Skip to content →

Katamino – Trochę inne klocki

Planszowy tetris?

Pokole­nie lat 90. z pewnoś­cią pamię­ta grę Tetris, gdzie układano kloc­ki złożone z czterech małych kwadratów w wier­sze, żeby usuwać je z plan­szy i zdoby­wać punk­ty. Z pewnoś­cią wielu z nas spędz­iło godziny nad biciem reko­rdów, aż noca­mi śniły się kolorowe tetrim­i­no. Mając ogrom­ny sen­ty­ment do tej gry, gdy dostrzegłam grę Kat­a­mino wydawnict­wa Gigam­ic, mającego na swoim kon­cie wiele log­icznych plan­szówek, od razu wró­ciły wspom­nienia. Chci­ałam wypróbować to nieco inne pode­jś­cie do układa­nia klock­ów.

Pentaminy i Penty

Pudełko zostało wyko­nane z twardej tek­tu­ry, na przed­niej stron­ie zobra­zowany jest final­ny moment układa­nia, czyli dopa­sowanie ostat­niego ele­men­tu. Ta grafi­ka o żywych kolorach doskonale zachę­ca do rozpoczę­cia układa­nia ele­men­tów. W pudełku zna­j­du­ją się: 12 kolorowych pen­t­a­m­inów, 5 małych czer­wonych klock­ów, 3 małe kasz­tanowe kloc­ki, plan­sza do gry, suwak do wyz­nacza­nia pola plan­szy, a także instrukc­ja. Pen­t­a­miny są to kloc­ki złożone z pię­ciu małych kwadratów (w Tetrisie w skład wchodz­iły cztery). Plan­sza wyko­nana jest z drew­na i laminowanej pły­ty pilśniowej, posi­a­da wyciętą skalę trud­noś­ci, służącą do umieszczenia suwa­ka i reg­u­lacji stop­nia skom­p­likowa­nia. Wszys­tkie kloc­ki są kolorowe i matowe, pewnie trzy­ma się je w dło­ni­ach, nie męczą wzroku, a bar­wy znacznie uspraw­ni­a­ją układanie pros­tokątów (zwanych Pen­ta­mi) i przestrzenne budowanie. Instrukc­ja jest wydrukowana na grubym papierze i jest spię­ta spi­ralą ułatwia­jąc czy­tanie, korzys­tanie z pro­ponowanych wzorów i grę na dodatkowej plan­szy. Sam opis gry mieś­ci się na jed­nej stron­ie. Pozostałe zaw­ier­a­ją tabele z pen­t­a­m­i­na­mi, przestrzenne wzo­ry do ułoże­nia oraz plan­szę dla dwóch graczy, przez­nac­zoną do strate­gicznych roz­gry­wek. Poza tym jest również grafi­ka, bard­zo użytecz­na dla początku­ją­cych graczy zaty­tułowana „Prze­chowywanie Kat­a­mino”, obrazu­ją­ca ułoże­nie wszys­t­kich pen­t­a­m­inów na plan­szy.

Turniej Wielkiego Szlema

Jed­na gra wiele możli­woś­ci. Kat­a­mino pomi­mo zawartoś­ci zaled­wie 20 klock­ów, daje sporo możli­woś­ci. W zależnoś­ci od kat­e­gorii wiekowej posi­ada­ją inne zasady. O ile najmłod­si do ułoże­nia pen­ty mogą uży­wać i pen­t­a­m­inów oraz wszys­t­kich małych ele­men­tów, to już dla cztero­latków zakres zawęża się do pen­t­a­m­inów i czer­wonych lub kasz­tanowych ele­men­tów. Pię­ci­o­latkowie już przy uży­ciu samych pen­t­a­m­inów będą prowadz­ić roz­gry­wkę, a dla sześ­ci­o­latków i starszych dzieci przewidziany jest Mały Szlem. Jest on rozrysowany w instrukcji za pomocą tabeli. Obrazu­je ona rozmi­ar pros­toką­ta i zestaw pen­t­a­min jakie należy użyć do jego ułoże­nia. Mały Szlem skła­da się z 42 Pent. Dzieci powyżej ósmego roku życia mają jeszcze trud­niejsze zadanie, dla nich przewidziany jest Szlem, czyli kole­jnych 118 Pent do ułoże­nia zgod­nie z instrukc­ja­mi z tabel. Zaś dla dorosłych i młodych geniuszy jest przy­go­towany Wiel­ki szlem, Super Szlem i Wyzwanie — łącznie dając 340 Pent.

W ten tytuł moż­na również grać we dwo­je. Suwak ukła­da się pomiędzy 6 i 7, z gry usuwa się pen­t­a­miny 1 i 12, a gracze po kolei dobier­a­ją po 5 pen­t­a­m­inów i po jed­nym kasz­tanowym pros­toką­cie oraz 3 małe kwadraty (czer­wone lub kasz­tanowe). Grę wygry­wa ten, który pier­wszy ułoży swo­ją pen­tę. Inną opcją dla dwóch graczy jest gra strate­gicz­na, wyko­rzys­tu­je się w niej ostat­nią stronę instrukcji, gdzie jest rozrysowana plan­sza i 12 pen­t­a­m­inów. Gracze po kolei losu­ją pen­t­a­miny i układa­ją je na plan­szy. Ostat­ni, który umieś­ci ele­ment wygry­wa. Moż­na również mody­fikować tę roz­gry­wkę od razu rozdziela­jąc pen­t­a­miny. Poza tym jeśli kogoś nuży układanie pent czy kom­bi­nac­je strate­giczne w instukcji są przewidziane do ułoże­nia fig­ury. Są to nie tylko ksz­tał­ty geom­e­tryczne ale także zwierzę­ta, co powin­no się spodobać najmłod­szym. Trud­niejszym wyzwaniem jest geome­tria przestrzen­na, instrukc­ja poda­je przykład­owe przestrzenne mod­ele jakie moż­na wybu­dować przy uży­ciu tych klock­ów i zachę­ca do tworzenia nowych.

Pentaminy zostały rzucone

Instrukc­ja została napisana zrozu­mi­ale i zwięźle dzię­ki czemu oso­by, które dopiero zaczy­na­ją przy­godę z gra­mi log­iczny­mi, nie zniechęcą się. Pon­ad­to, jeśli w sklepie szukamy dla dziec­ka, czegoś innego niż elek­tron­iczne gadże­ty, Kat­a­mino sta­je się bard­zo dobrym wyborem. Kupu­jąc tą plan­szówkę, wychodz­imy nie tylko z zestawem klock­ów, ale i grą, która będzie rosła razem z dzieck­iem. Poza tym na pewno rodz­ice docenią układanie ele­men­tów jako świet­ny relaks i gim­nastykę umysłu. Ciekawą opcją, dla najmłod­szych jest układanie zwierząt czy fig­ur przestrzen­nych, co znaczą­co wpłynie na wyobraźnię, kreaty­wność i będzie uczyć cier­pli­woś­ci. Bard­zo ciekawą alter­naty­wą jest gra dla dwóch osób — roz­gry­wka jest szy­b­ka, cho­ci­aż na dłuższą metę może stać się przewidy­wal­na. Prze­ci­wnie rzecz się ma z układaniem pent w poje­dynkę. Tutaj pomi­mo układa­nia ele­men­tów na plan­szy, zmi­en­ny poziom trud­noś­ci i obsz­erne propozy­c­je uży­cia pen­t­a­m­inów zawarte w instrukcji wpły­wa­ją na wysoką regry­wal­ność. Jest to na pewno ciekawa propozy­c­ja na długie zimowe wiec­zo­ry, poza tym z pewnoś­cią przy­pad­nie fanom log­icznych łamigłówek, samot­nikom, a także dzieciom. Nieste­ty, gra może zniechę­cić niecier­pli­we oso­by. W pewnym momen­cie po pros­tu przyjdzie do głowy, że jedynym sposobem na ułoże­nie pen­ty jest uży­cie piły i odpowied­nie przy­cię­cie pen­t­a­m­inów.

Wadą klock­ów jest fakt, że far­ba szy­bko się ściera na brze­gach, po paru tygod­ni­ach układa­nia pent będą już widoczne niewielkie ubyt­ki. Poza tym trochę brakowało mi mag­nesów, zwyk­le lubię sobie przechylić plan­szę pod­czas roz­gry­wek. Tutaj mamy drew­ni­ane kloc­ki na gład­kiej powierzch­ni pły­ty pilśniowej, dlat­ego każde przechyle­nie plan­szy skutku­je prze­suwaniem ele­men­tów. Jeśli ktoś lubi układać takie gry trzy­ma­jąc je w innej pozy­cji niż na płasko, będzie się iry­tował jak w dwóch dło­ni­ach będzie trzy­mał kil­ka pen­t­a­min i jeszcze potrze­bował jed­nej ręki żeby kole­jną umieś­cić na plan­szy.

Plusy:

  • dobra jakość wyko­na­nia
  • wyso­ka regry­wal­ność szlemów
  • zrozu­mi­ała instrukc­ja
  • gra dos­tosowana do każdej grupy wiekowej
  • rozwi­ja wyobraźnię, kreaty­wność, log­iczne myśle­nie i uczy cier­pli­woś­ci

Minusy:

  • wyma­ga cier­pli­woś­ci
  • trze­ba lubić gry log­iczne
  • każde przechyle­nie plan­szy skutku­je prze­sunię­ciem pen­t­a­min na plan­szy
  • niewiel­ka regry­wal­ność wer­sji dla dwóch osób

Shingo

[avatar user="shingo" size="medium" align="left" /]

Zaczęło się tradycyjnie: karty oraz inne tytuły, który każdy grał w dzieciństwie. Na studiach znajomi mnie namówili na Magic The Gathering, więc założyliśmy „podwórkową” ligę. Pewnego dnia jedna osoba z naszej paczki przyniósł Munchkina – była to przyjemna odmiana i początek mojej przygody w świecie gier. Niedługo potem rozpętała się wojna nuklearna i musiałam się ewakuować. Wraz z innymi uchodźcami zasiedliliśmy stare bunkry i rozpoczęliśmy nowe, inne życie. Szukając sobie miejsca w społeczności ocalałych zostałam stalkerem i zajmowałam się przynoszeniem wszelkich ocalałych dóbr ze zniszczonego miasta. Patrolując zonę zawędrowałam na zgliszcza innego osiedla, gdzie nadal prosperowało Centrum Gier Pegaz. Zdziwiona i uradowana spotkaniem oznak życia weszłam do sklepu. Tam właściciel równie szczęśliwy opowiadał mi o grach i wprowadził w świat nowoczesnych planszówek. Gry wprowadziły sporo radości w ponurym, radioaktywnym świecie. Mój naprędce zmontowany regał zaczął się zapełniać grami. Gustuję głównie w grach ekonomicznych, kooperacyjnych, strategicznych i logicznych. Nasza paczka regularnie umawiała się na obrzeżach zony na planszówki, poznając w krótkim czasie wiele tytułów. Wkrótce kumpel, który ciężko pracował nad wskrzeszeniem Internetu, zaproponował utworzenie serwisu The Fellowship of the Board. Od razu się zgodziłam, zabrałam mojego AK-47 i pospieszyłam do innej strefy żeby wziąć udział w projekcie.

Latest posts by Shingo (see all)

Published in Gry logiczne Recenzja