Tylko dokładne trafienia
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Szukaj w postach
Szukaj na stronach
Filtruj po kategoriach
Bez kategorii
e-Planszówka
Felieton
Gry dla dwóch
Gry ekonomiczne
Gry imprezowe
Gry jednoosobowe
Gry kafelkowe
Gry karciane
Gry kooperacyjne
Gry logiczne
Gry strategiczne
Kącik opowieści
Paski
Planszówkowa Lama
Recenzja
Relacja
TheFoTB prezentuje
Tiny Wooden Pieces
Top10
Unsorted
Up To 4 Players
Loading Quotes...

Zapraszamy na Copernicon 2016 ;)

Zapra­sza­my na Festi­wal Fan­ta­sty­ki Coper­ni­con w Toru­niu! Coper­ni­con to trzy­dnio­we wyda­rze­nie, odby­wa­ją­ce się w dniach 16–19 wrze­śnia na toruń­skiej sta­rów­ce, skie­ro­wa­ne do miło­śni­ków lite­ra­tu­ry, gier, popkul­tu­ry i fan­ta­sty­ki w naj­róż­niej­szych posta­ciach! Coś dla sie­bie znaj­dą tutaj miło­śni­cy ksią­żek, fil­mów, seria­li, gier wideo oraz plan­szo­wych. W pro­gra­mie nie zabrak­nie pre­lek­cji lite­rac­kich, popu­lar­no-nauko­wych i popkul­tu­ral­nych, warsz­ta­tów, pane­li dys­ku­syj­nych, kon­cer­tów i poka­zów. Uli­ca­mi mia­sta przej­dzie pochód cosplay­erów, w Cen­trum Sztu­ki Współ­cze­snej odbę­dą się wyjąt­ko­we Fan­ta­stycz­ne Tar­gi Popkul­tu­ry, na któ­re wstęp jest dar­mo­wy – oprócz zaku­pów, znaj­do­wać się w nich będzie tak­że Game­sro­om – miej­sce, w któ­rym będzie moż­na bez­płat­nie wypo­ży­czyć i zagrać w gry plan­szo­we czy kar­cia­ne. Na Coper­ni­co­nie będzie­cie mie­li tak­że oka­zję zagrać w gry video, lar­py i RPG.
Ser­decz­nie zapra­sza­my do odwie­dze­nia Festi­wa­lu nie tyl­ko ludzi zaj­mu­ją­cych swój czas gra­mi i fan­ta­sty­ką od wie­lu lat ale tak­że wszyst­kich nie­dziel­nych gra­czy jak i oso­by, któ­re chcia­ły­by doświad­czyć cze­goś nowe­go i posze­rzyć swą wie­dzę i zain­te­re­so­wa­nia. Poza atrak­cja­mi dla fanów kon­kret­nych zagad­nień impre­za ofe­ru­je set­ki godzin pro­gra­mu zacze­pia­ją­ce­go o dzie­siąt­ki tematyk

Wię­cej infor­ma­cji na:

www.copernicon.pl

Siedem

Ostatni z legendarnej rasy Adminów...
Czarodziej-Mechanik i egzorcysta drukarek...
Pytacie dlaczego Siedem? Odpowiedź jest prosta, bo Osiem było już zajęte...
Dużo planszówkuje, klepie na komputerze i nadużywa wielokropka... czasem udaje mu się napisać recenzję.