Skip to content →

Słodkie kociaki, któż ich nie lubi? — Kotobirynt

Nie znam zbyt wielu ludzi, którzy nie uwiel­bi­a­ją kotków, lecz nawet im może się spodobać Koto­birynt!! Ta bard­zo zmyśl­na gra log­icz­na pole­ga na zna­j­dowa­niu domu dla bied­nych kociąt, kto uratu­je ich najwięcej wygry­wa. Łat­wo moż­na by rzec, że motyw bzdurny, aczkol­wiek ile daje radoś­ci.

 

Autorem tego cuda jest Antoine Bauza (7 Cud­ów Świa­ta, Takenoko) więc nastaw­iłem się na dobrą grę. Na szczęś­cie się nie zaw­iodłem.

 

Na pier­wszy rzut oka widz­imy małe met­alowe opakowanko, niegdyś ta edy­c­ja gier posi­adała „mydełkowe pudełeczko”, speł­ni­a­jące swo­je zas­tosowanie. Ter­az na nieszczęś­cie nie jest ono zdolne do nie otwiera­nia się w ple­caku. Moglibyśmy równie dobrze wysy­pać zawartość w tor­bie. No jest minus, ale prze­jdźmy do samej gry.

Mechanika

Zasady są bard­zo proste. W turze może­my wykon­ać dwie z dwóch dostęp­nych akcji, w dowol­nej wari­acji:

 • Obra­camy dowol­ny kafelek kanałów.

 • Bierze­my widoczny kafelek kanałów, z wierzchu talii, wyciągamy ten, który chce­my usunąć. Prze­suwamy kolum­nę i w puste miejsce ustaw­iamy nową kartę.

Naszym celem jest utworze­nie nieprz­er­wanej dro­gi między opiekunem, a zabłąkanym kotkiem.

Na kociątkach wid­nieje licz­ba punk­tów zwycięst­wa (od 3–5), po ura­towa­niu wszys­t­kich kotków ten kto zdobędzie najwięcej punk­tów wygry­wa.

Mechani­ka moim zdaniem genial­na. Pros­to­ta zasad, nie umniejsza kom­bi­nacjom jakie może­my wycis­nąć z tej gry. Nie dość, że dziecko bard­zo się rozwi­ja pod­czas Koto­biryn­tu to i dorosły pobudza umysł do dzi­ała­nia. Pole­cam grę w każdym przedziale wiekowym (6+), gdyż trud­no znaleźć grę log­iczną pod­czas, która wyma­ga od nas uży­cia szarych komórek i ma jed­nocześnie fajną fabułę. Kto prze­jdzie obo­jęt­nie wobec głod­nego koci­a­ka?

 

Dodatkowo instrukc­ja jest bard­zo dobrze napisana. Wszys­tko jest jasne po pier­wszym przeczy­ta­niu.

Na dodatek try­bów roz­gry­w­ki mamy kil­ka.

 • Kot­ki” — Wer­s­ja dla młod­szych z kwadratem 3x3
 • Solo ze skalą powodzenia (im szy­b­ciej ura­towane zostaną wszys­tkie kot­ki tym lep­iej)
 • Koop­er­ac­ja również z tabelką
 • Drużynowy (dwa zespoły po dwóch graczy)

 

Moim zdaniem faj­na sprawa. Zwłaszcza dla zmęc­zonych rodz­iców. Wystar­czy posadz­ić dziecko przed Koto­biryn­tem i dać mu wyzwanie „zrób to w X tur.”

 

Wydanie

Oprócz pudełecz­ka wszys­tko cacy. Kar­ty są w dobrej jakoś­ci, zale­całbym jed­nak okoszulkowanie ze wzglę­du na częste „jeżdże­nie” kar­ta­mi po stole. Ilus­trac­je to istne dzieła, wszys­tkie kar­ty posi­ada­ją świet­ny styl, który ide­al­nie wpa­sowu­je się w tem­atykę gry. Wszys­tkie 15 kart kotów posi­ada­ją różne ilus­trac­je, więc dwóch takich samych kotów nie ma! Na dodatek to jakie koty się tam pojaw­ia­ją wzbudza zau­rocze­nie, smutek i częs­to śmiech. Niek­tóre gło­du­ją, a inne baw­ią się w Bat­mana… przepraszam, Bat­Ca­ta.

 

Podsumowanie

Koto­birynt ide­al­nie nada­je się na wiec­zo­ry z dzieć­mi czy też dorosły­mi. Proste zasady nie umniejsza­ją opcji jakie są dla nas dostęp­ne pod­czas roz­gry­w­ki. Częs­to może­my nawet prze­ciążyć naszą móz­gown­icę, ale zde­cy­dowanie jest to plus! Oprócz trochę nieprze­myślanego pudeł­ka gra cieszy wydaniem. Kar­ty solidne, a 15 różnych kotów nie jed­nego usatys­fakcjonu­je.

Zde­cy­dowanie pole­cam i zachę­cam do kup­na, gdyż za małą cenę może­my zdobyć bard­zo dobrą (i kochaną) grę.

Plusy

 • Proste zasady, lecz nakom­bin­u­je­my się jak w znanych dużych tytułach
 • 15 różnych kotów
 • Kil­ka try­bów roz­gry­w­ki
 • Dobre dla dzieci jak i dorosłych
 • Wysok­iej jakoś­ci wydanie.…

Minusy

 • …oprócz otwier­a­jącego się pudeł­ka

 

DOBRA GIERA!

Artur

Mam na imię Artur. Planszòwkami zagrywam się od 8 lat, bo jakoś tak czas przy nich szybciej leci... No wiecie: Wpadłem na chwile, zostałem na dłużej, a teraz mówią do mnie: "szybciej, bo czekam na swoją turę!". Preferuję gry kooperacyjne i kolekcjonerskie gry figurkowe.

Do moich zainteresowań wchodzą też komiksy o amerykańskich superbohaterach, fantastykaoraz anime.

Published in Gry imprezowe Gry logiczne Recenzja