Tylko dokładne trafienia
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Szukaj w postach
Szukaj na stronach
Filtruj po kategoriach
Bez kategorii
e-Planszówka
Felieton
Gry dla dwóch
Gry ekonomiczne
Gry imprezowe
Gry jednoosobowe
Gry kafelkowe
Gry karciane
Gry kooperacyjne
Gry logiczne
Gry strategiczne
Kącik opowieści
Paski
Planszówkowa Lama
Recenzja
Relacja
TheFoTB prezentuje
Tiny Wooden Pieces
Top10
Unsorted
Up To 4 Players
Loading Quotes...

Bykon 2016

Gorą­co zapra­sza­my na pierw­szą edy­cję Byko­nu – Byd­go­skie­go Kon­wen­tu Mul­ti­fan­do­mo­we­go! Odbę­dzie się on w dniach 19–20 mar­ca w Zespo­le Szkół Medycz­nych przy ul. Swa­rzew­skie­go 10 w Byd­gosz­czy. Kon­went będzie trwał nie­prze­rwa­nie przez 24 godzi­ny – od godzi­ny 13 w sobo­tę do godzi­ny 13 w niedzielę.

Będzie to pierw­sza tego typu impre­za orga­ni­zo­wa­na w Byd­gosz­czy od lat. Naszym celem jest zin­te­gro­wa­nie róż­no­rod­nych fan­do­mów, dla­te­go na Byko­nie będzie­cie mogli odwie­dzić kil­ka blo­ków tema­tycz­nych. Poja­wi się blok kul­tu­ry azja­tyc­kiej, w któ­rym oczy­wi­ście nie zabrak­nie atrak­cji ści­śle zwią­za­nych z man­gą i ani­me, jak rów­nież blok fan­ta­sty­ki, pre­lek­cje na temat Star Wars, blok LARP-ów, blok gier elek­tro­nicz­nych oraz plan­szo­wych, a nawet atrak­cje zwią­za­ne z My Lit­tle Pony.

Na tere­nie kon­wen­tu będzie oczy­wi­ście moż­li­wość prze­no­co­wa­nia, dla­te­go do udzia­łu zapra­sza­my ser­decz­nie oso­by nie tyl­ko z Byd­gosz­czy i oko­lic, ale rów­nież z innych miast i regio­nów Pol­ski. Koszt wej­ściów­ki to tyl­ko 20 zł, a dla osób, któ­re poja­wią się w cosplayu, prze­wi­du­je­my zniż­ki. Na dzień dzi­siej­szy mamy już zare­zer­wo­wa­ne wszyst­kie 300 wej­śció­wek, jed­nak­że nie mar­tw­cie się: na począt­ku mar­ca uru­cho­mio­ny dodat­ko­wą pulę rezer­wa­cji, będzie więc jesz­cze szan­sa dla tych, któ­rzy nie zdą­ży­li wysłać zgło­sze­nia, a chcie­li­by przyjść na konwent.

Nadal przyj­mu­je­my zgło­sze­nia punk­tów pro­gra­mu do każ­de­go z blo­ków! Wej­ściów­ki dla pre­le­gen­tów są prze­wi­dzia­ne poza akre­dy­ta­cją ogól­ną, dla­te­go jeśli nie masz zare­zer­wo­wa­ne­go miej­sca, nadal możesz zgło­sić pro­gram i w ten spo­sób wejść na kon­went. Zre­ali­zo­wa­nie jed­ne­go punk­tu pro­gra­mu daje 50% zniż­ki, nato­miast oso­by, któ­re przy­go­tu­ją co naj­mniej dwa punk­ty pro­gra­mu dosta­ną peł­ny zwrot wej­ściów­ki. Ser­decz­nie zapra­sza­my do przy­go­to­wa­nia swo­ich atrak­cji! Zgło­sze­nia moż­na wysłać poprzez for­mu­larz na nasze stro­nie (link: http://www.bykon.pl/search/label/news) do koń­ca lute­go. Zapra­sza­my tak­że do śle­dze­nia nasze­go fanpage’a (link: https://www.facebook.com/Bykonkonwent/?fref=ts ) oraz wyda­rze­nia (link: https://www.facebook.com/events/514547888706246/ ) na Facebooku.

Aleris

Moja przygoda z grami planszowymi zaczęła się już we wczesnej młodości, gdyż w wieku lat siedmiu zacząłem z tatą odkrywać tajniki szachów, Grzybobrania, Eurobiznesu (na którym w końcu każdy się wychował), itp. Powoli przerzuciliśmy się na bardziej zaawansowane jak na lata 90-te produkty firmy MB Parker. Operacja, Upiorne Zamczysko czy Pułapka na myszy do dnia dzisiejszego kurzą się na strychu. Później w moim sercu miejsce dla siebie znalazły RPG-i. Przez długi czas nie myślałem o powrocie do zwykłych gier planszowych. Wszystko zmieniło się, gdy urzekł mnie opis gry pod tytułem Munchkin... Bez dłuższego zastanawiania się zainwestowałem w tę pozycję i tak bardzo wciągnęła moich znajomych - nie raz skracaliśmy sesję, ażeby tylko trochę popsuć sobie nawzajem krwi przy zdobywaniu skarbów i poziomów. Następne wydarzenia potoczyły się niemalże lawinowo. Noc Planszówek organizowana przez Centrum Gier Pegaz, wciągnięcie znajomych... Od zakupu Munchkina mijają niespełna 3 lata. Dziś już wiem czym są gry kooperacyjne, co mi się w grach podoba, a co nie.

Kiedy przyjaciel zapytał mnie czy chcę uczestniczyć w projekcie The Fellowship of the Board (choć jeszcze się tak nie nazywał) nie miałem najmniejszych wątpliwości. Zabrałem ciężki wolumin księgi zaklęć i ruszyłem by wesprzeć dawnego towarzysza.