Tylko dokładne trafienia
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Szukaj w postach
Szukaj na stronach
Filtruj po kategoriach
Bez kategorii
e-Planszówka
Felieton
Gry dla dwóch
Gry ekonomiczne
Gry imprezowe
Gry jednoosobowe
Gry kafelkowe
Gry karciane
Gry kooperacyjne
Gry logiczne
Gry strategiczne
Kącik opowieści
Paski
Planszówkowa Lama
Recenzja
Relacja
TheFoTB prezentuje
Tiny Wooden Pieces
Top10
Unsorted
Up To 4 Players
Loading Quotes...

SPOT informacja prasowa numer 1

Lar­puj na północy!

SPOT 2016 to już siód­ma edy­cja kon­wen­tu SPOT-kanie z lar­pa­mi. Ten nie­wiel­ki kon­went jest dedy­ko­wa­ny lar­pom oraz innym grom fabu­lar­nym. W tym roku będzie trwać on jeden dzień dłu­żej niż zazwy­czaj, czy­li czte­ry dni. Tego­rocz­ny SPOT odbę­dzie się w ter­mi­nie 29 kwiet­nia – 2 maja na tere­nie szko­ły pod­sta­wo­wej w Bani­nie (tuż koło Gdań­ska). Koszt kon­wen­tu to jedy­ne 80 zł za 4 dni z noclegiem.

Wię­cej pod­sta­wo­wych infor­ma­cji moż­na zna­leźć pod adre­sem: http://spot.larp-zt.pl/informacje/ oraz http://spot.larp-zt.pl/akredytacja/

Głów­nym rdze­niem SPO­Ta jest pro­gram, któ­ry zawsze jest boga­ty i róż­no­rod­ny. W tym roku będzie on trwać w sumie 90 godzin (przez 4 dni) i zosta­nie podzie­lo­ny na bie­gną­ce dwa rów­no­le­gle blo­ki pro­gra­mo­we. Na dzień dzi­siej­szy zosta­ło już zgło­szo­nych ponad 17 punk­tów pro­gra­mu, w tym 12 lar­pów. Zgła­sza­nie punk­tów pro­gra­mu trwa do dnia 1 kwiet­nia 2016 r.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na temat pro­gra­mu moż­na zna­leźć pod adre­sem: http://spot.larp-zt.pl/punkty-programu/

Jak co roku zosta­nie roze­gra­ny kon­kurs Cza­ry – w tym roku już po raz pia­ty. Cza­ry 2016 zosta­ły zmie­nio­ne w sto­sun­ku do poprzed­nich lat (m. in. mniej­sza ska­la ocen) i zosta­ną przy­zna­ne w kate­go­riach: naj­lep­szy larp i naj­lep­szy strój. Dodat­ko­wo zosta­nie przy­zna­na nagro­da publicz­no­ści za naj­lep­szy strój. Za wybór naj­lep­sze­go stro­ju odpo­wia­da Pra­cow­nia Gede­ona (https://kuzniagedeona.wordpress.com/).

Wię­cej na temat kon­kur­su Cza­ry 2016: http://spot.larp-zt.pl/czary-2016/

Ser­decz­nie zapra­sza­my na lar­po­wą majów­kę – na SPO­Ta 2016!

Orga­ni­za­to­rzy SPO­Ta 2016

Stro­na inter­ne­to­wa: http://spot.larp-zt.pl/

Fan­pejdż: https://www.facebook.com/spotZT

Aleris

Moja przygoda z grami planszowymi zaczęła się już we wczesnej młodości, gdyż w wieku lat siedmiu zacząłem z tatą odkrywać tajniki szachów, Grzybobrania, Eurobiznesu (na którym w końcu każdy się wychował), itp. Powoli przerzuciliśmy się na bardziej zaawansowane jak na lata 90-te produkty firmy MB Parker. Operacja, Upiorne Zamczysko czy Pułapka na myszy do dnia dzisiejszego kurzą się na strychu. Później w moim sercu miejsce dla siebie znalazły RPG-i. Przez długi czas nie myślałem o powrocie do zwykłych gier planszowych. Wszystko zmieniło się, gdy urzekł mnie opis gry pod tytułem Munchkin... Bez dłuższego zastanawiania się zainwestowałem w tę pozycję i tak bardzo wciągnęła moich znajomych - nie raz skracaliśmy sesję, ażeby tylko trochę popsuć sobie nawzajem krwi przy zdobywaniu skarbów i poziomów. Następne wydarzenia potoczyły się niemalże lawinowo. Noc Planszówek organizowana przez Centrum Gier Pegaz, wciągnięcie znajomych... Od zakupu Munchkina mijają niespełna 3 lata. Dziś już wiem czym są gry kooperacyjne, co mi się w grach podoba, a co nie.

Kiedy przyjaciel zapytał mnie czy chcę uczestniczyć w projekcie The Fellowship of the Board (choć jeszcze się tak nie nazywał) nie miałem najmniejszych wątpliwości. Zabrałem ciężki wolumin księgi zaklęć i ruszyłem by wesprzeć dawnego towarzysza.