Tylko dokładne trafienia
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Szukaj w postach
Szukaj na stronach
Filtruj po kategoriach
Bez kategorii
e-Planszówka
Felieton
Gry dla dwóch
Gry ekonomiczne
Gry imprezowe
Gry jednoosobowe
Gry kafelkowe
Gry karciane
Gry kooperacyjne
Gry logiczne
Gry strategiczne
Kącik opowieści
Paski
Planszówkowa Lama
Recenzja
Relacja
TheFoTB prezentuje
Tiny Wooden Pieces
Top10
Unsorted
Up To 4 Players
Loading Quotes...

Dominion – Legenda powraca!

Tej gry chy­ba nie muszę przed­sta­wiać niko­mu, kto choć tro­chę zna rynek gier plan­szo­wych. Legen­dar­ny, przez wie­lu uzna­wa­ny za pierw­sze­go deck­bu­il­de­ra, zdo­byw­ca pre­sti­żo­wych nagród i posia­da­ją­cy rze­szę fanów na całym świe­cie Domi­nion, doświad­cza wła­śnie dru­gie­go życia. Wszyst­ko to zaś dzię­ki akcji na por­ta­lu Wspieram.to i wydaw­nic­twu Games Fac­to­ry Publi­shing. Z tej oka­zji posta­no­wi­łem napi­sać mini cykl recen­zji, w któ­rym pozna­cie Domi­nio­na wraz z dodat­ka­mi.

Czytaj dalej...

Martwa Zima – Gra Rozdroży

Ta Dam! Oto moja pierw­sza, wła­sno­ręcz­nie napi­sa­na recen­zja!

Na pierw­szy ogień posta­no­wi­łem rzu­cić przed wami dwa tema­ty, któ­rych połą­cze­nie jest ostat­nio nie­zwy­kle mod­ne i popu­lar­ne – chcia­ło­by się rzec „Win­ter is coming”. Zima wła­ści­wie już nade­szła, a wraz z nią przy­szły zom­bie i jest ich mro­wie! My musi­my zaś prze­żyć będąc na roz­dro­żach wybo­rów moral­nych – czy ucie­kać wraz z ran­nym, któ­ry tak napraw­dę jest tyl­ko dar­mo­zja­dem, czy może zosta­wić go na pastwę umar­la­ków, by same­mu mieć więk­szą szan­sę prze­ży­cia?

Panie i Pano­wie, przed Wami Mar­twa Zima: Gra roz­dro­ży.

Czytaj dalej...