Tylko dokładne trafienia
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Szukaj w postach
Szukaj na stronach
Filtruj po kategoriach
Bez kategorii
e-Planszówka
Felieton
Gry dla dwóch
Gry ekonomiczne
Gry imprezowe
Gry jednoosobowe
Gry kafelkowe
Gry karciane
Gry kooperacyjne
Gry logiczne
Gry strategiczne
Kącik opowieści
Paski
Planszówkowa Lama
Recenzja
Relacja
TheFoTB prezentuje
Tiny Wooden Pieces
Top10
Unsorted
Up To 4 Players
Loading Quotes...

Pyrkon 2017 – relacja z największego konwentu fantastyki w Polsce!

Tytu­ło­wy Pyr­kon, potocz­nie rów­nież zwa­ny Ziem­nia­ko­nem, od lat bije rekor­dy w ilo­ści uczest­ni­ków. Co roku jest ich coraz wię­cej, gdzie jesz­cze kil­ka lat temu, licz­ba dwu­krot­nie się zwięk­sza­ła. Teraz jest to kil­ka­dzie­siąt tysię­cy osób sku­pio­nych na tere­nie Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów Poznań­skich. Orga­ni­za­cja tego wyda­rze­nia to nie lada wyczyn, więc jak tego­rocz­na edy­cja spraw­dza się na tle poprzed­nich lat?

Czytaj dalej...

Master of Orion: „Walka o władzę nad całą galaktyką.”

Przy­znam, że nie gra­łem w kom­pu­te­ro­wy odpo­wied­nik tej gry. Ot, dla cie­ka­wo­ści, zoba­czy­łem zapo­wiedź naj­now­szej czę­ści, a poza tym nie przy­ku­wa­łem do tego więk­szej uwa­gi. Moż­li­wość zawład­nię­cia nad galak­ty­ką i bra­nie udzia­łu w wal­ce jako jed­na z ras w kosmo­sie na tyle mnie zachę­ci­ła, że po tytuł się­gną­łem. Po genial­nej Obec­no­ści, któ­ra rów­nież dzia­ła się w kosmo­sie, dałem szan­sę kolej­nej kosmicz­nej plan­szów­ce. Było war­to ją dać? Zapra­szam do czy­ta­nia.

Czytaj dalej...

Great Western Trail: „Ranczerzy, krowy, skurczybyki!”

Pamię­ta­cie może takie­go jego­mo­ścia jak Luc­ky Luke? Tego, co wygry­wał w poje­dyn­ku rewol­we­ro­wym ze swo­im cie­niem. Wła­śnie seria z tym boha­te­rem naj­bar­dziej mi się koja­rzy z kli­ma­tem XIX wiecz­nej ame­ry­ki i grą. Tutaj nie będzie­my co praw­da poje­dyn­ko­wać się, a rywa­li­zo­wać ze sobą, jeśli cho­dzi o bycie naj­lep­szym sprze­daw­cą bydła. Dro­gi do zwy­cię­stwa są róż­ne, tyl­ko czy każ­da jest z nich sku­tecz­na? Zapra­szam do czy­ta­nia!

Czytaj dalej...

Obecność: „Jak przetrwać na Artemii?”

Przy­szłość. Rasa ludz­ka zwie­dza zakąt­ki galak­ty­ki i bada pla­ne­tę po pla­ne­cie. W pew­nym momen­cie jeden ze stat­ków tra­ci łącz­ność z bazą. Zosta­jesz wysła­ny na misję badaw­czo-ratun­ko­wą, aby spraw­dzić co się tam sta­ło i kogo moż­na jesz­cze oca­lić. Na pokła­dzie jesteś Ty, kil­ku Two­ich zna­jo­mych po fachu, oraz kapi­tan, któ­ry kie­ru­je stat­kiem. Wla­tu­jąc w atmos­fe­rę pla­ne­ty Arte­mia wszyst­kie sys­te­my wasze­go stat­ku pada­ją, a przed wami przez moment prze­my­ka postać o nie­zna­nym kształ­cie. Gdy już roz­bi­ja­cie się o zimo­wy teren, widzisz jak kapi­tan wysy­ła sygnał S.O.S, a następ­nie zosta­je roze­rwa­ny przez nie­zna­ną isto­tę. Ucie­kasz łazi­kiem razem z inny­mi. Wie­cie, że nie­zna­ny pre­da­tor polu­je. Czu­je­cie jego Obec­ność.

Czytaj dalej...

Bykon 2017 – Gołomp łapie konwentowego byka za rogi!

Dawno daw­no temu, w kujaw­sko-pomor­skiej kra­inie, za wio­cha­mi i za jezio­ra­mi było sobie mia­sto Byd­goszcz, co bar­dzo chcia­ło mieć swój kon­went, któ­ry nie będzie przy­no­sił wsty­du, a poka­że kla­sę. Mie­li­śmy Maskon 2013, któ­ry mimo luzu nie dał rady, zda­rzył się nawet Czwór­kon 2016, któ­ry… był, lecz dobry rok 2016 przy­niósł jesz­cze pierw­szy Bykon. Był on nadzie­ją na to, że w Byd­goszcz może mieć swój dopra­co­wa­ny kon­went. Po roku przy­cho­dzi tytu­ło­wa dru­ga edy­cja. Naj­prost­sze pyta­nie, jak było? Już śpie­szę się, aby odpo­wie­dzieć, tak­że zapra­szam!

Czytaj dalej...

Gra Pomyłek: „Jaką bronią elektromagnetyczną władał Janosik?”

A co by było, gdy­by­śmy zro­bi­li pro­stą kar­cian­kę quizo­wą? No, w sumie takich gier jest peł­no i nie są zbyt ory­gi­nal­nym pomy­słem, więc co wyjąt­ko­we­go moż­na zaofe­ro­wać? Ano to, że wła­ści­wą odpo­wie­dzią nie zawsze będzie ta praw­dzi­wa. A cza­sa­mi nawet nie ma odpo­wie­dzi. Więc co się jesz­cze zasta­na­wiasz?  Mów, że mia­sto Żywiec sły­nie z tequ­ili!

Czytaj dalej...

Ahoj, piraci! „Porty, skarby i tornada!”

Jesz­cze nie­daw­no toczy­li­śmy bitwę mor­ską z flo­tą hisz­pań­ską w Bitwa o Tor­tu­gę, a teraz wypły­wa­my na morze kara­ib­skie. Spra­gnie­ni bogac­twa pły­nie­my z wyspy do wyspy, zbie­ra­jąc skar­by na nasz okręt. Nie­ste­ty, nie tyl­ko nasz sta­tek się zain­te­re­so­wał boga­tą oko­li­cą, ale rów­nież i inni pira­ci. A do tego na morzu panu­je tor­na­do mogą­ce pochło­nąć nasze skar­by! Nie ma cza­su do stra­ce­nia, peł­ne żagle, wy par­szy­we łachu­dry i w dro­gę!

Czytaj dalej...

Car Cards : Taksówka, Znak Stopu, Ciężarówka, punkt!

Kiedy byłem brzdą­cem naj­czę­ściej jeź­dzi­łem do innych miast auto­bu­sa­mi i pocią­ga­mi. Tak, jak tych pierw­szych nie tra­wi­łem wręcz przez cho­ro­bę loko­mo­cyj­ną, tak te dru­gie uwiel­bia­łem. Acz­kol­wiek z dru­giej stro­ny, takie podró­że potra­fi­ły się dłu­żyć i po prze­czy­ta­niu krót­kiej baj­ki szu­ka­ło się dla sie­bie zaję­cia. Co może pod­po­wia­dać umysł dziec­ka? „Patrz się w szy­bę i szu­kaj cze­goś cie­ka­we­go.” Na takim oglą­da­niu moż­na było spę­dzić godzi­ny i o tym jest powyż­sza gra.

Czytaj dalej...