Skip to content →

Koniec z Talizmanem? — O rozłące FFG i GamesWorkshop

Pora pocałować kil­ka zna­jomych tytułów na do widzenia, bowiem dro­gi GW oraz FFG się roz­chodzą. Koniec z turniejowaniem oraz wydawaniem dobrych tytułów m.in. Tal­iz­man: Magia i Miecz. Jak właś­ci­wie do tego doszło?

Od 2008 roku byliśmy świad­ka­mi pięknie kwit­nącego sojuszu między tymi dwiema potężny­mi wydawniczy­mi fir­ma­mi. Z jed­nej strony były bogate w licenc­je i możli­woś­ci związane z wydawaniem gier plan­szowych, a z drugiej wiele licencji oraz majes­taty­czne fig­ur­ki do gier bitewnych. Owoca­mi wspól­nej pra­cy FFG i GW moż­na było się cieszyć, a szczegól­nie gra­mi taki­mi, jak Tal­iz­man: Magia i Miecz, Warham­mer 40k Pod­bój, Chaos w Starym Świecie oraz mój ulu­biony Anioł śmier­ci. Wydawanie cza­sa­mi starych tytułów w nowym wyda­niu jak najbardziej dzi­ałało, a skar­biec Sknerusa McKwacza mógł­by się nieźle wypełnić, gdy­by do niego trafi­ały przy­chody z wszys­t­kich plan­szówek i dodatków wydawanych przez min­ione 8 lat. U nas rolę tłu­macza i wydaw­cy sprawu­jącego pieczę nad tytuła­mi FFG jest Galak­ta. Zapewne będzie musi­ała się usto­sunkować do powyższych infor­ma­cji i usunąć dużą część swoich zbiorów… co gorsza, pop­u­larnych i dobrych zbiorów.

Wg ofic­jal­nego artykułu ze strony FFG 28 lutego 2017 roku będziemy musieli się pożeg­nać z poniższy­mi tytuła­mi:

• Black Cru­sade
• Blood Bowl: Team Man­ag­er
• Chaos in the Old World
• Chaos Maraud­ers
• Dark Heresy
• Dark Heresy Sec­ond Edi­tion
• Death­watch
• For­bid­den Stars
• Fury of Drac­u­la
• Only War
• Rel­ic
• Rogue Trad­er
• Space Hulk: Death Angel
• Tal­is­man
• Warham­mer: Diskwars
• Warham­mer Fan­ta­sy Role­play
• Warham­mer: Inva­sion The Card Game
• Warham­mer Quest: The Adven­ture Card Game
• Warham­mer 40,000: Con­quest

Co tu dużo gadać, kto chce jeszcze skom­ple­tować ulu­bione gry, powinien już ter­az zbier­ać pieniądze, gdyż dal­szy los tych tytułów jest aktu­al­nie niez­nany. Może wrócą kiedyś w nowej formie, może nigdy… to los i być może Bogowie Chao­su zde­cy­du­ją.

Z najwięk­szą jed­nak krzy­wdą spotka­ją się gracze LCG zwanego Warham­mer 40000: Pod­bój, już po tegorocznych mis­tr­zost­wach świa­ta nie wyjdą żadne zestawy turniejowe do tego tytułu.
Co ciekawe, zestawy po mis­tr­zost­wach świa­ta były zapowiedziane i aktu­al­nie są anu­lowane, skąd więc taka nagła zmi­ana planów? Wiado­mo było, że umowa GW/FFG miała skończyć się w 2017 roku, ale zapowiedź późniejszych dodatków do Pod­bo­ju może wskazy­wać, iż jeszcze chwilę temu planowali przedłużyć umowę, aż tu nagle swois­tego rodza­ju „nagła śmierć”. Wiemy jed­no, dzisi­aj nie jest Pri­ma Aprilis (sprawdza­łem), więc trze­ba pogodz­ić się z tą wiado­moś­cią i zacząć zbier­ać kasę, bo cza­su mało…

Artur

Mam na imię Artur. Planszòwkami zagrywam się od 8 lat, bo jakoś tak czas przy nich szybciej leci... No wiecie: Wpadłem na chwile, zostałem na dłużej, a teraz mówią do mnie: "szybciej, bo czekam na swoją turę!". Preferuję gry kooperacyjne i kolekcjonerskie gry figurkowe.

Do moich zainteresowań wchodzą też komiksy o amerykańskich superbohaterach, fantastykaoraz anime.

Published in Felieton