Tylko dokładne trafienia
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Szukaj w postach
Szukaj na stronach
Filtruj po kategoriach
Bez kategorii
e-Planszówka
Felieton
Gry dla dwóch
Gry ekonomiczne
Gry imprezowe
Gry jednoosobowe
Gry kafelkowe
Gry karciane
Gry kooperacyjne
Gry logiczne
Gry strategiczne
Kącik opowieści
Paski
Planszówkowa Lama
Recenzja
Relacja
TheFoTB prezentuje
Tiny Wooden Pieces
Top10
Unsorted
Up To 4 Players
Loading Quotes...

Black Monk na Pyrkonie!

Już nie­ba­wem kolej­na odsło­na Pyr­ko­nu. Black Monk jak co roku nie prze­ga­pi oka­zji, by zaofe­ro­wać jak naj­wię­cej uczest­ni­kom impre­zy odby­wa­ją­cej się w rodzi­mym dla wydaw­nic­twa mie­ście!

W tym roku Black Monk wią­że się z plan­szów­ko­wą stro­ną Festi­wa­lu jesz­cze sil­niej niż dotych­czas – wydaw­nic­two zosta­ło ofi­cjal­nym spon­so­rem Games Roomu na Pyr­ko­nie! Ponad­to na tego­rocz­ną listę Pyr­kon Pole­ca tra­fi­ło kil­ka tytu­łów Black Mon­ka – Rosyj­ska Rulet­ka: Mistrzo­stwa Świa­ta, Munch­kin Panic i Munch­kin w róż­nych odsło­nach tema­tycz­nych – Ste­am­punk i Super!

W tym roku Black Monk da Wam co naj­mniej kil­ka napraw­dę dobrych powo­dów do odwie­dze­nia ich sto­iska. Czy nazwi­ska John Kova­lic, Ralph Hor­sley i Way­ne Ray­nolds coś Wam mówią? Powin­ny – cała trój­ka to rysow­ni­cy ści­śle zwią­za­ni z gra­mi! Pierw­szy zna­ny jest przede wszyst­kim z prac przy serii Munch­kin, dzie­ła dwóch kolej­nych zdo­bią mię­dzy inny­mi takie tytu­ły jak Magic: The Gathe­ring czy Dun­ge­ons and Dra­gons! Pyr­kon nie będzie jedy­nie oka­zją do zdo­by­cia ich auto­gra­fów czy rysun­ków – dzię­ki Black Mon­ko­wi będzie­cie mogli wziąć udział w spo­tka­niu autor­skim z Joh­nem Kova­li­cem i w pro­wa­dzo­nych przez nie­go warsz­ta­tach!

Ponad­to na sto­isku będzie­cie mie­li oka­zję zoba­czyć i zagrać w kil­ka naj­now­szych tytu­łów wydaw­nic­twa. Zagraj­cie w Munch­ki­na Pani­ca i prze­ko­naj­cie się, jak dzia­ła­ją kli­mat, humor i pod­łość tej kul­to­wej kar­cian­ki, kie­dy wrzu­cić ją w nowe ramy mecha­nicz­ne, dodać plan­szę i zmu­sić gra­czy do koope­ra­cji!

Pyr­kon to rów­nież impre­za, na któ­rej od wie­lu lat gra­cze wal­czą o tytuł Mistrza Pol­ski w Munch­ki­na. Tak­że tym razem nie zabrak­nie tur­nie­jów dla zaawan­so­wa­nych i począt­ku­ją­cych. Oprócz tego wydaw­nic­two zapla­no­wa­ło jesz­cze tur­nie­je w VuDu i Rosyj­ską Rulet­kę!

Black Mon­ka na Pyr­ko­nie znaj­dzie­cie wszę­dzie tam, gdzie dobre gry! W hali wystaw­ców, na liście Pyr­kon Pole­ca i w Games Roomie, któ­re­go jest spon­so­rem.

Aleris

Moja przygoda z grami planszowymi zaczęła się już we wczesnej młodości, gdyż w wieku lat siedmiu zacząłem z tatą odkrywać tajniki szachów, Grzybobrania, Eurobiznesu (na którym w końcu każdy się wychował), itp. Powoli przerzuciliśmy się na bardziej zaawansowane jak na lata 90-te produkty firmy MB Parker. Operacja, Upiorne Zamczysko czy Pułapka na myszy do dnia dzisiejszego kurzą się na strychu. Później w moim sercu miejsce dla siebie znalazły RPG-i. Przez długi czas nie myślałem o powrocie do zwykłych gier planszowych. Wszystko zmieniło się, gdy urzekł mnie opis gry pod tytułem Munchkin... Bez dłuższego zastanawiania się zainwestowałem w tę pozycję i tak bardzo wciągnęła moich znajomych - nie raz skracaliśmy sesję, ażeby tylko trochę popsuć sobie nawzajem krwi przy zdobywaniu skarbów i poziomów. Następne wydarzenia potoczyły się niemalże lawinowo. Noc Planszówek organizowana przez Centrum Gier Pegaz, wciągnięcie znajomych... Od zakupu Munchkina mijają niespełna 3 lata. Dziś już wiem czym są gry kooperacyjne, co mi się w grach podoba, a co nie.

Kiedy przyjaciel zapytał mnie czy chcę uczestniczyć w projekcie The Fellowship of the Board (choć jeszcze się tak nie nazywał) nie miałem najmniejszych wątpliwości. Zabrałem ciężki wolumin księgi zaklęć i ruszyłem by wesprzeć dawnego towarzysza.