Generic selectors
Tylko dokładne trafienia
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Szukaj w postach
Szukaj na stronach
Filtruj po kategoriach
Bez kategorii
e-Planszówki
Felieton
Gry dla dwóch
Gry ekonomiczne
Gry imprezowe
Gry jednoosobowe
Gry kafelkowe
Gry karciane
Gry kooperacyjne
Gry logiczne
Gry strategiczne
Kącik opowieści
Paski
Planszówkowa Lama
Recenzja
Relacja
TheFoTB prezentuje
Tiny Wooden Pieces
Top10
Unsorted
Up To 4 Players
Loading Quotes...

Rejs, czyli M/S Batory wyrusza w podróż!

Bato­ry nie był zwykłym statkiem” – tak zaczy­na się krót­ki rys his­to­ryczny pol­skiego transat­lantyku, zamieszc­zony w instrukcji do gry. Spełnie­nie marzeń o pol­skiej ban­derze kur­su­jącej między Gdynią a Nowym Yorkiem nastąpiło w 1936 roku, gdy M/S Bato­ry wszedł do służ­by. Stanow­ił ucieleśnie­nie pięk­na i bogact­wa epo­ki między­wo­jen­nej i przeszedł do his­torii jako leg­en­da. Ten właśnie sym­bol Fil­ip Miłuńs­ki postanow­ił wyko­rzys­tać przy tworze­niu gry detek­ty­wisty­cznej. Tym razem szukamy złodzie­ja, który pozbaw­ia pozostałych pasażerów statku ich dro­go­cen­noś­ci. Wyjdźmy więc na morza i oceany!

Parostatkiem w piękny rejs

Przy pier­wszym otwar­ciu pudeł­ka z grą zach­wyceni będą nie tylko gracze-artyś­ci, do których prze­maw­ia staranne wyko­nanie ele­men­tów gry, ale również zapaleni mod­e­larze, gdyż samo złoże­nie plan­szy – trójpokład­owego statku — wyma­ga skupi­enia i pra­cy w zes­pole. Ory­gi­nal­ność pomysłu wyko­na­nia plan­szy rekom­pen­su­je czas, jaki jest potrzeb­ny do pier­wszego rozłoże­nia gry, bowiem wynosi on około 20 min­ut. Dla pocieszenia, przy każdej kole­jnej nowej par­tii ustaw­ie­nie statku to kwes­t­ia 5 min­ut. Mod­el skła­da się z trzech poziomów, najwyższy stanowi taras widokowy, a na pozostałych dwóch zna­j­du­ją się prz­eróżne pomieszczenia użytkowe np. kaju­ty, bib­liote­ki i sklepy.

Poszukiwany, poszukiwana

Złodzie­ja szu­ka się pośród 13 postaci – pasażerów oraz członków zało­gi. Każdy z nich posi­a­da charak­terysty­czne cechy takie jak płeć, przedzi­ał wiekowy, funkc­ja, a także zna­j­du­je się w określonym miejs­cu plan­szy. Na pod­staw­ie danych zbier­anych od pozostałych uczest­ników gry możli­we jest elim­i­nowanie kole­jnych postaci.

Jed­nak jak znaleźć tę właś­ci­wą? Kar­ty postaci roz­da­je się między graczy tak, aby zawsze pozostała tylko jed­na. Kluczem do znalezienia złodzie­ja, oprócz wiedzy o swoich włas­nych kar­tach postaci,są losowane kar­ty dochodzenia. Wśród nich znaleźć moż­na takie, przy pomo­cy których może­my zapy­tać o wiek, płeć, a także rolę lub rozmieszcze­nie osób zna­j­du­ją­cych się w danych pomieszczeni­ach okrę­tu. Przykład­owo moż­na dowiedzieć się, czy prze­ci­wnik posi­a­da jakieś postaci w bib­liotece. Jeśli nasze przy­puszczenia się potwierdzą, wów­czas może­my wye­lim­i­nować kole­jnego z 13 bohaterów. Kartą wprowadza­jącą więcej kom­p­likacji jest licz­ba, bowiem należy użyć ją w połącze­niu z inną dostęp­ną, czyli przykład­owo: ile osób płci męskiej posi­a­da prze­ci­wnik.

Wróg jest wszędzie

Ciekawą postacią są papu­gi, bowiem należą do zało­gi jako pupile kap­i­tana, jed­nak są zarówno płci męskiej i żeńskiej oraz nie posi­ada­ją określonego wieku. Żeby ułatwić grac­zom poszuki­wa­nia wszys­tkie cechy postaci są wyp­isane na kar­cie dochodzenia, dzię­ki której moż­na szukać złodzie­ja. Mamy bard­zo dużo miejs­ca na notat­ki, jed­nak jest ona za duża w porów­na­niu do małej zasłon­ki, zatem skutecznie trze­ba ukry­wać przed prze­ci­wnika­mi swo­je wnios­ki.

Oprócz kart postaci oraz dochodzeń zestaw do gry zaw­iera również kar­ty wydarzeń, gdzie wymienione są różne czyn­noś­ci, jakie gracz może wykon­ać pod­czas roz­gry­w­ki, w celu uzyska­nia dodatkowych punktów.Punkty zamienić moż­na na kar­ty dochodzenia, a im więcej kart dochodzenia, tym więcej możli­woś­ci do zadawa­nia szczegółowych pytań. W danej rundzie gracz ma 4 punk­ty do wyko­rzys­ta­nia w ruchu posta­ci­a­mi na plan­szy, przy czym 1 punkt pozwala na prze­sunię­cie do sąsied­niego pomieszczenia. Możli­we jest również przemieszczanie pode­jrzanych po różnych poziomach statku, co spraw­ia, że plan­sza 3D jest jeszcze bardziej atrak­cyj­na. Oczy­wiś­cie każdy gracz możne prze­suwać dowol­ną postacią 😊

Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz

Zadane pyta­nia i odpowiedzi są jawne dla wszys­t­kich graczy, a jako kole­jny ruch ma gracz, który odpowiadał na pytanie. Wyni­ka z tego, że zawsze zada­je­my pytanie tej samej oso­bie, by zachować kole­jność roz­gry­w­ki. Zakończe­nie gry następu­je w chwili, gdy jeden z graczy obstawi pode­jrzanego i jego typ zgadza się z ukry­tą kartą. Jeśli się pomylił, wów­czas gra trwa dalej, a on jedynie odpowia­da na pyta­nia pozostałych graczy.

13 postaci a 12 fig­urek postaci? Tutaj autorzy gry postanow­ili utrud­nić zagad­kę, tworząc wspól­ną fig­urkę dla kap­i­tana i papug.

Pod­sumowu­jąc, gra nada­je się raczej dla graczy, którzy lubią ele­men­ty detek­ty­wisty­czne oraz  choć trochę mieli do czynienia z plan­szówka­mi, gdyż zarówno dłu­gi czas zapoz­nawa­nia się z zasada­mi, jak i samej roz­gry­w­ki mogą zniechę­cać żół­todziobów. Opis dla graczy powyżej 12 lat jest adek­wat­ny dla roz­gry­w­ki, gdyż sama gra wyma­ga inten­sy­wnego myśle­nia i dużej iloś­ci skupi­enia. Obec­ność 13 postaci spraw­ia, że ilość osób w roz­gry­w­ce ogranic­zona jest do 4, jed­nak za powodze­niem możn­a­by zagrać w 6 osób (2x6+1 kar­ta postaci umożli­wia taką kon­fig­u­rację). Sama gra została przeze mnie nazwana pły­wa­jącą wer­sją­Cludea 3D ze wzglę­du na detek­ty­wisty­czne sko­jarzenia, która w dodatku pro­mu­je his­torię pol­skiej żeglu­gi, ze wzglę­du na obec­ność w instrukcji rysu his­to­rycznego Batorego. Z powodze­niem gra może stanow­ić gdyńs­ki pro­dukt eksportowy, opraw­iony w grafikę z najwyższej pół­ki.

Zale­ty:

  • Oprawa graficz­na,
  • Plan­sza 3D,
  • Ciekawy pomysł pro­mu­ją­cy his­torię żeglu­gi,
  • Nie moż­na się nudz­ić, każ­da roz­gry­wka jest inna,
  • Wer­s­ja anglo­języ­cz­na – możli­wość pro­mocji Pol­s­ki na świecie.

 

Wady:

  • Za małe zasłonki/ za duże kar­ty dochodzenia,
  • Więk­sza pula kart wydarzeń.

 

Dziękujemy wydawnictwu Granna za egzemplarz do recenzji!