Skip to content →

Author: deadwhite

62. Noc Planszówek w Bydgoszczy — Wywiad z Bartłomiejem “Jabbas” Chrobakiem

Dzisi­aj chce­my zaprezen­tować syl­wetkę oso­by, która tak naprawdę wprowadz­iła w Byd­goszczy gry plan­szowe z piwnic do salonów. Bohat­era, na którego lokalny świat graczy czekał. Bohat­era, którego potrze­bował. Twór­cę inic­jaty­wy znanej jako Noce Plan­szówek. Z okazji już 62. edy­cji mieliśmy okazję przeprowadzenia z nim wywiadu. Pry­wat­nie ojciec trój­ki dzieci, lokalny patri­o­ta i społecznik. Właś­ci­ciel Cen­trum Gier Pegaz – sklepu, klubu i wypoży­czal­ni w jed­nym. Przed Wami Bartłomiej “Jab­bas” Chrobak.

Leave a Comment

Warszawskie Targi Fantastyki 2/4 — wystawcy RPG

Naszym kole­jnym zadaniem po ogra­niu plan­szówek było sprawdze­nie stoisk RPG’owych. Cała nasza zało­ga ma sty­czność z kartą postaci oraz kostka­mi, ale co niek­tórzy z nas są weter­ana­mi w tym polu. Na szczęś­cie w tej kwestii nie było cza­su na nudę. Kil­ka stoisk, różne opinie, oraz wiele wrażeń złożonych w jeden tekst, do którego zapraszam.

Leave a Comment

Dominion — Legenda powraca!

Tej gry chy­ba nie muszę przed­staw­iać niko­mu, kto choć trochę zna rynek gier plan­szowych. Leg­en­darny, przez wielu uznawany za pier­wszego deck­buildera, zdoby­w­ca prestiżowych nagród i posi­ada­ją­cy rzeszę fanów na całym świecie Domin­ion, doświad­cza właśnie drugiego życia. Wszys­tko to zaś dzię­ki akcji na por­talu Wspieram.to i wydawnictwu Games Fac­to­ry Pub­lish­ing. Z tej okazji postanow­iłem napisać mini cykl recen­zji, w którym poz­na­cie Domin­iona wraz z dodatka­mi.

One Comment

Martwa Zima — Gra Rozdroży

Ta Dam! Oto moja pier­wsza, włas­noręcznie napisana recen­z­ja!

Na pier­wszy ogień postanow­iłem rzu­cić przed wami dwa tem­aty, których połącze­nie jest ostat­nio niezwyk­le modne i pop­u­larne — chci­ało­by się rzec “Win­ter is com­ing”. Zima właś­ci­wie już nadeszła, a wraz z nią przyszły zom­bie i jest ich mrowie! My musimy zaś przeżyć będąc na roz­drożach wyborów moral­nych — czy uciekać wraz z ran­nym, który tak naprawdę jest tylko dar­moz­ja­dem, czy może zostaw­ić go na past­wę umar­laków, by samemu mieć więk­szą szan­sę przeży­cia?

Panie i Panowie, przed Wami Mart­wa Zima: Gra roz­droży.

Leave a Comment