Generic selectors
Tylko dokładne trafienia
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Szukaj w postach
Szukaj na stronach
Filtruj po kategoriach
Bez kategorii
e-Planszówki
Felieton
Gry dla dwóch
Gry ekonomiczne
Gry imprezowe
Gry jednoosobowe
Gry kafelkowe
Gry karciane
Gry kooperacyjne
Gry logiczne
Gry strategiczne
Kącik opowieści
Paski
Planszówkowa Lama
Recenzja
Relacja
TheFoTB prezentuje
Tiny Wooden Pieces
Top10
Unsorted
Up To 4 Players
Loading Quotes...

Gold nie poszedł na marne – Boss Monstera: Niezbędnik Bohatera

Boss Mon­ster przy­cią­ga prostą mechaniką, ciekawym pomysłem oraz humorem skierowanym do naszej braci geeków. Przedłuże­niem tej trady­cji jest właśnie nowy mały dodatek to tego tytułu nastaw­iony na „wyek­spe­nie” naszych dziel­nych punk­tów zwycięst­wa poszuki­waczy przygód.

Tak jak wcześniej zdoby­wanie punków zabi­janie bohaterów nie było wielkim wyzwaniem i nawet najwyższy poziom roz­gry­w­ki doprowadzał do śmier­ci, które­goś z graczy raczej rzad­ko. Tak dodatek przemienia kochanych Mario w Mario po dużym grzy­bie. Około połowa śmi­ałków prze­by­wa­ją­cych w wiosce będzie wyposażonych w narzędzia prawdzi­wego zniszczenia. Wśród tych przed­miotów zna­jdziemy takie dające: bonusy do ataku, dodatkowe niszczące zdol­noś­ci, wspar­cie dla innych wojaków, psu­cie lochów, itd.

Mechani­ka

Dodany został tylko prosty sys­tem przy­dziela­nia przed­miotów bohaterom, resz­ta gry pozostała taka sama, lecz zde­cy­dowanie częś­ciej będziemy brać pod uwagę możli­wość poz­abi­ja­nia resz­ty graczy nad opcję zdoby­cia 10 punk­tów. W pod­sta­wowej wer­sji gry raczej rzad­ko stosowało się taką tak­tykę, ter­az tę ścieżkę moż­na bard­zo dobrze wyko­rzys­tać… Dodatkowo, w ramach nagrody za zma­gania się z cwa­ni­aka­mi plą­dru­ją­cy­mi Two­je lochy będziesz mógł w przyszłoś­ci użyć efek­tu zdobytego od niego przed­mio­tu. Najczęś­ciej by wpłynąć na nieko­rzyść innych graczy!

Wyko­nanie, kli­mat, cena itemków

Wyko­nanie pozosta­je takie same (czyli koszulku­je­my i tak), a kli­macik jak najbardziej zachowany. Szczegól­ną uwagę przykuwa pudełko na wzór opakowa­nia gier na mini kon­sole nin­ten­do (ndsy i inne), jest to olbrzy­mi plus i każde­mu geekowi sprawi wiele zad­owole­nia. Na pozy­tyw idzie też fakt, że kar­ty nie pow­tarza­ją się, czyli dosta­je­my, aż 20 bard­zo ciekawych, ocieka­ją­cych naw­iąza­ni­a­mi, kart (bada­j­cie: Świę­ty granat ręczny!). Dosta­je­my też kil­ka kom­nat i czarów, ale tutaj wiele roz­wodz­ić się nie trze­ba. Po pros­tu rozsz­erza­ją odrobinę tal­ie pod­sta­wowe. Cena dodatku jest na tyle mała, że moż­na wejść do sklepu, zobaczyć, że gra stoi na półce i ją wziąć.

Dodatek i granie na 5 osób

W pod­staw­ce nie było z tym prob­le­mu, w dodatku za to będziemy potrze­bować spec­jal­nego home rule’a: Gdy skończy się talia bohaterów, podlicza­my ile kto ma ran i punk­tów zwycięst­wa (zapisu­je­my na kartce, podlicza­my kostkami/counterkami), następ­nie zbier­amy kar­ty, tasu­je­my i tworzymy nową tal­ię (jak w instrukcji). Po czym kon­tynu­u­je­my roz­gry­wkę, przy czym kar­ty wskrzesza­jące i usuwa­jące bohaterów z toru punk­tacji gracza przes­ta­ją dzi­ałać do koń­ca roz­gry­w­ki.

Pod­sumowanie

Jeżeli podobał Ci się Boss Mon­ster i chcesz jeszcze zwięk­szyć poziom trud­noś­ci, to śmi­ało pole­cam ten dodatek. Nie dostaniemy tutaj mag­icznej zmi­any gry, acz ciekawą opcję w roz­gry­w­ce na, którą zde­cy­dowanie trze­ba zważać.

Jeżeli za to lubisz zabi­jać Swoich rywali, bierz w ciem­no! W końcu nas­tała pora na nowe możli­woś­ci w manip­u­lowa­niu punk­ta… już nie punk­ta­mi, tylko prawdzi­wy­mi ter­mi­na­tora­mi!

Plusy:

  • Więk­sze wyzwanie
  • Pudełeczko
  • Cena
  • W końcu realne szanse zabi­cia współ­graczy…

Minusy:

  • Brak

Serdecznie dzięku­je­my wydawnictwu Tre­fl Jok­er Line za egzem­plarz do recen­zji!

Artur

Mam na imię Artur. Planszòwkami zagrywam się od 8 lat, bo jakoś tak czas przy nich szybciej leci... No wiecie: Wpadłem na chwile, zostałem na dłużej, a teraz mówią do mnie: "szybciej, bo czekam na swoją turę!". Preferuję gry kooperacyjne i kolekcjonerskie gry figurkowe.

Do moich zainteresowań wchodzą też komiksy o amerykańskich superbohaterach, fantastykaoraz anime.