goś­ci wśród tytułów nowoczes­nych gier plan­szowych. Czy jed­nak jest tak bard­zo potrzeb­ny na naszych stołach? Co się kry­je za wari­antem solo? Jeśli zadałeś sobie kiedykol­wiek takie pyta­nia, chci­ałbym podzielić się z Tobą moi­mi prze­myśle­ni­a­mi na ten tem­at. Jeśli jed­nak nie zas­tanaw­iałeś się nad tym nigdy, to również zapraszam do czy­ta­nia. A co mi tam, zapraszam wszys­t­kich!

Leave a Comment

Let’s Rock! Thrash’n Roll!

Jesteś miłośnikiem muzy­ki rock­owej, lubisz brzmie­nie gitar, basu, perkusji, a w uszach wciąż masz słowa piosen­ki? Przyz­naj się, że gdy słysza­łeś ulu­bione utwory, cho­ci­aż na chwilę pojaw­iła się myśl, że też chci­ałbyś założyć zespół, zacząć kon­cer­tować i zdobyć sławę. Dzię­ki grze Thrash’n Roll od wydawnict­wa Game­fab­ri­ca (obec­nie Tai­lor Games) sta­je się to możli­we, spraw, aby twój zespół stał się leg­endą!

Leave a Comment