Tylko dokładne trafienia
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Szukaj w postach
Szukaj na stronach
Filtruj po kategoriach
Bez kategorii
e-Planszówka
Felieton
Gry dla dwóch
Gry ekonomiczne
Gry imprezowe
Gry jednoosobowe
Gry kafelkowe
Gry karciane
Gry kooperacyjne
Gry logiczne
Gry strategiczne
Kącik opowieści
Paski
Planszówkowa Lama
Recenzja
Relacja
TheFoTB prezentuje
Tiny Wooden Pieces
Top10
Unsorted
Up To 4 Players
Loading Quotes...

SPOT dla wszystkich fanów LARPÓW

SPOT – spo­tka­nie z lar­pa­mi – jest kon­wen­tem gier fabu­lar­nych oraz tere­no­wych, któ­re­go VII edy­cja odbę­dzie się w dniach 29 kwiet­nia – 2 maja 2016 roku na tere­nie Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Bani­nie, przy uli­cy Lot­ni­czej 15.

W ramach czte­ro­dnio­wej impre­zy Uczest­ni­cy będą mie­li oka­zję wziąć udział w całej gamie lar­pów, tere­nó­wek, tur­nie­jów i sesji RPG oraz zagrać w kil­ka­dzie­siąt dostęp­nych na miej­scu gier plan­szo­wych. Z aktu­al­ną listą Punk­tów Pro­gra­mu może­cie zapo­znać się pod lin­kiem http://spot.larp-zt.pl/punkty-programu/.

Oso­by, któ­re nigdy nie bra­ły udzia­łu w podob­nym wyda­rze­niu nie mają się cze­go oba­wiać. Spe­cjal­nie przy­go­to­wa­ne arty­ku­ły dostęp­ne na stro­nie kon­wen­tu, przy­ja­zna i chil­lo­uto­wa atmos­fe­ra oraz moż­li­wość poży­cze­nia stro­jów i rekwi­zy­tów na miej­scu zagwa­ran­tu­ją Wam szyb­ki oraz bez­pro­ble­mo­wy począ­tek przy­go­dy z gra­mi fabularnymi.

Wszyst­kie infor­ma­cje doty­czą­ce impre­zy znaj­dzie­cie na http://spot.larp-zt.pl/ oraz na gru­pie face­bo­oko­wej https://www.facebook.com/spotZT/.

 

Aleris

Moja przygoda z grami planszowymi zaczęła się już we wczesnej młodości, gdyż w wieku lat siedmiu zacząłem z tatą odkrywać tajniki szachów, Grzybobrania, Eurobiznesu (na którym w końcu każdy się wychował), itp. Powoli przerzuciliśmy się na bardziej zaawansowane jak na lata 90-te produkty firmy MB Parker. Operacja, Upiorne Zamczysko czy Pułapka na myszy do dnia dzisiejszego kurzą się na strychu. Później w moim sercu miejsce dla siebie znalazły RPG-i. Przez długi czas nie myślałem o powrocie do zwykłych gier planszowych. Wszystko zmieniło się, gdy urzekł mnie opis gry pod tytułem Munchkin... Bez dłuższego zastanawiania się zainwestowałem w tę pozycję i tak bardzo wciągnęła moich znajomych - nie raz skracaliśmy sesję, ażeby tylko trochę popsuć sobie nawzajem krwi przy zdobywaniu skarbów i poziomów. Następne wydarzenia potoczyły się niemalże lawinowo. Noc Planszówek organizowana przez Centrum Gier Pegaz, wciągnięcie znajomych... Od zakupu Munchkina mijają niespełna 3 lata. Dziś już wiem czym są gry kooperacyjne, co mi się w grach podoba, a co nie.

Kiedy przyjaciel zapytał mnie czy chcę uczestniczyć w projekcie The Fellowship of the Board (choć jeszcze się tak nie nazywał) nie miałem najmniejszych wątpliwości. Zabrałem ciężki wolumin księgi zaklęć i ruszyłem by wesprzeć dawnego towarzysza.