Tylko dokładne trafienia
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Szukaj w postach
Szukaj na stronach
Filtruj po kategoriach
Bez kategorii
e-Planszówka
Felieton
Gry dla dwóch
Gry ekonomiczne
Gry imprezowe
Gry jednoosobowe
Gry kafelkowe
Gry karciane
Gry kooperacyjne
Gry logiczne
Gry strategiczne
Kącik opowieści
Paski
Planszówkowa Lama
Recenzja
Relacja
TheFoTB prezentuje
Tiny Wooden Pieces
Top10
Unsorted
Up To 4 Players
Loading Quotes...

W cieniu tronu, intryga na salonach

W CIENIU TRONU to miej­sce, gdzie o wpły­wy na los nowe­go pań­stwa będzie wal­czy­ło dwóch do czte­rech gra­czy. Intry­gan­ci będą sta­ra­li się zapu­ścić swo­je nie­wi­dzial­ne ręce jak naj­głę­biej w struk­tu­rze pań­stwa i pocią­gać za sznur­ki na swo­ją korzyść. To nie czas na miłość, ani na woj­nę, lecz na wyra­fi­no­wa­ną grę na salonach.

Czytaj dalej...

Brains: Ogród japoński, pora na trochę orientu tej jesieni

Na dwo­rze coraz zim­niej, pogo­da jak­by chcia­ła zmu­sić do sie­dze­nia w domu. I tak mija już kolej­ny dzień z rzę­du. Poja­wia się tęsk­no­ta za wyj­ściem do ogro­du, gdzie moż­na się zre­lak­so­wać. Zająć się pie­lę­gna­cją roślin, strzy­że­niem traw­ni­ka, a póź­niej jesz­cze dłu­go sie­dzieć i roz­my­ślać, ocze­ku­jąc zakoń­cze­nia kolej­ne­go, wspa­nia­łe­go dnia. Nie­ste­ty jak już wspo­mnia­łem, pogo­da ostat­nio nas nie roz­piesz­cza, ale z pomo­cą przy­cho­dzą nam łami­głów­ki Bra­ins: Ogród japoń­ski. Cze­mu nie wyko­rzy­stać tego ponu­re­go cza­su na pro­jek­to­wa­nie ogro­du w sty­lu orientalnym?

Czytaj dalej...

Mitologia a planszówki (i nie tylko) cz. 1

Witaj­cie dro­dzy czy­tel­ni­cy. Tym wpi­sem, wraz z Mate­uszem, pra­gnie­my was prze­pro­wa­dzić po róż­no­rod­nych mito­lo­giach z uję­ciem ich w grach plan­szo­wych (i nie tyl­ko). Do mnie nale­ży zaszczyt pierw­sze­go tek­stu z tej serii. Wska­kuj­cie więc na sta­tek, bo za chwi­lę odbi­ja­my od brze­gu i prze­no­si­my się do magicz­nych krain!

Czytaj dalej...

Wariant solo – nowy trend, czy błędny pęd?

Wariant solo coraz czę­ściej gości wśród tytu­łów nowo­cze­snych gier plan­szo­wych. Czy jed­nak jest tak bar­dzo potrzeb­ny na naszych sto­łach? Co się kry­je za warian­tem solo? Jeśli zada­łeś sobie kie­dy­kol­wiek takie pyta­nia, chciał­bym podzie­lić się z Tobą moimi prze­my­śle­nia­mi na ten temat. Jeśli jed­nak nie zasta­na­wia­łeś się nad tym nigdy, to rów­nież zapra­szam do czy­ta­nia. A co mi tam, zapra­szam wszystkich!

Czytaj dalej...

Let’s Rock! Thrash’n Roll!

Jesteś miło­śni­kiem muzy­ki roc­ko­wej, lubisz brzmie­nie gitar, basu, per­ku­sji, a w uszach wciąż masz sło­wa pio­sen­ki? Przy­znaj się, że gdy sły­sza­łeś ulu­bio­ne utwo­ry, cho­ciaż na chwi­lę poja­wi­ła się myśl, że też chciał­byś zało­żyć zespół, zacząć kon­cer­to­wać i zdo­być sła­wę. Dzię­ki grze Thrash’n Roll od wydaw­nic­twa Game­fa­bri­ca (obec­nie Tailor Games) sta­je się to moż­li­we, spraw, aby twój zespół stał się legendą!

Czytaj dalej...