Tylko dokładne trafienia
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Szukaj w postach
Szukaj na stronach
Filtruj po kategoriach
Bez kategorii
e-Planszówka
Felieton
Gry dla dwóch
Gry ekonomiczne
Gry imprezowe
Gry jednoosobowe
Gry kafelkowe
Gry karciane
Gry kooperacyjne
Gry logiczne
Gry strategiczne
Kącik opowieści
Paski
Planszówkowa Lama
Recenzja
Relacja
TheFoTB prezentuje
Tiny Wooden Pieces
Top10
Unsorted
Up To 4 Players
Loading Quotes...

Asmodee przejęte przez Portal!

[UWAGA! Poniż­sza infor­ma­cja to żart na Pri­ma Aprilis]

Kie­dy na skrzyn­ce mailo­wej widzi się taką wia­do­mość to ser­ce przy­śpie­sza i czło­wiek prze­cie­ra oczy. W zeszłym roku przez Asmo­dee zosta­ły prze­ję­te dwa duże wydaw­nic­twa: Days of Won­der i Fan­ta­sy Fli­ght Games. Teraz Por­tal Games wyko­nał swój ruch i połą­czył siły z tym wydaw­nic­twem. Ta gli­wic­ka fir­ma ist­nie­je na ryn­ku od 15 lat i jest roz­po­zna­wal­na w Pol­sce oraz na świe­cie. Na jakiej zasa­dzie odby­wać się będzie współ­pra­ca? Z maila wyni­ka, że na takiej samych warun­kach jak Asmo­dee z FFG. Asmo­dee i połą­czo­ne z tą fir­mą wydaw­nic­twa będą wcho­dzić w skład gru­py Por­tal Gro­up. A zatem gry Asmo­dee pasu­ją­ce do poli­ty­ki Por­ta­lu mogą poja­wić się w jego kata­lo­gu. Z tre­ści oświad­cze­nia wyni­ka rów­nież, że part­ne­rzy wydaw­ni­czy się nie zmie­nią (zarów­no dla Asmo­dee i Portalu).

Jed­nak mail nie zawie­ra odpo­wie­dzi na naj­waż­niej­sze pyta­nia: Jaki to będzie mia­ło wpływ na nowe gry? Czy Por­tal Games i Asmo­dee zmie­nią swo­je pla­ny wydaw­ni­cze? Jak ta decy­zja oddzia­ły­wać będzie na rynek? A przede wszyst­kim jak ta sytu­acja wpły­nie na klienta?

Na pew­no naj­bliż­sze dni dadzą odpo­wiedź na te pyta­nia. Pod­py­ta­łem Igna­ce­go Trze­wicz­ka (pre­ze­sa Por­tal Games), aby dowie­dzieć się cze­goś wię­cej. Jed­nak ten odpo­wie­dział, że wła­śnie krę­ci odci­nek vlo­ga poświę­co­ne­go w tej spra­wie. Komen­tarz do tej decy­zji ma wid­nieć tak­że na jego blo­gu Board­ga­mes that tells sto­ry (anglo­ję­zycz­ny blog Ignacego).

PowerMilk

Nazywam się PowerMilk. Po kilku latach grania w gry typu Eurobiznes, chińczyk, szachy czy warcaby założyłem bloga z jednym celem: uświadomić światu czym są nowoczesne planszówki. Wiedziałem, że nie podołam sam w tej misji, dlatego inni dołączyli do mojej krucjaty. Teraz razem piszemy o grach planszowych. Dla reszty planszówkowiczów jestem kimś innym… jestem czymś innym.