Generic selectors
Tylko dokładne trafienia
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Szukaj w postach
Szukaj na stronach
Filtruj po kategoriach
Bez kategorii
e-Planszówki
Felieton
Gry dla dwóch
Gry ekonomiczne
Gry imprezowe
Gry jednoosobowe
Gry kafelkowe
Gry karciane
Gry kooperacyjne
Gry logiczne
Gry strategiczne
Kącik opowieści
Paski
Planszówkowa Lama
Recenzja
Relacja
TheFoTB prezentuje
Tiny Wooden Pieces
Top10
Unsorted
Up To 4 Players
Loading Quotes...

Coś się kończy, coś… zmienia oprawę.

Cześć, jestem Sie­dem i…

pop­sułem FoTB-a…

Zaczy­na­jąc od początku: Zapewne od meczu Pol­s­ka-Ukraina na Euro 2016 natrafil­iś­cie na różne cuda jak lata­jące po stron­ie scrolle, znika­jące tek­sty, przemieszcza­jące się ele­men­ty, a co najważniejsze na niek­tóre nowe rzeczy.

 

Spraw­cą tego całego zamiesza­nia był nie kto inny, tylko Ja… Sie­dem.

Po zamon­towa­niu pod­staw do zmi­any wyglą­du, stwierdz­iłem, że aby nie prz­ery­wać dzi­ała­nia strony, zmi­an będziemy dokony­wać “na żyw­ca”, mam nadzieję, że nie wpłynęło to zbyt­nio na Wasz pozy­ty­wny odbiór strony. Zawsze starałem się, żeby była co najm­niej do otwar­cia i czytel­na 😉 Mogę również poin­for­mować, że okres grubych zmi­an dobiegł koń­ca, pozostały ewen­tu­al­nie zmi­any kos­me­ty­czne oraz błędy, które być może Wy odkry­je­cie (czekamy na info w komen­tarzach, bądź na fan­page-u).

 

Biorąc pod uwagę, że to blog, a nie jak­iś tam Twit­ter, to może się trochę rozpiszę na tem­at nowych atrakcji, które są, bądź wkrótce zjaw­ią się na The FoTB. Przy okazji się roz­grze­ję i może coś zre­cen­zu­ję po drodze ;D

1. Responsywność i szybkie poprawki

Do tej pory nasza stron­ka jako tako chodz­iła na tele­fonach, za sprawą prostego myku i zami­any menu na rozwi­janą listę, czy to było wygodne?

Być może, ale pora iść z duchem cza­su, ter­az odwiedza­jąc naszego Blo­ga na Waszych ukochanych smart-fonach napotka­cie znane Wam z innych aplikacji ham­burg­er-menu, które poma­ga w głównej naw­igacji, a wybór kat­e­gorii skła­da się niczym origa­mi do co najwyżej 3 lin­i­jek z których może­cie wybrać intere­su­jące Was grupy postów. Do tego nowy frame­work jest na tyle szy­b­ki w obsłudze, że będziemy w stanie na bieżą­co reagować na Wasze zgłoszenia o błę­dach.

2. Małe, a cieszy…

Zmienione zostały wyglądy cytatów, ani­mac­je menu, linków i obrazów, zmieniona została czcionka (będę strze­lał do redak­torów, którzy

spróbu­ją w swoich artykułach zmienić na inną), dodane zostały ikony itd. mówiąc w skró­cie wszys­tko ter­az trzy­ma się kupy, a przy­na­jm­niej mi się tak wyda­je 😉 Pod koniec pos­ta może­cie przeczy­tać krót­ki tekst o autorze oraz sko­rzys­tać z sug­estii co przeczy­tać dalej (stara funkc­ja), komen­tować i… udostęp­nić post zna­jomym, co na pewno przy­pad­nie do gus­tu leni­wym sharea­ho­likom. Dla zagu­bionych w przestrzeni dro­bi­azg pozwala­ją­cy powró­cić na górę strony 😀

 

 

3. PHP 7 i optymalizacja

Duże obrazy potrafią być prawdzi­wym brzemie­niem, dlat­ego zas­tosowal­iśmy metodę leni­wego wczy­ty­wa­nia obrazów, strona w pier­wszej kole­jnoś­ci wczy­tu­je jedynie to co zna­j­du­je się w polu widzenia, nato­mi­ast kole­jne obrazy doda­je w miarę scrol­lowa­nia, co syg­nal­i­zowane jest znaną z innych por­tali ani­macją. Ta funkc­ja na pewno ucieszy zat­wardzi­ałych dzi­ałkow­iczów, którzy nie mogą się pochwal­ić szy­bkim łączem inter­ne­towym (Bożenkowo 4 Life). Jeżeli już jesteśmy za chodze­niem z duchem cza­su to aktu­al­iza­c­ja do najnowszej wer­sji PHP jest jak najbardziej wskazana, doniesienia naszego hostin­gu potwierdza­ją, że strona po zmi­an­ie sta­je się do dwóch razy szyb­sza. Poza tym cyfra całkiem mi odpowia­da…

Do konkurencji jeszcze nam trochę braku­je ale już niewiele 😉

4. Slider

Nasz główny scroll co praw­da ist­ni­ał od dość daw­na, lecz ter­az dzi­ała na nowej zasadzie i jest dużo więk­szy! Zawsze zna­jdziecie tu 3 najświeższe lin­ki do recen­zji wygen­erowane automaty­cznie, ku wygodzie wszys­t­kich naszych wspani­ałych redak­torów. Im więcej cza­su zaoszczędzą tym więcej poświęcą na pisanie dla Was, także powin­niś­cie się cieszyć 😉

5. Aktywne wyszukiwanie

Ter­az nasz pasek wyszuki­wa­nia zabiera się do robo­ty już od pier­wszej liter­ki, którą wpisze­cie także nie każ­cie mu czekać i wpisu­j­cie dalej, a on w zami­an odwdz­ięczy się trafny­mi wynika­mi, a to wszys­tko bez odświeża­nia strony 😀

6. Cytaty

Mam wstać?” i “Nie baw się moim wiewiórem” to tylko skromne rodzyny z naszej ple­jady cytatów, każdy jest
człowiekiem i krzy­czy coś w emoc­jach, cza­sem głośniej cza­sem tak się śmiejąc, że trud­no to zrozu­mieć… ja staram się to uch­wycić i umieś­cić na lewo od logo, żebyś­cie mieli świado­mość że też jesteśmy ludź­mi, a nie tylko piszą­cy­mi recen­z­je rob­o­t­a­mi  😕 

7. Planszówkowa Lama

Cytu­jąc Artura:“MemeMonday szy­bko dał nam motywację do zro­bi­enia czegoś pokro­ju 9gaga. Może jeszcze nie mamy pełnej wer­sji, lecz już ter­az zaprasza­my do Plan­szówkowej Lamy!”. Niedłu­go uzu­pełn­imy kat­e­gorię Plan­szówkowej Lamy, w której prze­chowu­je­my wszys­tkie dzikie i nieposkromione memy o funkcję dodawa­nia ich przez odwiedza­ją­cych, mamy nadzieję że wykaże­cie się taką samą kreaty­wnoś­cią jak my co któryś poniedzi­ałek, tak chodzi mi o te trafione memy… 😉

 

 

Takie to zmi­any nam nas­tały, mam nadzieję, że miło będzie się Wam korzys­tało z ser­wisu, przeżył już trochę. Patrząc po komen­tarzach, nie zawsze było różowo, pora to napraw­ić 😀

Duu­ude… musimy poroz­maw­iać. Uza­leżniłeś się od popraw­ia­nia blo­ga!

Aleris

Siedem

Ostatni z legendarnej rasy Adminów...
Czarodziej-Mechanik i egzorcysta drukarek...
Pytacie dlaczego Siedem? Odpowiedź jest prosta, bo Osiem było już zajęte...
Dużo planszówkuje, klepie na komputerze i nadużywa wielokropka... czasem udaje mu się napisać recenzję.