Tylko dokładne trafienia
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Szukaj w postach
Szukaj na stronach
Filtruj po kategoriach
Bez kategorii
e-Planszówka
Felieton
Gry dla dwóch
Gry ekonomiczne
Gry imprezowe
Gry jednoosobowe
Gry kafelkowe
Gry karciane
Gry kooperacyjne
Gry logiczne
Gry strategiczne
Kącik opowieści
Paski
Planszówkowa Lama
Recenzja
Relacja
TheFoTB prezentuje
Tiny Wooden Pieces
Top10
Unsorted
Up To 4 Players
Loading Quotes...

Boss Monster: Następny Poziom – Nowe Podziemia, stare zwyczaje

Każdy z nas grał kie­dyś w gry plat­for­mo­we, któ­re teraz moż­na zali­czyć do kate­go­rii retro. Tak, cho­dzi mi wła­śnie o te wszyst­kie przy­go­dów­ki pokro­ju Mario, Kapi­ta­na Pazu­ra czy też Soni­ca, gdzie pro­ta­go­ni­ści upar­cie muszą iść w pra­wo. Bo prze­cież w lewo idą tyl­ko mię­cza­ki… Na koń­cu każ­dej przy­go­dy zawsze musiał stać Boss, z któ­rym przyj­dzie nam wal­czyć. A co jeże­li to wła­śnie Bos­so­wie są głów­ny­mi boha­te­ra­mi? Tę wła­śnie sza­lo­ną kon­wen­cję chcą prze­ka­zać nam John­ny i Chris O’Neylowie w grze Boss Mon­ster.

Czytaj dalej...

Wygnańcy: Oblężenie – Obronimy to miasto?

W grach plan­szo­wych liczy się wie­le aspek­tów. Przy­stęp­ność zasad, kli­mat, wyko­na­nie, cena oraz gry­wal­ność. Czę­sto kie­ru­je­my się tymi kry­te­ria­mi pod­czas wybie­ra­nia nowej plan­szów­ki. Czy moż­na jed­nak doce­nić tytu­ły, któ­re wszyst­kich tych cech nie speł­nia­ją, ale za pozo­sta­łe dosta­ją naj­wyż­szą notę? Prze­ko­na­my się tego na przy­kła­dzie Wygnań­ców: Oblę­że­nie od wydaw­nic­twa Offi­ci­na Mon­stro­rum.

Czytaj dalej...

Twilight Imperium – Pierwsze (i zdecydowanie nie ostatnie) starcie!

Chyba naj­bar­dziej lubia­nym prze­ze mnie typem gier plan­szo­wych są wła­śnie stra­te­gie, dla­te­go też przy­szło mi zmie­rzyć się z dłu­go­let­nim ido­lem milio­nów, a mia­no­wi­cie Twi­li­ght Impe­rium od wydaw­nic­twa Fan­ta­sy Fli­ght Games.
Naj­więk­sza grat­ka jest fakt, iż poje­dyn­cza roz­gryw­ka może trać nawet osiem godzin… a dodat­ko­wo mak­sy­mal­ny czas poda­wa­ny na róż­nych forach wska­zu­je na to, że nie jest to też gór­na poprzecz­ka.

Czytaj dalej...