Generic selectors
Tylko dokładne trafienia
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Szukaj w postach
Szukaj na stronach
Filtruj po kategoriach
Bez kategorii
e-Planszówki
Felieton
Gry dla dwóch
Gry ekonomiczne
Gry imprezowe
Gry jednoosobowe
Gry kafelkowe
Gry karciane
Gry kooperacyjne
Gry logiczne
Gry strategiczne
Kącik opowieści
Paski
Planszówkowa Lama
Recenzja
Relacja
TheFoTB prezentuje
Tiny Wooden Pieces
Top10
Unsorted
Up To 4 Players
Loading Quotes...

Dobble HD — Prędkość ma znaczenie

Dob­ble to szy­b­ka gra impre­zowa, w której bystre oko i szy­b­ka ręka jest pod­stawą roz­gry­w­ki. Widząc elek­tron­iczną wer­sję gry zas­tanaw­iałem się jak zre­al­i­zowany jest ten ele­ment zręcznoś­ciowy. Nabyłem ją szy­bko i wypróbowałem.

Gra na czas

Po włącze­niu aplikacji pojaw­ia nam się krót­ka ani­mac­ja, w której dwóch chłopaków strasznie się nudzi. Nagle ktoś z nich wycią­ga Dob­ble i filmik nabiera kolorów (wcześniej był w sepii), naty­ch­mi­ast pojaw­ia­ją się zna­jo­mi i wszyscy się baw­ią. Całkiem dobry pomysł, ale drażni nieco fakt, że intro pojaw­ia się przy każdym uru­chomie­niu. Na szczęś­cie moż­na je pom­inąć. Potem ujrzymy menu główne utrzy­mane w przy­jem­nej dla oka opraw­ie graficznej, a do ucha dojdą miłe dla niego dźwię­ki.

menu moż­na wybrać czy chce­my grać samemu (Sin­gle Play­er) czy prze­ci­wko komuś (Mul­ti­play­er). W menu jest dostęp­na ikon­ka infor­mu­ją­ca nas czy jesteśmy online czy nie, ale nie mogłem znaleźć try­bu gry w Internecie. W obu try­bach mamy kil­ka rodza­jów roz­gry­w­ki. W skró­cie Dob­ble pole­ga na wyszuki­wa­niu wspól­nego sym­bolu pomiędzy dwoma kar­ta­mi. Jak ono się odby­wa zależy od wybranego rodza­ju zabawy. Dodatkowo mamy stop­nie trud­noś­ci, które określa­ją liczbę sym­boli na kar­cie (6, 8 lub 10) oraz — w przy­pad­ku gry solo — “szy­bkość reakcji” kom­put­era.

Kwestia szybkości

Co mnie moc­no zdzi­wiło, sym­bole uży­wane w pro­gramie nie są takie same jak w plan­szów­ce. Właś­ci­wie jest to zależne od stop­nia trud­noś­ci, na najniższym nie uświad­czymy znanego nam sym­bolu, na wyższych poziomach zdarza­ją się. Może to być utrud­nie­nie dla tych, co zna­ją już wer­sję anal­o­gową na pamięć. Aby odróżnić swo­je kar­ty w grze wprowad­zone zostały avatary, które są wzorowane na posta­ci­ach z pop­kul­tu­ry. Mnie przy­padł do gus­tu Mr. Tea (par­o­dia z jed­nego bohaterów Drużyny A). Po wybra­niu konkret­nego try­bu roz­gry­w­ki przed par­tią pojaw­ia się krót­ka infor­ma­c­ja, na czym on pole­ga.

Nie będę ukry­wał tego fak­tu, nie jestem dobry w Dob­ble. Zan­im zna­jdę ten wspól­ny sym­bol, to każdy zdąży mnie ubiec. Zdarza­ją się takie par­tie, że nie wskaza­łem żad­nego sym­bolu. Po jak­iś 2 czy 3 roz­gry­wkach nabier­ałem rozpę­du. A w elek­tron­icznej wer­sji? Gra­jąc na najniższym poziomie prze­ci­wko kom­put­erowi (prowadz­ił on 2 prze­ci­wników) zdarza­ły mi się pół min­u­towe zaw­iechy. W tym cza­sie pewno już by prze­ci­wni­cy wzięli 4 albo 5 kart. A tutaj? Nic. Pomi­jam fakt, że na ekranie mojego tele­fonu widzi­ałem tylko częś­ciowo kar­ty. Co praw­da mogłem prze­suwać widok, ale wolałbym go pom­niejszyć. Naprawdę gra jest uciążli­wa przez te prze­suwanie. Z kolei mam dość słabego table­ta, więc roz­gry­wka na tym sprzę­cie jest prawdzi­wą udręką (kole­j­na gra, na którą przez to narzekam. Pewno warto zain­west­ować w nowy). Lekko drażniącą sprawą jest fakt, że przy­pad­kowy tap aplikac­ja trak­tu­je jak wybranie sym­bolu. Wiele razy palec zbyt blisko ekranu był przy­czyną prze­granej.

Właśnie z powodu niewydol­noś­ci sprzę­tu i drażniącego prze­suwa­nia postanow­iłem nie ryzykować w grze online. Jed­nak gdy, zebrałem w sobie odwagę, to po kilku min­u­tach szuka­nia nie odnalazłem tej opcji. To po jakiego grzy­ba aplikac­ja pokazu­je sta­tus połączenia z Inter­netem? Nawet nie w niej osiąg­nięć, nie ma żad­nego ele­men­tu wyma­ga­jącego dostępu do Inter­ne­tu… Jaki chory umysł na to wpadł? Zden­er­wowany nie omieszkałem przetestować tryb hot seats. Pozwala on na grę dla 2 do 4 osób, w której gracze wyszuku­ją wspól­nego sym­bolu z leżącą kartą na środ­ku stołu. I zgad­ni­j­cie czy dla trzech albo czterech graczy było jakieś prze­suwanie ekranu? Oczy­wiś­cie, że nie. Sko­ro roz­gry­wkę wieloosobową dało się dobrze zre­al­i­zować, to dlaczego skopano tryb dla jed­nego gracza? Jakieś testy były? Nikt nie miał uwag? Zas­tanaw­iam się czy gra, którą stworzył Playsoft jest popar­ta licencją od Asmod­ee. Choć rzad­ko kiedy wys­tępu­ją sym­bole znane z plan­szów­ki, to jed­nak pojaw­ia się ofic­jalne logo gry (jed­nak nigdy logo Asmod­ee). Myślę, że licencjo­daw­ca by szy­bko zareagował na “pirace­nie” ich tytułu w tak per­fid­ny sposób, dlat­ego twierdzę, że Playsoft zro­bił wszys­tko legal­nie. Wraca­jąc do sed­na — czyli try­bu mul­ti­play­er — jest on dość ciekawy i w sum­ie to naj­ciekawszy ele­ment aplikacji.

Prędkość światła

O ile lubię grać w Dob­ble, o tyle wer­s­ja elek­tron­icz­na nie przy­padła mi do gus­tu. Prob­le­my z widok­iem oraz prze­ci­wnik kom­put­erowy wol­niejszy niż ja to jed­nak za dużo dla mnie. Okazu­je się, że jedynym trybem god­nym zain­tere­sowa­nia jest mul­ti­play­er, ale brak roz­gry­w­ki online spowodu­je szy­bkie zniechęce­nie się aplikacją. Jak dla mnie lep­iej wydać te kil­ka zło­tych na inną grę.

Plusy:

  • ład­na oprawa graficz­na i dźwiękowa
  • śmieszne i zachę­ca­jące intro
  • dobrze zre­al­i­zowany tryb mul­ti­play­er

Minusy:

  • zdarza­ją się przy­pad­kowe kliknię­cia
  • wol­ny czas reakcji prze­ci­wni­ka kom­put­erowego
  • ucię­ty widok przy grze dla min. 3 graczy w try­bie sin­gle play­er
  • brak możli­woś­ci przy­bliże­nia czy odd­ale­nia widoku
  • brak try­bu online (po co aplikac­ja infor­mu­je, że mamy połącze­nie z Inter­netem?)

PowerMilk

Nazywam się PowerMilk. Po kilku latach grania w gry typu Eurobiznes, chińczyk, szachy czy warcaby założyłem bloga z jednym celem: uświadomić światu czym są nowoczesne planszówki. Wiedziałem, że nie podołam sam w tej misji, dlatego inni dołączyli do mojej krucjaty. Teraz razem piszemy o grach planszowych. Dla reszty planszówkowiczów jestem kimś innym… jestem czymś innym.