Tylko dokładne trafienia
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Szukaj w postach
Szukaj na stronach
Filtruj po kategoriach
Bez kategorii
e-Planszówka
Felieton
Gry dla dwóch
Gry ekonomiczne
Gry imprezowe
Gry jednoosobowe
Gry kafelkowe
Gry karciane
Gry kooperacyjne
Gry logiczne
Gry strategiczne
Kącik opowieści
Paski
Planszówkowa Lama
Recenzja
Relacja
TheFoTB prezentuje
Tiny Wooden Pieces
Top10
Unsorted
Up To 4 Players
Loading Quotes...

Koniec z Talizmanem? – O rozłące FFG i GamesWorkshop

Pora poca­ło­wać kil­ka zna­jo­mych tytu­łów na do widze­nia, bowiem dro­gi GW oraz FFG się roz­cho­dzą. Koniec z tur­nie­jo­wa­niem oraz wyda­wa­niem dobrych tytu­łów m.in. Tali­zman: Magia i Miecz. Jak wła­ści­wie do tego doszło?

Od 2008 roku byli­śmy świad­ka­mi pięk­nie kwit­ną­ce­go soju­szu mię­dzy tymi dwie­ma potęż­ny­mi wydaw­ni­czy­mi fir­ma­mi. Z jed­nej stro­ny były boga­te w licen­cje i moż­li­wo­ści zwią­za­ne z wyda­wa­niem gier plan­szo­wych, a z dru­giej wie­le licen­cji oraz maje­sta­tycz­ne figur­ki do gier bitew­nych. Owo­ca­mi wspól­nej pra­cy FFG i GW moż­na było się cie­szyć, a szcze­gól­nie gra­mi taki­mi, jak Tali­zman: Magia i Miecz, War­ham­mer 40k Pod­bój, Cha­os w Sta­rym Świe­cie oraz mój ulu­bio­ny Anioł śmier­ci. Wyda­wa­nie cza­sa­mi sta­rych tytu­łów w nowym wyda­niu jak naj­bar­dziej dzia­ła­ło, a skar­biec Skne­ru­sa McKwa­cza mógł­by się nie­źle wypeł­nić, gdy­by do nie­go tra­fia­ły przy­cho­dy z wszyst­kich plan­szó­wek i dodat­ków wyda­wa­nych przez minio­ne 8 lat. U nas rolę tłu­ma­cza i wydaw­cy spra­wu­ją­ce­go pie­czę nad tytu­ła­mi FFG jest Galak­ta. Zapew­ne będzie musia­ła się usto­sun­ko­wać do powyż­szych infor­ma­cji i usu­nąć dużą część swo­ich zbio­rów… co gor­sza, popu­lar­nych i dobrych zbio­rów.

Wg ofi­cjal­ne­go arty­ku­łu ze stro­ny FFG 28 lute­go 2017 roku będzie­my musie­li się poże­gnać z poniż­szy­mi tytu­ła­mi:

• Black Cru­sa­de
• Blo­od Bowl: Team Mana­ger
• Cha­os in the Old World
• Cha­os Marau­ders
• Dark Here­sy
• Dark Here­sy Second Edi­tion
• Death­watch
• For­bid­den Stars
• Fury of Dra­cu­la
• Only War
• Relic
• Rogue Tra­der
• Spa­ce Hulk: Death Angel
• Tali­sman
• War­ham­mer: Diskwars
• War­ham­mer Fan­ta­sy Role­play
• War­ham­mer: Inva­sion The Card Game
• War­ham­mer Quest: The Adven­tu­re Card Game
• War­ham­mer 40,000: Conqu­est

Co tu dużo gadać, kto chce jesz­cze skom­ple­to­wać ulu­bio­ne gry, powi­nien już teraz zbie­rać pie­nią­dze, gdyż dal­szy los tych tytu­łów jest aktu­al­nie nie­zna­ny. Może wró­cą kie­dyś w nowej for­mie, może nigdy… to los i być może Bogo­wie Cha­osu zde­cy­du­ją.

Z naj­więk­szą jed­nak krzyw­dą spo­tka­ją się gra­cze LCG zwa­ne­go War­ham­mer 40000: Pod­bój, już po tego­rocz­nych mistrzo­stwach świa­ta nie wyj­dą żad­ne zesta­wy tur­nie­jo­we do tego tytu­łu.
Co cie­ka­we, zesta­wy po mistrzo­stwach świa­ta były zapo­wie­dzia­ne i aktu­al­nie są anu­lo­wa­ne, skąd więc taka nagła zmia­na pla­nów? Wia­do­mo było, że umo­wa GW/FFG mia­ła skoń­czyć się w 2017 roku, ale zapo­wiedź póź­niej­szych dodat­ków do Pod­bo­ju może wska­zy­wać, iż jesz­cze chwi­lę temu pla­no­wa­li prze­dłu­żyć umo­wę, aż tu nagle swo­iste­go rodza­ju „nagła śmierć”. Wie­my jed­no, dzi­siaj nie jest Pri­ma Apri­lis (spraw­dza­łem), więc trze­ba pogo­dzić się z tą wia­do­mo­ścią i zacząć zbie­rać kasę, bo cza­su mało…

Artur

Mam na imię Artur. Planszòwkami zagrywam się od 8 lat, bo jakoś tak czas przy nich szybciej leci... No wiecie: Wpadłem na chwile, zostałem na dłużej, a teraz mówią do mnie: "szybciej, bo czekam na swoją turę!". Preferuję gry kooperacyjne i kolekcjonerskie gry figurkowe.

Do moich zainteresowań wchodzą też komiksy o amerykańskich superbohaterach, fantastykaoraz anime.